Social return

Het onderwerp social return heeft de afgelopen twee jaar een enorme vlucht genomen en de verwachting is dat dat de komende jaren ook zo blijft. Steeds meer aanbestedende partijen ”willen iets” met social return. En wat ze willen, verschilt nogal van elkaar. Maar het gaat altijd over het bieden van werk aan mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt. Bouwend Nederland staat in beginsel positief tegenover social return, mits de uitgangspunten voor succesvol gebruik in acht worden genomen.

Situatie

Door de inpassing van social return bij aanbestedingen creëren overheden en andere aanbestedende diensten werkplekken voor mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. Social return staat momenteel volop in de belangstelling, zowel bij aanbestedende partijen als de overheid als bij veel van onze leden. Van enige uniformiteit is echter (nog) geen sprake.

Bepleit wordt dat opdrachtgever en opdrachtnemer(s) met elkaar in dialoog gaan over de invulling van social return en specifieke, meetbare, acceptabele, realistische en tijdgebonden (SMART) afspraken maken.

Uit ervaring blijkt dat als de volgende uitgangspunten gehanteerd worden, social return tot win-win-win situaties kan leiden, zowel voor de opdrachtgever, de opdrachtnemer als de social return kandidaat.

  • Proportionele social return criteria hanteren. Bouwend Nederland hanteert hierbij als vuistregel: 5% van de loonsom of 2% van de aanneemsom bij projecten waar de loonkosten ca. 40% zijn.
  • Social return kandidaten in de gelegenheid stellen een opleiding of cursus te volgen. Kandidaten worden daardoor beter inzetbaar en productiever én de kansen op duurzame participatie op de arbeidsmarkt worden vergroot.
  • Ook niet-projectgebonden inspanningen van bedrijven erkennen. Een prestatieladder kan hierbij een goed hulpmiddel zijn.
  • De inzet van leerlingen ook meetellen als social return inspanning.
  • Voorkomen dat social return leidt tot verdringing op de arbeidsmarkt.


Overzicht - Social return per gemeente

Om u te ontzorgen heeft Bouwend Nederland een webpagina ingericht met per regio de SROI-bepalingen bij inkoopbeleid.

Klik hier voor de webpagina SROI per gemeente.

 

Contactpersoon

Joost Fijneman

Plaatsvervangend directeur Beleid & Vereniging