Re-integratie

Doel van de verzuimbegeleiding is een snelle re-integratie. De activiteiten beginnen al vanaf de eerste ziekmelding. Als eerste moet u samen met uw medewerker bekijken of terugkeer in de eigen functie, eventueel met aanpassingen, mogelijk is. De bedrijfsarts kan hierin adviseren. Is dit niet mogelijk, dan moet u uitkijken naar ander passend werk binnen de onderneming. De medewerker is verplicht om hieraan mee te werken. Het kan zijn dat de medewerker hiervoor op termijn een stapje terug moet doen, bijvoorbeeld in uren, salaris of status. Maar pas na 104 weken arbeidsongeschiktheid mag de arbeidsovereenkomst in onderling overleg worden gewijzigd. Als binnen de onderneming geen passend werk voor handen is, zal de medewerker een andere functie buiten het bedrijf moeten accepteren. Zie ook Loopbaantraject Bouw voor Bouwplaatspersoneel: www.loopbaantrajectbouw.nl

U kunt zich bij de verzuimbegeleiding laten ondersteunen door een Arbodienst. De Arbodienst kan u adviseren, een deel van de begeleiding overnemen en de bedrijfsarts leveren. Wat de rol en taken van de Arbodienst zijn, is afhankelijk van de afspraken u hierover met de Arbodienst heeft gemaakt. U blijft echter altijd zelf verantwoordelijk! Bouwend Nederland heeft met een tweetal Arbodiensten raamovereenkomsten afgesloten, waarvan leden gebruik kunnen maken (klik voor meer informatie over het ledenvoordeel met Arboduo en Arbo Unie / MKB Basics).

1 - Geen passend werk

Indien er geen passend werk in de eigen onderneming aanwezig is, dient te worden onderzocht of de medewerker buiten de onderneming geplaatst kan worden. Dit wordt re-integratie in het tweede spoor genoemd. De bedrijfsarts stelt vast of werk passend is. De medewerker moet dus op zoek naar passend werk elders. U dient dit te faciliteren. Hij kan zich hierbij laten ondersteunen door een re-integratiebedrijf. De kosten hiervan komen voor uw rekening. Na het eerste ziektejaar of zoveel eerder als duidelijk is dat re-integratie eerste spoor geen kans van slagen heeft, moet ook een re-integratietraject tweede spoor worden ingezet.

Het re-integratiebedrijf onderzoekt de beperkingen, mogelijkheden en wensen van de medewerker en geeft adviezen over passend werk en eventueel benodigde bij– of omscholing. Daarnaast begeleidt het re-integratiebedrijf de medewerker bij de zoektocht naar een passende baan.

2 - Rol UWV

In het re-integratieproces heeft het UWV meerdere rollen. Aan het eind van de twee jaren treedt het UWV op als ‘poortwachter’ bij mogelijke toetreding tot de WIA. Maar ook eerder in het traject kan het UWV worden ingezet. Als het re-integratieproces vastloopt, kan het UWV gevraagd worden een deskundigenoordeel uit te voeren. Een deskundigenoordeel kan om diverse redenen worden aangevraagd, zowel door de werkgever als door de medewerker. Enkele voorbeelden: indien u denkt passend werk voor de medewerker te hebben, kan het UWV toetsen of dit werk inderdaad passend is. Ook kan een deskundigenoordeel worden aangevraagd als de bedrijfsarts de medewerker arbeidsgeschikt verklaart, maar de medewerker is zelf van mening dat hij nog niet kan werken. Klik hier om het formulier voor aanvraag van een deskundigenoordeel van UWV te downloaden.

3 - Re-integratiebonus

In de cao voor de Bouwnijverheid is een afspraak opgenomen over uitbetaling van een re-integratiebonus. Indien een zieke medewerker in het tweede ziektejaar succesvol re-integreert (binnen of buiten het bedrijf), hebben zowel werkgever als medewerker onder voorwaarden recht op een bonus. De voorwaarden staan vermeld in het cao–artikel. De werkgeversbonus wordt uitgekeerd door het Aanvullingsfonds. Voor declaratie kan de werkgever terecht bij Cordares.