Pensionering

Een werknemer kan op verschillende momenten stoppen met werken. Eerder of later stoppen heeft wel gevolgen voor de hoogte van het levenslange ouderdomspensioen.

Voor pensioenberekeningen kan gebruik gemaakt worden van de Pensioensimulator op www.bouwpensioen.nl. De Pensioensimulator is een digitaal hulpmiddel dat het pensioen berekent op basis van de individuele wensen en omstandigheden van de werknemer. De Pensioensimulator geeft zo een pensioenindicatie op maat aan de hand van netto bedragen. Hierbij kan rekening worden gehouden met antwoorden op de vragen als:

 • Wil de werknemer meer of minder gaan werken?
 • Op welke datum wil de werknemer met pensioen gaan?
 • Wil de werknemer het nabestaandenpensioen op de pensioendatum uitruilen voor extra ouderdomspensioen?
 • Wil de werknemer eerst een hoger pensioen en daarna een lager pensioen of andersom?
 • Krijgt de werknemer later AOW voor alleenstaanden of gehuwden?

De berekening via de Pensioensimulator geeft dus naast het Uniforme Pensioen Overzicht (UPO) dat jaarlijks door de Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Bouwnijverheid (bpfBOUW) verstrekt wordt (en dat bruto bedragen vermeldt), inzicht in de mogelijkheden.

Op www.bouwpensioen.nl zijn uitgebreide beschrijvingen opgenomen van de mogelijkheden, de regels en financiële aspecten naast de downloads met beschrijving hoe pensioen aangevraagd moet worden. Nuttige informatie staat ook op www.pensioendashbord.nl. Zie onder meer het Pensioenonderhoudsboekje en het boekje ‘Jouw bouwpensioen’.

Indien een werknemer de pensioengerechtigde leeftijd nadert moet de werkgever met hem overleg plegen over gebruik van de regeling en de voorwaarden waaronder:

 • gaat de werknemer gebruik maken van (vervroegd)pensioen / aanvullingsregeling;
 • datum;
 • verrekeningen;
 • afscheid (receptie en dergelijke).

Bij pensionering is onderscheid gemaakt tussen werknemers die vóór 1950 geboren zijn en werknemers die na 1949 geboren zijn.

Vóór 1950 geboren
Een werknemer kan naar verwachting uittreden op de hierna volgende leeftijden als men voldoet aan de voorwaarden van de aanvullingsregeling van de betreffende sector.

Bouwbedrijf 60* Deelnemer ontvangt automatisch een formulier
UTA-Bouwbedrijf 62 Deelnemer ontvangt automatisch een formulier
Afbouw 60* A&O Services, Postbus 11, 2280 AA Rijswijk
Timmerfabrieken 60 jaar en 61,5 Stichting VUTIM, Postbus 24, 1400 AA Bussum
Natuursteenbedrijf +/- 60 jaar Deelnemer ontvangt automatisch een formulier

Zie www.bouwpensioen.nl voor de download "met pensioen geboren voor 1950". Hierin staan ook Voorwaarden van de aanvullingsregelingen voor deelnemers die zijn geboren vóór 1950.

Na 1949 geboren
De werknemer bepaalt zelf wanneer hij met pensioen wil gaan. Wanneer een werknemer met pensioen wil, moet hij zelf, 6 maanden voor de beoogde ingangsdatum van het pensioen een aanvraagformulier invullen en dit zo spoedig mogelijk aan bpfBouw terug zenden. Het aanvraagformulier kan worden aangevraagd via de Pensioen Informatielijn: 020-583 40 40. Zie ookwww.bouwpensioen.nl voor informatie en brochures. De werknemer kan ook bij zijn werkgever of vakbondsconsulent om informatie vragen.

1 - Procedure (vervroegd) pensioen

De procedure verschilt per sector:

 1. aanvraag compleet invullen (ter bepaling van hoogte uitkeringen);
  Het beste is de werknemer te assisteren bij het invullen.
 2. werknemer ontvangt offerte;
 3. bij wel akkoord ondertekenen (na ondertekening kan niets meer gewijzigd worden);
 4. werkgever krijgt bevestiging van BPF van datum ingang;
 5. bevestig einde dienstverband i.v.m. (vervroegd) pensioen Zie modelbrief (vervroegd) pensionering.

De afspraken moet u vastleggen in een (vervroegd) pensioen–afspraken brief.
Voor doorwerken na het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd zie deel 2 Doorstroom.

Pensionering
Onderneem de acties enkele maanden voor de pensioendatum zodat de uitkeringen aansluitend aan het dienstverband worden verstrekt. U doet er goed aan de medewerker te informeren over de gang van zaken.

Let op: de werknemer dient het pensioen zelf aan te vragen zes maanden voor de beoogde pensioendatum. De pensioendatum is in beginsel niet voor de leeftijd van 60 jaar en niet na de leeftijd van 70 jaar (Hoe later de pensioendatum, hoe hoger de uitkering).

AOW aanvragen
Als de werknemer in Nederland staat ingeschreven bij de gemeente, krijgt hij/zij zes maanden voor de AOW leeftijd een brief thuisgestuurd door de Sociale Verzekeringsbank (SVB) waarin de procedure omschreven staat.

2 - Werken naast vervroegdpensioen

Ten aanzien van werknemers van 60 jaar en ouder die willen blijven werken, maar toch hun pensioen vervroegd willen laten ingaan is de fiscale wetgeving versoepeld per 7 september 2011. bpfBouw hoeft niet langer te toetsen of de werknemer voor het gedeelte dat hij met vervroegd met pensioen gaat, daadwerkelijk stopt met werken en ook niet de bedoeling heeft om weer te gaan werken. Dit heeft tot gevolg dat niet langer over de volledige pensioenaanspraken belasting hoeft worden betaald als men doorwerkt en daarnaast voor dat deel het pensioen vervroegd laat ingaan.

 

Interessante links

Pensioenregeling voor de bouw

www.bouwpensioen.nl,

www.bpfbouw.nl 

 

 

Contactpersoon

Bouwend Nederland Advies

advies@bouwendnederland.nl, 079 - 3 252 250