Kosten van opleiding en scholing

Kosten van opleiding en scholing

Het is raadzaam voor medewerkers die een opleiding gaan volgen vooraf een studieovereenkomst op te stellen die door u en de medewerker voor akkoord wordt ondertekend. Mocht een medewerker dan onverhoopt tijdens of na het volgen van een opleiding of het behalen van een diploma uw bedrijf verlaten, dan staan daarin de rechten van medewerker en werkgever beschreven, zoals over terugbetaling van de studiekosten, of een gedeelte daarvan. Het terug te betalen bedrag dient in vastgestelde stappen afgebouwd te worden, naarmate de medewerker langer in dienst blijft. Ook kan dit ertoe leiden dat een lagere vergoeding dient te betalen aan de medewerker bij een eventueel ontslag. Onder bepaalde voorwaarden mogen transitiekosten en inzetbaarheidskosten op de transitievergoeding, die geldt na een ontslag op of na 1 juli 2015, in mindering worden gebracht. Raadpleeg voor meer informatie Bouwend Nederland.

Bij de transitiekosten gaat het om kosten die gemaakt worden in verband met het einde van de arbeidsovereenkomst, dus kosten die gemaakt worden voor activiteiten en inspanningen bij (dreigend) ontslag. De kosten moeten zijn gemaakt voor maatregelen die zijn gericht op het voorkomen van werkloosheid, of het bekorten van de periode daarvan. Met andere woorden: ze moeten gericht zijn op het van-werk-naar-werk helpen van de medewerker.

Voorbeelden zijn:

  • kosten voor scholing
  • kosten voor outplacement
  • kosten voor het in acht nemen van een langere dan de tussen partijen geldende opzegtermijn waarbij de medewerker tijdens die langere periode is vrijgesteld van werk, zodat hij langer in de gelegenheid is om vanuit zijn baan naar een andere baan te zoeken.

Bij inzetbaarheidskosten gaat het om kosten die door de werkgever tijdens het dienstverband zijn gemaakt voor maatregelen die gericht zijn op versterking van de bredere inzetbaarheid van de werknemer op de arbeidsmarkt.

Het kan bijvoorbeeld gaan om de volgende kosten:

  • kosten voor een niet-werkgerelateerde (talen)cursus
  • kosten voor een cursus persoonlijke ontwikkeling
  • kosten voor een managementcursus terwijl de medewerker op het moment dat hij de cursus wil gaan volgen geen zicht heeft op een dergelijke functie bij het bedrijf van zijn werkgever. Krijgt de medewerker echter later bij diezelfde werkgever alsnog een managementfunctie, dan mogen de kosten voor die cursus niet langer worden afgetrokken van de transitievergoeding. Zij hebben dan achteraf gezien een directe relatie met de (toekomstige) functie van de medewerker, en hebben toch bijgedragen aan de bredere inzetbaarheid van de medewerker binnen de organisatie van de werkgever.

Inzetbaarheidskosten kunnen alleen in mindering worden gebracht op de transitievergoeding voor zover deze kosten zijn gemaakt in de periode van vijf jaar voorafgaand aan de einddatum van de arbeidsovereenkomst. Werkgever en de medewerker kunnen schriftelijk een langere of kortere periode afspreken.

 

Contactpersoon

Bouwend Nederland Advies

advies@bouwendnederland.nl, 079 - 3 252 250