Inkomensgerelateerde toeslagen

In hoofdstuk 5 van de cao Bouw & Infra wordt de onderwerpen besproken die met het inkomen van de werknemers te maken hebben. Het gaat hier om de functie-indeling, garantielonen, salarisschalen, loonsverhogingen en het Tijdspaarfonds. Daarnaast wordt er gesproken over de inkomensgerelateerde toeslagen. Bij het laatste onderwerp kunt u denken aan prestatiebeloning, voorlieden- en leermeestertoeslag, vakantietoeslag en de bijdrage levensloopregeling. Deze pagina heeft betrekking op de inkomensgerelateerde toeslagen.

Maak hier uw keuze:

  • Prestatiebeloning bouwplaatswerknemers
  • Voorlieden- en leermeestertoeslag
  • Vakantietoeslag

Voor meer informatie over het lonen en functie-indeling van de werknemers kunt u hier klikken.

Prestatiebeloning

De prestatiebeloning wordt beschreven in artikel 45 van de cao. De werkgever mag de werknemer bovenop het geldende garantieloon een prestatiebeloning toe kennen.

Er kan sprake zijn van een vaste toeslag die niet gekoppeld is aan een prestatiebevorderend systeem. Een dergelijke vaste prestatietoeslag kan niet verlaagd worden, tenzij de werknemer in hogere functiegroep geplaatst wordt. De prestatietoeslag behoort tot het vast overeengekomen loon.

Daarnaast bestaat een prestatietoeslag die gekoppeld is aaneen prestatiebevorderend systeem. Hierbij is de prestatietoeslag gekoppeld aan de prestaties van de werknemer. Dit prestatiebevorderend systeem moet schriftelijk overeengekomen zijn tussen werkgever en werknemer, hetzij door middel van een personeelsreglement hetzij door vaststelling in de arbeidsovereenkomst.

Terug naar boven


Leermeester- en voorliedentoeslag

In de cao is een voorliedentoeslag opgenomen waar zowel voorlieden als leermeesters recht op hebben als zij aan de gestelde eisen voldoen (art. 40 lid 4 en 5 en art. 42a, lid 2 van de cao Bouw & Infra).

Een voorman is een werknemer die leiding geeft aan tenminste vijf werknemers. (artikel 40, lid 4)

Een leermeester is een werknemer wiens taak in belangrijke mate bestaat uit het daadwerkelijk overdragen van vakkennis en het begeleiden en beoordelen van vorderingen van leerlingen/werknemers in een leerbedrijf met wie een beroepspraktijkvormingsovereenkomst is afgesloten, en die daarnaast, in de eventueel resterende tijd productieve arbeid verricht (artikel 40, lid 5 en art. 66).

Werknemers die functioneren als voorlieden of leermeesters hebben recht een toeslag op het vast overeengekomen loon met een voorliedentoeslag zoals vermeld in artikel 42a lid 2 van de cao. Voor leermeesters geldt dit alleen als de werknemer één of meer leerlingen begeleidt.

Terug naar boven


Vakantietoeslag


In artikel 46a en 46b cao Bouw & Infra 2015-2017 zijn de bepalingen over de vakantietoeslag opgenomen.


Vakantietoeslag Bouwplaatswerknemers

De bouwplaatswerknemer heeft recht op een vakantietoeslag van 8% van het vast overeengekomen loon (artikel 46a cao Bouw & Infra). De werkgever stort daartoe per loonbetalingsperiode van vier weken of een maand een tijdsevenredig bedrag in het Tijdspaarfonds. Het aldus opgebouwde bedrag zal in mei (tenzij de werknemer aangeeft) door het TSF op de rekening van de werknemer gestort worden.

Vakantietoeslag UTA-werknemers

Aan de UTA-werknemer zal jaarlijks een vakantietoeslag worden betaald van tenminste 8% over het bij de werkgever in het vakantiejaar genoten salaris (art. 46b cao Bouw & Infra).

Sinds 1-1-2016 wordt de vakantietoeslag voor de uta-werknemer per loonperiode bij het salaris gestort als onderdeel van het Individueel Budget. De werkgever kan echter besluiten om de vakantietoeslag 1x per jaar uit te keren. Als de werknemer de vakantietoeslag liever per loonperiode uitbetaald krijgt, kan hij de werkgever hiervoor schriftelijk een verzoek indienen bij de werkgever, die hieraan gehoor moet geven (klik hier voor meer informatie).

Als de UTA-werknemer deelneemt aan het Tijdspaarfonds, stort de werkgever per loonbetalingsperiode van vier weken of een maand een tijdsevenredig bedrag in het Tijdspaarfonds. Het aldus opgebouwde bedrag zal in mei (tenzij de werknemer anders aangeeft) wordt het bedrag op de rekening van het Tijdspaarfonds jaarlijks in de maand mee uitgekeerd.

Terug naar boven

Staat de door u gezochte informatie hier niet bij, neem dan contact op met Bouwend Nederland Advies op t. 079 3 252 250 of via e-mail advies@bouwendnederland.nl  

 

Contactpersoon

Bouwend Nederland Advies

advies@bouwendnederland.nl, 079 - 3 252 250