Kortdurend zorgverlof

De meeste lidbedrijven krijgen wel een keer te maken met een medewerker die kortdurend zorgverlof wil opnemen in verband met een ziek kind of ouder. Hier behandelen we een aantal veel gestelde vragen.

De regeling kortdurend zorgverlof kunnen wij niet vinden in de cao. Is dit wel een cao-regeling?
In de CAO voor de Bouwnijverheid is inderdaad geen regeling opgenomen over kortdurend zorgverlof. Het recht op kortdurend zorgverlof is te vinden in de Wet arbeid en zorg.

Wanneer heeft een medewerker recht op kortdurend zorgverlof?
De medewerker heeft recht op kortdurend zorgverlof voor de noodzakelijke verzorging in verband met ziekte van:
- de echtgenoot, de geregistreerde partner of de persoon met wie de werk-nemer ongehuwd samenwoont;
- een inwonend kind tot wie de werknemer als ouder in een familierechtelijke betrekking staat;
- een inwonend kind van de echtgenoot, de geregistreerde partner of de persoon met wie de werknemer ongehuwd samenwoont;
- een pleegkind dat blijkens verklaringen uit de gemeentelijke basisadministratie op hetzelfde adres woont als de werknemer en door hem/haar in diens gezin duurzaam wordt verzorgd en opgevoed op basis van een pleegcontract;
- een bloedverwant in de eerste graad, niet zijnde een kind (zie bijlage 8 Familieschema van de cao).
Voor het recht op kortdurend zorgverlof moet er sprake zijn van noodzakelijke verzorging in verband met ziekte. Hiervoor zijn 2 elementen van belang, namelijk de noodzaak van de verzorging en de noodzaak van uw medewerker om die verzorging op zich te nemen.

Op hoeveel dagen kortdurend zorgverlof heeft een medewerker maximaal recht?
In elke periode van 12 achtereenvolgende maanden bedraagt het verlof maximaal tweemaal de overeengekomen arbeidsduur per week. Dit zijn 10 dagen kortdurend zorgverlof per kalenderjaar bij fulltime werken. Kortdurend zorgverlof hoeft niet aaneengesloten opgenomen te worden.
De werkgever is niet verplicht verlof toe te staan als door de afwezigheid van de medewerker het bedrijf in ernstige problemen komt.

Dienen wij kortdurend zorgverlof door te betalen en kunnen we dit verlof ergens declareren?
De Wet arbeid en zorg geeft aan dat de werkgever 70% van het loon aan de medewerker moet doorbetalen. Dit kan niet worden gedeclareerd bij een fonds, stichting of andere instantie. U dient deze dagen zelf door te betalen.

Hoe kunnen wij controleren dat het echt om de verzorging van een ziek persoon gaat?
De werkgever kan om een doktersverklaring vragen waaruit blijkt dat verzorging noodzakelijk is geweest voor een ziek persoon zoals bedoeld in de tweede vraag.

 

Contactpersoon

Bouwend Nederland Advies

advies@bouwendnederland.nl, 079 - 3 252 250