Vakantie en verlof

Vakantie- en roostervrije dagen

Vakantiedagen (wettelijk en bovenwettelijk) en Roostervrije dagen (gewoon en extra RVD voor oudere werknemer)

Vakantie- en verlofdagen opnemen

Hier vind u meer informatie over dit onderwerp en alles wat daar onder valt.

Kort verzuim, bevallingsverlof, stervensbegeleidings- en rouwverlof, feestdagen

Informatie over kort verzuim, bevallings-, rouwverlof, feestdagen

Zorgverlof en overige wettelijke verlofregelingen

Hier vind u meer informatie over dit onderwerp en alles wat daar onder valt.

Verlofdagen bij ziekte

opbouw verlof bij ziekte

Terugvaladvies Bouwvak 2019 t/m 2022

vind hier het terugvaladvies voor de bouwvak

Een medewerker heeft stervensbegeleidingsverlof opgenomen. Wat gebeurt er wanneer de gezondheidssituatie van het familielid weer verbetert?

De werknemer kan dan in principe weer zijn werk hervatten. Als hij de tien dagen niet heeft opgemaakt kunnen de overgebleven dagen bij een nieuwe situatie worden gebruikt.

Geen antwoord op uw vraag? Neem contact op met Bouwend Nederland Advies via advies@bouwendnederland.nl of t. 079-3 252 250.

Een medewerker van ons heeft een oproep gehad om te getuigen bij de rechtbank. Zij wist ons te vertellen dat de werkgever de middag, die zij hiervoor afwezig is, doorbetaalt. Klopt dit?

Nee, dit klopt niet. Dit valt onder artikel 38 lid 1 sub i van de cao (kort verzuim). Het verschijnen bij de rechtbank om te getuigen valt onder ‘een krachtens de wet persoonlijk opgelegde verplichting’. Uw medewerker dient hiervoor kort verzuim op te nemen. Dit onbetaald verlof kan worden aangevuld met uren uit het Tijdspaarfonds. Een uta-werknemer die niet deelneemt aan het TSF, krijgt de waarde van de kort verzuimdagen als onderdeel van het Individueel Budget per loonperiode bij het salaris gestort. Hij of zij kan het opgenomen kort verzuim uit het Individueel Budget financieren.

Geen antwoord op uw vraag? Neem contact op met Bouwend Nederland Advies via e. advies@bouwendnederland.nl of t. 079 3252 250.

Heeft de werknemer recht op doorbetaling van het loon wanneer er sprake is van kort verzuim?

Het recht op kort verzuim bestaat zonder doorbetaling van het vast overeengekomen loon. Echter, ter compensatie van het onbetaald verlof stort de werkgever de geldswaarde van drie werkdagen in het Individueel Budget (Tijdspaarfonds).

Voor uta-medewerkers die niet deelnemen aan het Tijdspaarfonds geldt de kort verzuimdagen, als onderdeel van het Individueel Budget, naar rato per loonperiode bij het salaris gestort worden. Als de werknemer kort verzuim opneemt, betaalt de werkgever het loon niet door. De uta-werknemer moet de financiering van het kort verzuim uit het Individueel Budget halen.

Geen antwoord op uw vraag? Neem contact op met Bouwend Nederland Advies via e. advies@bouwendnederland.nl of t. 079 3252 250.

Hoe moeten wij handelen als een medewerker meer dan drie dagen nodig heeft voor kort verzuim?

Wanneer de drie dagen kort verzuim door een chronische ziekte of door een ernstig ongeval worden overschreden, zullen werkgever en werknemer in overleg met elkaar tot een passende oplossing komen. Daarbij geldt in ieder geval dat medewerkers, die onder behandeling staan van een arts of therapeut als gevolg van een chronische ziekte of een ernstig ongeval, vanaf de vierde behandeling van dezelfde aandoening recht hebben op doorbetaald verlof van minimaal 50 % van het vast overeengekomen loon. Dit kunt u nalezen in artikel 38 lid 7 van de cao.

Geen antwoord op uw vraag? Neem contact op met Bouwend Nederland Advies via e. advies@bouwendnederland.nl of t. 079 3252 250.

Stopt de opbouw van kort verzuim bij langdurig arbeidsongeschiktheid?

Nee, de opbouw van kort verzuim dagen loopt ‘gewoon’ door tijdens arbeidsongeschiktheid. Deze dagen worden onverminderd in het Individueel Budget gestort.

