Verzuim (beleid)

Verzuimbegeleiding

Hier vind u meer informatie over dit onderwerp en alles wat daar onder valt.

Stappenplan verzuimbegeleiding Wet Verbetering Poortwachter (WVP)

Hier vind u meer informatie over dit onderwerp en alles wat daar onder valt.

Re-integratie

Hier vind u meer informatie over dit onderwerp en alles wat daar onder valt.

Verhalen (loon)schade en re-integratiekosten (regres)

Hier vind u meer informatie over dit onderwerp en alles wat daar onder valt.

1 - Doel verzuimbeleid

Ziek worden is vervelend, zowel voor de zieke medewerker als voor de werkgever. Zeker als iemand langdurig uitvalt, kan dat veel geld kosten. Het zoveel mogelijk beperken van verzuim is dus van groot belang. Aandacht voor verzuim en een goede begeleiding besparen dus geld! Hierna worden handvatten aangereikt voor een goed verzuimbeleid en worden de wettelijke regelingen toegelicht.

U moet volgens de Arbowet beleid voeren gericht op de veiligheid, gezondheid en welzijn van de werknemers. Zie ook het hoofdstuk over het Arbobeleidsplan. Verzuimbeleid is erop gericht het verzuim ten gevolge van ziekte zo kort mogelijk te laten zijn. Dat betekent dat de medewerker zo spoedig mogelijk op een verantwoorde manier weer aan het werk gaat.

Werkgever en werknemer zijn samen verantwoordelijk voor een zo vroeg mogelijke re-integratie. Maak dus ook de verantwoordelijkheid van de werknemer duidelijk.
De werkgever is hierbij verplicht de zieke werknemer te laten begeleiden door een gecertificeerde bedrijfsarts.

In de cao in het hoofdstuk Veiligheid en Gezondheid staan uitgebreide omschrijvingen omtrent de verplichtingen van werkgever en werknemer. Ook de rol van Stichting Arbouw staat daar vermeld. Op www.arbouw.nl vindt u tevens handige hulpmiddelen voor uw arbo- en verzuimbeleid.

2 - Meten is weten.

De basis van een goed verzuimbeleid is een deugdelijke verzuimregistratie. Hiermee krijgt u inzicht in verzuimpatronen van medewerkers. U dient per medewerker bij te houden wanneer hij zich ziek meldt, hoe lang hij ziek blijft en met welke klachten. U kunt dan zien hoe vaak een medewerker zich ziek meldt, of het hierbij gaat om kort of lang verzuim en of er structurele klachten zijn. De verzuimregistratie kan op papier worden bijgehouden, maar er zijn ook digitale registratiesystemen op de markt. Als alle ziekmeldingen worden doorgegeven aan de Arbodienst of een administratiekantoor, kan de registratie ook daar plaatsvinden. U moet dan wel afspraken maken over regelmatige rapportage hiervan.

Let op: indien u twijfelt over de rechtmatigheid van de ziekmelding kunt u bij de Arbodienst een spoedcontrole (op de dag van de ziekmelding) aanvragen.

3 - Verzuimregistratie

Om een goede verzuimbegeleiding mogelijk te maken en de risico’s van sancties voor u als werkgever te beperken, is het goed een verzuimreglement op te stellen. Hierin legt u de afspraken en gedragsregels rondom verzuim vast. Een model van een verzuimreglement is opgenomen achterin dit hoofdstuk.

Voor een verzuimreglement heeft u instemming nodig van de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging (indien aanwezig). Wanneer het reglement wordt ingevoerd, dient u de medewerkers hierover te informeren. Alle medewerkers moeten goed op de hoogte zijn van de geldende afspraken.

Klik hier voor een model-verzuimreglement

Interessante links

Wettelijke regelingen voor verzuim

Ziektewet

Re-integratie

Stappenplan verzuimbegeleiding Wet Verbetering Poortwachter

Verzuimbegeleiding

 

Contactpersoon

Bouwend Nederland Advies

advies@bouwendnederland.nl, 079 - 3 252 250