Werk in regie of vaste prijs?

Wie een werk in regie uitvoert, denkt vaak dat alle werkelijke kosten in rekening van de opdrachtgever gebracht kunnen worden. Als er echter al eerder een richtprijs is genoemd, kan deze richtprijs toch maatgevend zijn bij het vaststellen van het bedrag dat uiteindelijk betaald door de opdrachtgever betaald moet worden.

Het Burgerlijk Wetboek geeft in art. 7:752 een regeling voor de situatie waarin geen vaste aanneemsom is overeengekomen. Hoofdregel is dus dat de aannemer recht heeft op een redelijke prijs. Daarbij zijn enerzijds de door de aannemer gewoonlijk bedongen prijzen relevant en, voor zover die niet redelijk zouden zijn, komt het aan op de in de branche gangbare prijzen. Anderzijds spelen ook de door de aannemer eventuele gewekte verwachtingen een rol, bijvoorbeeld door het afgeven van een indicatie middels een begroting.

Richtprijs

Heeft de aannemer een richtprijs afgegeven, dan kan zij maximaal 110 % van die richtprijs factureren. Door deze marge wordt voorkomen dat een opdrachtgever achteraf verrast wordt met een veel te hoge prijs. Als aan bepaalde voorwaarden is voldaan, kan de aannemer evenwel meer factureren. De aannemer moet de opdrachtgever dan tijdig hebben gewaarschuwd. Zodra een overschrijding dreigt, moet hij dit melden om de opdrachtgever de gelegenheid te geven het werk aan te passen. Zo kan hij de prijs binnen het budget houden. De aannemer moet aan die aanpassingen door de opdrachtgever haar medewerking verlenen. Deze moeten natuurlijk wel redelijk zijn. Bij overeenkomst kunnen partijen overigens afwijken van deze 10% regeling en ook kunnen bepaalde posten daarvan worden uitgesloten, zoals stelposten. Als u verwacht dat u met veel overschrijding te maken krijgt, adviseren wij de 10%-regeling contractueel uit te sluiten.


Ook als partijen een regieovereenkomst hebben gesloten, kan er toch nog sprake zijn van een richtprijs. Deze kan afgeleid worden uit brieven/offertes/mailtjes die aan de opdracht zijn vooraf gegaan. Wees daarom voorzichtig met het noemen van bedragen: ze kunnen als richtprijs worden beschouwd zonder dat dat uw bedoeling was!

Weekrapporten

Wees u ervan bewust dat u op grond van art. 12 van de AVA 1992 in regie de taak heeft om weekrapporten op te stellen. Dit is ook handig voor u, want als een opdrachtgever niet binnen een week reageert op het weekrapport, wordt hij geacht het weekrapport te hebben goedgekeurd. Dit geeft u een sterkere positie bij het binnenhalen van openstaande facturen.

Bekijk een aantal voorbeelden van de Raad van Arbitrage