Geen antwoord op uw vraag? Neem contact op met Bouwend Nederland Advies via e. advies@bouwendnederland.nl of t. 079 3252 250.

Valt de dag van de bevalling van de partner onder kort verzuim?

Sinds april 2012 is een aparte afspraak hierover opgenomen in de kort verzuimregeling, zie artikel 38 lid 4 sub b van de cao. Deze afspraak houdt in dat de medewerker recht heeft op één dag betaald verlof voor de bevalling van de partner. Deze dag betaald verlof is niet het wettelijke kraamverlof voor partners en valt niet onder de drie dagen ten behoeve van kort verzuim zoals bedoeld in lid 1 van artikel 38 van de cao.

Geen antwoord op uw vraag? Neem contact op met Bouwend Nederland Advies via e. advies@bouwendnederland.nl of t. 079 3252 250.

Valt een gesprongen waterleiding ook onder kort verzuim?

Nee, bij een calamiteit als een gesprongen waterleiding of brand geldt dat de medewerker een wettelijk recht heeft op een korte naar billijkheid te berekenen tijd. Hierbij wordt het vast overeengekomen loon doorbetaald door de werkgever.

Geen antwoord op uw vraag? Neem contact op met Bouwend Nederland Advies via e. advies@bouwendnederland.nl of t. 079 3252 250.

Wanneer heeft een medewerker recht op kort verzuim?

In artikel 38 lid 1 van de CAO voor de Bouwnijverheid staat een opsomming in welke gevallen een medewerker, in afwijking van het wettelijke bepaalde, recht heeft op kort verzuim. De gevallen variëren van feestelijke gebeurtenissen in de familiale sfeer tot het doen van examens voor bijvoorbeeld het verkrijgen van een vakdiploma. Lees voor de volledige opsomming de tekst van artikel 38 lid 1 van de cao.

Dit is een limitatieve opsomming, dat wil zeggen dat alleen in die gevallen recht op kort verzuim bestaat. In alle andere gevallen bestaat in beginsel dus geen recht op kort verzuim.

Geen antwoord op uw vraag? Neem contact op met Bouwend Nederland Advies via e. advies@bouwendnederland.nl of t. 079 3252 250.

Wat moeten wij doen als een werknemer meer dan 10 stervensbegeleidingsdagen in een kalenderjaar nodig heeft, bijv. in verband met meerdere terminale zieke familieleden?

Als een werknemer meer dan 10 stervensbegeleidingsdagen nodig heeft in een kalenderjaar, dan moet u met de werknemer afspraken maken om tot een oplossing te komen. U kunt hierbij denken aan de opname van andere verlofdagen of onbetaald verlof.

Geen antwoord op uw vraag? Neem contact op met Bouwend Nederland Advies via advies@bouwendnederland.nl of t. 079-3 252 250.

Welke feestdagen zijn erkend en moet het loon dan worden doorbetaald?

Tijdens de erkende algemene en christelijke feestdagen heeft iedere werknemer recht op betaald verlof. Het gaat om de beide kerstdagen, nieuwjaarsdag, tweede paasdag, Hemelvaartsdag tweede pinksterdag, Bevrijdingsdag in lustrumjaren en de dag die als Koningsdag wordt gevierd.

Geen antwoord op uw vraag? Neem contact op met Bouwend Nederland Advies via e. advies@bouwendnederland.nl of t. 079 3252 250.

Wij hebben een medewerker die nu al een aantal maanden volledig ziek is. Hij moet regelmatig een paar uur naar de dokter. De doktersbezoeken rekenen wij toe aan kort verzuim. Mag dat?

Nee, dit mag niet. Wanneer de medewerker volledig ziek is heeft hij recht op doorbetaling van zijn loon. Afhankelijk van het 1e of 2e ziektejaar wordt 100 % of 70 % van het vast overeengekomen loon doorbetaald. Het kort verzuim is bedoeld voor doktersbezoeken onder werktijd. Bij arbeidsongeschiktheid is daar geen sprake van omdat de medewerker vanwege ziekte niet kan werken.

Geen antwoord op uw vraag? Neem contact op met Bouwend Nederland Advies via e. advies@bouwendnederland.nl of t. 079 3252 250.

Contactpersoon

Bouwend Nederland Advies

advies@bouwendnederland.nl, 079 - 3 252 250