Opzegging arbeidsovereenkomst bij faillissement / surseance van betaling

Een onderneming is failliet wanneer zij niet meer aan haar financiële verplichtingen kan voldoen en de rechter de onderneming op haar verzoek of dat van een ander failliet verklaard. Een failliete werkgever verliest de beschikkingsbevoegdheid over het vermogen dat onder het faillissement valt. De benoemde curator krijgt over dit vermogen het beheer, om te bekijken of hij voor de schuldeisers nog kan regelen dat zij hun vorderingen nog (deels) voldaan kunnen krijgen. De curator kan ook bekijken of een doorstart van de onderneming mogelijk is.

Voor de werknemers die bij de gefailleerde werkgever in dienst zijn is het van belang te weten dat de curator geen ontslagvergunning van UWV nodig heeft om te kunnen opzeggen. Bij opzegging van de arbeidsovereenkomst gelden bovendien geen opzegverboden. Voor de opzegging van de arbeidsovereenkomsten heeft de curator wel toestemming en machtiging nodig van de rechter-commissaris, die belast is met het toezicht op de afhandeling van het faillissement. Deze toestemming wordt doorgaans verkregen aangezien de oplopende loonkosten de verhaalsmogelijkheden van de schuldeisers zullen schaden, gezien de bijzondere verhaalspositie van werknemers.

Een werkgever is geen transitievergoeding verschuldigd als hij in faillissement of surséance verkeert of gebruik maakt van de schuldsaneringsregeling.

Bij faillissement kunnen de niet nagekomen verplichtingen van de (gefailleerde) werkgever ten aanzien van achterstallige loonbetaling en het (verschuldigde)loon over de wettelijke opzegtermijn door UWV overgenomen worden. De medewerker zal hiertoe een aanvraag WW in moeten dienen bij UWV. De curator kan in overleg met UWV (en eventuele vakorganisaties) een personeelsbijeenkomst beleggen om de werknemers te informeren.