Overige vergoedingen en toeslagen

In hoofdstuk 6 cao Bouw & Infra  worden de Overige vergoedingen en toeslagen besproken. Het gaat hier onder andere om de reiskosten- en reisurenvergoedingen voor de bouwplaatswerknemers, de reiskostenvergoeding voor de UTA-werknemer, de werkkleding en gereedsschapsvergoeding, de vergoeding ziektekostenverzekering.

Maak uw keuze

Meer informatie met betrekking tot de chauffeurstoeslag, reiskosten- en reisurenvergoeding kunt u lezen door hier te klikken


Vergoeding werkkleding en gereedschap bouwplaatswerknemers

In artikel 56 cao Bouw & Infra, vind u de bepalingen over de vergoeding voor werkkleding en gereedschap voor bouwplaatswerknemers.

Persoonlijke beschermingsmiddelen

De werkgever dient persoonlijke beschermingsmiddelen (waaronder veiligheidsschoeisel en veiligheidshelm) kosteloos te verstrekken. Onder persoonlijke beschermingsmiddelen wordt verstaan een uitrustingsstuk of –middel dat bestemd is om door een persoon te worden gedragen of vastgehouden als bescherming tegen een om eer gevaren die een dreiging voor zijn gezondheid of zijn veiligheid kunnen vormen. Bij verstrekking dient de werknemer deze persoonlijke beschermingsmiddelen te onderhouden.

Verschaffen werkkleding

Werkkleding is kleding die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend bestemd is om tijdens het werk te dragen. De werkgever verschaft zijn werknemers een standaardkledingpakket. Als de voorgeschreven kledingstukken zijn versleten of kapot zijn gegaan, kunnen zij worden ingeleverd tegen overhandiging van een nieuw exemplaar. Voor werkkleding die niet verstrekt is, ontvangt de werknemer netto per gewerkte dag:

Werkkleding                                                             € 0.87
Werkkleding van een werknemer in het Heibedrijf:      € 0.95
Laarzen                                                                   € 0,54

Het recht op de vergoeding komt te vervallen als hierboven genoemde zaken kosteloos verschaft worden.

Gereedschapsgeld

Voor noodzakelijk gebruik van eigen gereedschap ontvangt de werknemer netto per gewerkte dag met betrekking tot:
Gereedschap van een timmerman of straatmaker, tot zijn normale uitrusting behorend: € 0.75
Gereedschap van een metselaar of tegelzetter, tot zijn normale uitrusting behorend:      € 0.54

Het recht op de vergoeding komt te vervallen als hierboven genoemde zaken kosteloos verschaft worden.

Terug naar boven


EHBO-vergoeding bouwplaatswerknemers

In artikel 58a lid 1 is geregeld dat bij het behalen van het diploma EHBO recht bestaat op vergoeding van het examen- en diplomageld, het Oranje Kruisboekje en het eventueel betaalde lesgeld. In aansluiting hierop zegt lid 2 dat als de cursus is gevolgd op verzoek van de werkgever en heeft plaatsgevonden buiten werktijd, recht bestaat op een bruto bedrag van € 149,35 en een reiskostenvergoeding zoals vermeld in artikel 50 van de cao)

Duidelijk is dat het verkrijgen van deze vergoeding gekoppeld is aan het behalen van het diploma. Omdat bij een vervolgcursus van 1 dag (in de regel op een doordeweekse dag) geen sprake is van het behalen van een diploma bestaat dan niet nogmaals recht op een vergoeding. De vervolgcursus is nodig voor het in stand houden van het EHBO-diploma. De werknemer heeft wel recht op een vergoeding van de administratiekosten verbonden aan de verlenging van het diploma en het eventueel te betalen lesgeld.

Terug naar boven

EHBO- en BHV-vergoeding UTA-werknemers

Voor het buiten werktijd en op verzoek van de werkgever behalen van een EHBO-diploma of het diploma Bedrijfshulpverlening (BHV), ontvangt de werknemer een vergoeding van € 149,35 (artikel 58b cao Bouw & Infra), vermeerderd met de gemaakte reiskosten volgens artikel 54 van de cao.

Terug naar boven


Bijdrage ziektekosteverzekering

Volgens artikel 59 van de cao heeft de werknemer recht op een bijdrage voor de ziektekostenverzekering van de werkgever van € 15,00 per maand. Per 1-1-2018 wordt dit € 17,50 per maand.

De voorwaarden hiervoor zijn dat de werknemer een aanvullende verzekering heeft afgesloten en dat de basisverzekering en de aanvullende verzekering tenminste dekking bieden voor de kosten van fysiotherapie, ergotherapie en psychologische zorg.

Terug naar boven

Staat de door u gezochte informatie hier niet bij, neem dan contact op met Bouwend Nederland Advies t. 079 3 252 250 of e. advies@bouwendnederland.nl

 

Contactpersoon

Bouwend Nederland Advies

advies@bouwendnederland.nl, 079 - 3 252 250