Personeelshandboek

Een personeelshandboek is niet verplicht.
Een personeelshandboek is een weergave van alle afspraken over arbeidsvoorwaarden, procedures, richtlijnen en bedrijfsregels (ordevoorschriften) die binnen een onderneming in het algemeen gelden voor werknemers. Voor bedrijven waar een cao geldt is het personeelshandboek een aanvulling op cao-afspraken. Het personeelshandboek bevat artikelen met afspraken die met werknemers behoren te zijn vastgelegd, naast de individuele afspraken met werknemers die in een arbeidsovereenkomst zijn opgenomen. Hierdoor schept de werkgever helderheid over het gedrag dat van werknemer verlangd wordt en de procedures die in het bedrijf gevolgd worden. Het personeelshandboek vormt zo een goede basis voor personeelsbeleid.
Zoals hierboven aangegeven is het van belang de werknemers zoveel mogelijk te binden aan het personeelshandboek door er in de arbeidsovereenkomst naar te verwijzen en andersom.
Door ondertekening van de arbeidsovereenkomst gaan de medewerkers akkoord met de inhoud van het handboek.

NB Het is belangrijk dat het personeelshandboek kan worden gewijzigd in de toekomst. Bijvoorbeeld: De bepalingen opgenomen in dit personeelshandboek zijn gebaseerd op de huidige wetgeving en moeten worden aangepast naar letter en geest van eventuele wetswijzigingen. Daarom is het verstandig in het personeelshandboek vast te leggen dat de werkgever zich het recht voorbehoudt om eenzijdig wijzigingen of aanvullingen aan te brengen. Uiteraard wordt indien nodig hierover met de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging overleg gevoerd over de wijzigingen. Iedere werknemer wordt vervolgens op de hoogte gesteld van dergelijke wijzigingen.

Ook in de arbeidsovereenkomst zelf, doet de werkgever er verstandig aan een wijzigingsbeding op te nemen. Dit houdt in dat hij de bevoegdheid heeft de arbeidsvoorwaarden van de medewerker te wijzigen als hij kan aantonen dat hij een zwaarwegend belang heeft bij de wijziging. Het belang van de werknemer moet dan wijken. Er zal dus een belangenafweging moeten plaatsvinden. werknemer Het eenzijdige wijzigingsbeding maakt een inbreuk op het uitgangspunt dat de werkgever de arbeidsvoorwaarden van de werknemer niet eenzijdig kan wijzigen. Om die reden kan uitsluitend onder strikte voorwaarden door de werkgever tot wijziging worden overgegaan. Indien u arbeidsvoorwaarden wilt wijzigen, raadpleeg dan Bouwend Nederland of een advocaat. Wilt u bedrijfsregels/huisregels wijzigen, doe dit dan ook. Er moet dan ook worden nagegaan of voor de wijziging overleg met de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging nodig is.

Een voorbeeld van een personeelshandboek, tevens introductieboek vindt u hier.

 

Contactpersoon

Bouwend Nederland Advies

advies@bouwendnederland.nl, 079 - 3 252 250