Overlijden van de werknemer

Door het overlijden van uw werknemer eindigt het dienstverband met deze werknemer van rechtswege (automatisch). U hoeft dus geen stappen te ondernemen om deze arbeidsovereenkomst te beëindigen. U moet wel een overlijdensuitkering betalen aan de nabestaanden.
Deze overlijdensuitkering is volgens het Burgerlijk Wetboek gelijk aan het loonbedrag dat een werknemer zou hebben verdiend vanaf de dag na het overlijden van de werknemer tot en met een maand na de dag van overlijden. Als er een verplichting tot betaling bestaat (bijvoorbeeld betaling van een vergoeding na een uitspraak van de kantonrechter) en de werknemer overlijdt na de uitspraak, maar voor de ontbindingsdatum, dan is de vergoeding toch verschuldigd aan de nabestaanden.

Daarnaast moet ook (naar rato) het eventuele tegoed aan vakantiegeld en niet-genoten vakantiedagen worden uitbetaald.

Let op:
De Cao voor de Bouwnijverheid wijkt hierin ten gunste van de nabestaanden af van de wettelijke regeling. Bij cao is bepaald dat door de werkgever een uitkering wordt verleend over de periode van de dag van het overlijden tot en met de laatste dag van de tweede maand na de maand waarin het overlijden plaatsvond.
Tevens is in de cao een extra voorziening in geval van overlijden of invaliditeit bij een ongeval in diensttijd of tijdens het woon–werkverkeer.

Via Bouwend Nederland kunt u een ledenvoordeel voor een uitbreiding van de ongevallen verzekering afsluiten. Deze verzekering breidt de cao-regeling uit naar een 24-uursdekking. Er is ook een aparte verzekering voor de Infra. In aanvulling op de collectieve ongevallendekking in de cao keert deze verzekering een bedrag aan uw medewerkers uit in geval van overlijden of blijvende invaliditeit als gevolg van een ongeval buiten werktijd. Zie www.bouwendnederland.nl.

Opmerking: Een arbeidsovereenkomst eindigt doorgaans niet door het overlijden van de werkgever omdat in de meeste gevallen de werknemer niet in dienst is van een natuurlijk persoon maar van een onderneming (vaak een besloten vennootschap). Raadpleeg bij vragen Bouwend Nederland.

Hier kunt u een stappenplan downloaden wat te doen in geval van overlijden van een werknemer.

 

Contactpersoon

Bouwend Nederland Advies

advies@bouwendnederland.nl, 079 - 3 252 250