Verschoven uren, ploegen- en bereikbaarheidsdienst

In de praktijk zijn er situaties waarin bouw- en infrabedrijven niet kunnen werken binnen de Basis- of Kaderregeling. Dat is meestal omdat de opdrachtgever daarom vraagt. Dit vereist een flexibelere inzet van het personeel. De cao Bouw & Infra voorziet hierin door artikelen op te nemen over verschoven uren infra (artikel 32), ploegendiensten (artikel 33) en bereikbaarheidsdiensten (artikel 34).

Verschoven uren infra bouwplaatswerknemers

Als een opdrachtgever in het bestek dat eist, kan de Basisregeling arbeidstijden (artikel 23 lid 9) bij vernieuwing, onderhoud en reparatie van infrastructurele werken worden verschoven, met in achtneming van de vaststelling van het arbeidstijdenpatroon na redelijk overleg met zijn werknemers (artikel 32).

Hiervoor gelden o.a. de volgende voorwaarden:

 • Een werknemer kan niet worden verplicht om te werken buiten de grenzen van de Basisregeling (artikel 23) tenzij dit schriftelijk is overeengekomen bij aanvang van het dienstverband.
 • Verschoven uren dienen tot het hoogst noodzakelijke beperkt te worden.
 • Onvoorziene omstandigheden daar gelaten, moet de werkgever verschoven arbeidstijden tenminste 14 dagen vantevoren bekend te maken.
 • De normale arbeidsduur bedraagt gemiddeld 40 uur per kalenderweek gemeten over een periode van 13 weken.
 • Per week heeft een werknemer recht op 48 uur onafgebroken rusttijd.
 • Als in een week alle diensten van een werknemer na 20.00 uur beginnen, is het mogelijk om 4x10 uur te werken.

Voor werknemers die worden ingezet op verschoven uren Infra gelden de volgende bepalingen:

1. De werknemer die in verschoven uren Infra werkt, krijgt een toeslag op zijn vast overeengekomen uurloon. Deze toeslag is als volgt voor arbeid verricht:

 • vóór 07.00 en na 20.00 uur tussen maandag 20.00 en vrijdag 07.00 uur: 30%
 • tussen vrijdag 20.00 en zaterdag 20.00 uur: 50%
 • tussen zaterdag 20.00 en zondag 07.00 uur: 75%
 • tussen zondag 07.00 en maandag 07.00 uur en op feestdagen: 100%

2. Bij overwerk tijdens verschoven uren Infra krijgt de werknemer ook de overwerkvergoeding op grond van artikel 30b. Deze wordt berekend over het vast overeengekomen loon en niet over de toeslag verschoven uren Infra.
3. Indien gedurende een periode van 13 weken uitsluitend wordt gewerkt in verschoven arbeidstijden en minder uren dan gemiddeld 40 uur per kalenderweek kan worden gewerkt, wordt voor de ontbrekende uren het vast overeengekomen loon inclusief de toeslag verschoven uren Infra van 30% uitbetaald.


Ploegendienst bouwplaatswerknemers

Bij ploegendienst (artikel 33) volgens dienstrooster bedraagt de arbeidsduur bij tweeploegendienst per twee weken niet meer dan in totaal 80 uur en bij drieploegendienst per drie weken niet meer dan 120 uur en loopt het venster van maandagochtend 0.00 uur tot vrijdagavond 24.00 uur.

Voor werknemers die in ploegendienst werken – uitgezonderd de Industriële Bouw (zie hiervoor (artikel 33 lid 3) – zal hun vast overeengekomen loon worden verhoogd met 10% bij tweeploegendienst en met 15% bij drieploegendienst.

Bij overwerk tijdens ploegendiensten moeten de voor de ploegendienst geldende uurlonen (VOL + ploegendiensttoeslag) met de eerder genoemde overwerkvergoedingspercentages.

Bereikbaarheidsdienst bouwplaatswerknemers

Onder bereikbaarheidsdienst wordt verstaan: het zich buiten het rooster beschikbaar houden voor het zo nodig verrichten van werkzaamheden die niet tot de eerstvolgende werkdag kunnen worden uitgesteld.

Een werknemer die in het kader van zijn functie bereikbaarheidsdiensten moet draaien en dit bij aanvang van werken in die functie met zijn werkgever is overeengekomen, heeft een verplichting voor een oproep beschikbaar te zijn.

De werknemer die beschikbaar is voor de bereikbaarheidsdienst heeft terzake van die dienst recht op een vergoeding. De hoogte van de vergoeding wordt door de werkgever in overleg met de werknemer vastgesteld. Per dag bedraagt de vergoeding ten minste:

 • maandag t/m vrijdag: € 13,-
 • zaterdag: € 20,-
 • ondag of feestdag: € 26,-

Indien een werknemer tijdens een bereikbaarheidsdienst wordt opgeroepen om daadwerkelijk arbeid te verrichten, wordt dit gezien als overwerk. De overwerktoeslag zoals bepaald in artikel 30b is van toepassing.

Door de werkgever zal een rooster voor de bereikbaarheidsdienst in overleg met de betreffende werknemer(s) schriftelijk vastgelegd worden. Bijlage 6 is van overeenkomstige toepassing.

In geval tijdens een bereikbaarheidsdienst arbeid moet worden verricht op een feestdag, niet zijnde een zaterdag of zondag, als bedoeld in artikel 37 heeft de werknemer het recht deze dag op een ander tijdstip op te nemen.

Terug naar Arbeidsduur

Staat de door u gezochte informatie hier niet bij, neem dan contact op met Bouwend Nederland Advies t. 079 3 252 250 of e. advies@bouwendnederland.nl  

 

Contactpersoon

Bouwend Nederland Advies

advies@bouwendnederland.nl, 079 - 3 252 250