Verplichtingen opdrachtgever en (hoofd)aannemer Veiligheid en Gezondheid

De leidraad V&G is ontwikkeld om de arbeidsomstandigheden in de bouw te verbeteren. Met de leidraad kunnen werkgevers mogelijke arborisico's , zoals valgevaar, stof en fysieke belasting, voorkomen. Het Arbobesluit Bouwproces kent verplichtingen voor zowel de opdrachtgever en de ontwerper, als voor de (hoofd)aannemer.

Verplichtingen opdrachtgever in de ontwerpfase

De verplichtingen voor de opdrachtgever/ontwerper uit het Arbobesluit behelzen:

- het doen van een kennisgeving aan de Inspectie SZW
- het inventariseren van de arborisico’s
- het doen van suggesties voor maatregelen
- het opstellen van het V&G-plan ontwerpfase en het V&G-dossier
- het aanstellen van de V&G-coördinator ontwerpfase en
- het aanstellen van de V&G coördinator uitvoeringsfase. 

De opdrachtgever doet een kennisgeving aan de Arbeidinspectie:

  • voor bouwwerken, waarvan de bouwtijd méér dan 30 werkdagen beslaat én op die bouwplaats meer dan 20 werknemers tegelijkertijd arbeid zullen verrichten of
  • voor bouwwerken waarvan de realisatie meer dan 500 mandagen vergt.

Voor die kennisgeving aan de Inspectie SZW is een model voorgeschreven. Het kennisgevingsformulier moet op de bouwplaats worden aangebracht en er moet een V&G plan ontwerpfase worden opgesteld. Voorafgaand aan het V&G plan worden de arborisico’s geïnventariseerd en maatregelen vastgesteld om die risico’s weg te nemen.

Voor een bouwwerk waar twee of meer werkgevers arbeid zullen (gaan) verrichten, stelt de opdrachtgever een V&G-coördinator ontwerpfase aan. Deze coördinator moet de risico-inventarisatie (ontwerpfase) verrichten, het V&G plan ontwerpfase opstellen en een V&G-dossier opstellen. In dit dossier worden de maatregelen beschreven die zijn genomen om arborisico’s te voorkomen die tijdens werkzaamheden in de beheersfase (tijdens onderhoud en verbouw, dus ná de oplevering) kunnen ontstaan.

Download de Leidraad V&G Verplichtingen
Download de V&G Ontwerpwijzer

Verplichtingen hoofdaannemer in de uitvoeringsfase

Voor de hoofdaannemer geldt als verplichting (op hoofdlijnen):

  • voor een bouwwerk, waar twee of meer werkgevers arbeid laten verrichten, moet een coördinator uitvoeringsfase worden aangesteld en
  • voor bouwwerken, waarvan de bouwtijd méér dan 30 werkdagen beslaat én op die bouwplaats meer dan 20 werknemers tegelijkertijd arbeid zullen verrichten, óf voor bouwwerken waarvan de realisatie meer dan 500 mandagen vergt, wordt een V & G-plan opgesteld. Het V & G-plan spitst zich toe op de gemeenschappelijke risico’s, die meer dan één werkgever (in de regel onder- en nevenaannemers) aangaan. De projectrisico-inventarisatie en –evaluatie van een individuele (onder)aannemer hoort dus niet thuis in het V & G-plan, wél de onderdelen hieruit die gemeenschappelijke risico’s inhouden.

De coördinator uitvoeringsfase is onder meer belast met de coördinatie van de gemeenschappelijke V & G-zaken. Hij moet inspelen op risicovolle situaties die de veiligheid en gezondheid van de werknemers van samenwerkende werkgevers bedreigen. Daanaast moet hij passende maatregelen nemen en met alle werkgevers op de bouwplaats hierover afspraken maken. Ook moet hij controleren of de werkgevers zich aan de afspraken houden én zonodig corrigerende maatregelen nemen. Bij tussentijdse wijzigingen in de planning of in de uitvoering van het bouwproject past hij het V & G-plan hierop aan.

V&G-plan maken

Arbouw heeft  de V&G-Planner ontwikkeld waarmee u op eenvoudige wijze een V&G-plan kunt maken van de uit te voeren werkzaamheden op het bouwproject. Dit doet u door bij voorkeur de gegevens uit het BEM (of rechtstreeks uit de database) te kopiëren naar het V&G-plan. De risico-inventarisaties die op deze wijze zijn geplaatst in het V&G-plan zijn te importeren en exporteren. Het uitwisselen van V&G-plannen en het samenstellen van één V&G-plan word hierdoor minder gecompliceerd. Daarnaast kunt u in de Arbouw V&G-Planner afspraken tussen verschillende partijen vastleggen over samenwerking en voorlichting.

Klik hier voor de V&G-Planner op de website van Arbouw