Voorlichting

Volgens de Arbowet moeten werknemers worden geïnformeerd over hun werkzaamheden en de daaraan verbonden risico’s en maatregelen die zijn genomen ter voorkoming of beperking van de risico’s. De wet schrijft niet voor hoe vaak of hoe lang dit moet gebeuren.

Bedrijven die VCA (Veiligheidschecklist Aannemers) gecertificeerd zijn dienen minimaal 10 zogenaamde toolbox-meetings (voorlichtingsbijeenkomsten over veiligheid en gezondheid) per jaar te houden. Goede momenten om het over veiligheid en gezondheid op het werk te hebben zijn in ieder geval tijdens de personeelsvergaderingen (2 keer per jaar; zie het hoofdstuk over medezeggenschap).Maar ook bij de start van een nieuw werk of een nieuwe opdracht is het goed om de specifieke risico’s op dat werk te bespreken.

Vergeet niet nieuwe medewerkers instructies over veilig en gezond werken te geven.
Voorlichting is heel belangrijk. Uit processen-verbaal van de Arbeidsinspectie na een bedrijfsongeval blijkt vaak dat mensen niet of niet voldoende op de hoogte waren van de risico’s van het werk.
Op basis van Arbowet en de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) hebben werknemers verder de mogelijkheid om kennis te nemen van de inhoud van de RI&E en het plan van aanpak.

Tools

Introductieboek met veiligheidsinstructies voor nieuwe medewerkers