Opstellen van de personeelsadvertentie

Om een goede personeelsadvertentie op te stellen is het belangrijk om na te denken over de eisen en wensen die u heeft omtrent de invulling van de vacature. De personeelsadvertentie moet een aantal punten bevatten:

  • Informatie over de organisatie (naam en adres, doelstelling en werkterrein, omvang en standplaats), de telefoonnummers van één of meerdere contactper¬sonen met de functie die zij vervullen.
  • Informatie over de afdeling (omvang, gemiddelde leeftijd en de verhouding mannen/vrouwen), eventueel een duidelijke functiebenaming. Hierbij dient duidelijk naar voren te komen dat de vacature zowel voor mannen als voor vrouwen is bestemd (Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen).
  • Informatie over de functie (takenpakket, bevoegdheden en verantwoordelijkheden en reële (!) doorgroeimogelijkheden).
  • Functie-eisen; hierbij willen wij erop wijzen, dat, indien hierbij persoonseigenschappen worden vermeld, terdege zal moeten worden afgevraagd, hoe deze in de verdere procedure zullen worden ‘gemeten’.
  • Arbeidsvoorwaarden; het is geen algemeen gebruik het salaris te vermelden. Indien hiertegen géén zwaarwegende bezwaren bestaan, is het verstandig dit toch te doen, vanwege de selecterende werking die hiervan uitgaat. Andere voorwaarden in de secundaire sfeer kunnen worden vermeld, indien deze uitstijgen boven de gebruikelijke in de cao vermelde voorwaarden.
  • Informatie over de selectieprocedure (selectieteam, welke selectiemiddelen zullen worden toegepast).
  • Richtlijnen voor het indienen van een sollicitatie (mondeling/telefonisch of schriftelijk; al of niet met een Curriculum Vitae; aan wie moet de sollicitatie gericht zijn en hoe moet deze geadresseerd worden; kan een sollicitatie formulier worden aangevraagd; binnen welke termijn moet de sollicitatie binnen zijn, houd hierbij rekening met de verschijningsfrequentie van de gekozen media). Een praktisch punt is om de termijn aan te geven waarbinnen elke sollicitant bericht krijgt van de resultaten van de voorselectie en het verloop van de verdere procedure. Hierdoor vervalt de noodzaak om ontvangstbevestigingen te sturen.
  • Let op: Per 25-5-2018 is de AVG van kracht. Dit betekent dat de gegevens van de sollicitanten 4 weken na het eindigen van de sollicitatieprocedure vernietigd moeten worden tenzij de sollicitant toestemming geeft om deze langer te bewaren. Voor meer informatie over de AVG zie onze themapagina www.bouwendnderland.nl/avg .

1 - Overzicht opbouw en onderdelen advertentie

Klik hier om het overzicht opbouw en onderdelen advertentie te downloaden

 

Contactpersoon

Bouwend Nederland Advies

advies@bouwendnederland.nl, 079 - 3 252 250