Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)

Persoonlijke beschermingsmiddelen worden ingezet als alle andere maatregelen om de werk-nemer tegen bepaalde risico’s te beschermen niet werken of niet voldoende bescherming bie-den. Persoonlijke beschermingsmiddelen dient u kosteloos aan uw werknemers ter beschikking te stellen. Het is verstandig om goed bij te houden welke PBM u aan uw werknemers verstrekt en hier ook voor te laten tekenen (zie het formulier in deel 5 Protocollen en overige hulpmidde-len). Onderscheid hierbij Persoonsgebonden PBM (op naam: bijv. helm, schoenen etc.) en Pro-jectgebonden PBM (voor bepaalde werkzaamheden, bijv. valbeveiliging).

Wat als uw werknemer weigert persoonlijke beschermingsmiddelen te gebruiken?

  • Vraag waarom hij geen PBM draagt. Misschien passen ze niet goed of is er iets kapot. U kunt dan zorgen dat de PBM gerepareerd of vervangen worden of op zoek gaan naar be-schermingsmiddelen die wel goed zitten. Maak een verslag van dit gesprek.
  • Gebruik een PBM verklaring zoals in deel 5.
  • Leg de regels goed aan uw medewerkers uit. Leg ook uit dat hen de toegang tot het werk zal worden ontzegd bij het niet dragen van PBM. Een medewerker die geen arbeid uitvoert door een oorzaak die in redelijkheid voor rekening van de medewerker behoort te komen, ontvangt geen loon. Bevestig dit schriftelijk en neem dit op in het personeelsdossier.
  • Blijft de werknemer nog steeds weigeren, dan kan dit zelfs tot ontslag leiden. Neem in dat laatste geval wél contact op met Bouwend Nederland of advocaat.

Leg schriftelijk vast wanneer en hoe u uw medewerker heeft geïnstrueerd over het dragen van PBM en wanneer en hoe u hem heeft gewaarschuwd op momenten dat hij de regels overtrad. Met het dossier kunt u in een eventuele ontslagprocedure proberen aan te tonen dat hij weigert om gezond en veilig te werken en wat u daaraan heeft gedaan. In een waarschuwingsbrief vermeldt u de aard, datum en zo mogelijk tijdstip van de weigering. Tevens de aard van de sanctie en de volgende stap, indien de werknemer zal blijven weigeren.