Preselectie

Bij preselectie procedures kiest de aanbesteder een beperkt aantal gegadigden, die zich hebben aangemeld om te mogen inschrijven. De selectie van de gegadigden geschiedt in twee stappen: eerst wordt gecontroleerd of de gegadigde voldoet aan de gestelde minimumeisen en vervolgens worden vooraf opgegeven selectiecriteria toegepast om te komen tot het gewenste aantal inschrijvers. Selectieprocedures worden vooral toegepast als de aanbestedingskosten hoog zijn.

Selectiecriteria

Selectiecriteria worden gebruikt in aanbestedingsprocedure met een voorafgaande selectie. De niet-openbare procedure is daarvan de meest gangbare. Bij deze procedure kan iedereen zich aanmelden als gegadigde. De aanbestedende dienst toetst de gegadigden eerst aan de uitsluitingsgronden en geschiktheidseisen. Op de gegadigden die overblijven wordt een nadere selectie toegepast. Zo komt de aanbestedende dienst tot een vooraf vastgesteld aantal gegadigden. Alleen deze gegadigden krijgen een uitnodiging tot inschrijving.

Om de selectie te kunnen uitvoeren, moeten in de aankondiging de selectiecriteria vermeld zijn. Net als de geschiktheidseisen moeten deze criteria betrekking hebben op de gegadigde. Het is dus niet toegestaan dat in de selectiefase al geselecteerd wordt op oplossingsrichtingen of productspecificaties! Selectiecriteria moeten voldoen aan de eisen van transparantie en objectiviteit. Wie is uitgenodigd moet, om voor gunning in aanmerking te komen, blijven voldoen aan de gestelde minimumeisen.

Verschil selectiecriteria en geschiktheidseisen

De aanbestedende dienst toetst de gegadigden eerst aan de geschiktheidseisen. Daardoor staat vast dat alle gegadigden die aan de selectie deelnemen, in beginsel geschikt zijn om het werk te kunnen maken. Selectiecriteria kunnen dan ook geen ‘knock-out’ karakter hebben. Selectiecriteria kunnen een instrument zijn om gegadigden te selecteren die over extra competenties beschikken. Deze competenties zijn niet strikt noodzakelijk voor de uitvoering van de opdracht, maar bieden wel een voordeel bij de uitvoering ervan. Het is evenwel ook mogelijk te selecteren door middel van loting. Dat gebeurt vooral als de aanbesteder iedereen een gelijke kans wil geven.

Bezwaar aantekenen

Als u meent ten onrechte niet geselecteerd te zijn, moet u zo snel mogelijk bezwaar aantekenen bij de aanbestedende dienst. Er geldt geen periode van 20 dagen, zoals bij een voornemen tot gunning. Maar u wordt wel geacht proactief, dus snel, voor uw belangen op te komen. Mocht u geen gehoor vinden en een rechtszaak overwegen, dan moet u ervoor zorgen dat dit gebeurt voor het moment van aanbesteden. De aanbesteding kan dan nog zonder moeite en consequenties worden opgeschort totdat duidelijk is of u alsnog wordt uitgenodigd om in te schrijven.

 

Contactpersoon

Jos van Alphen

Adviseur Aanbestedingsrecht