Wettelijke regelingen voor verzuim

Modernisering Ziektewet

Hier vind u meer informatie over dit onderwerp en alles wat daar onder valt.

De volgende wettelijke regelingen zijn van toepassing.

1 - Loondoorbetaling bij ziekte en cao Bouwnijverheid

Het Burgerlijk wetboek regelt de loondoorbetaling bij ziekte. De werkgever is wettelijk verplicht gedurende 104 weken 70% van het loon tot maximaal het voor de werknemer geldende maximum dagloon op grond van de Wet financiering sociale verzekeringen door te betalen. De cao Bouwnijverheid geeft hieraan nader invulling voor de bouw: de werknemer heeft gedurende het eerste jaar recht op 100% doorbetaling van het loon; in het tweede jaar op 70%. Loon is hier het vast overeengekomen loon, zonder toeslagen.

2 - Ziektewet

In enkele gevallen bent u niet verantwoordelijk voor doorbetaling van de loonkosten, maar heeft de medewerker recht op een Ziektewetuitkering. Deze vangnetregeling is van toepassing indien het verzuim veroorzaakt wordt door zwangerschap en/of bevalling of wanneer een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt en de werknemer ziek uit dienst gaat. In dat laatste geval wordt op grond van de Wet Bezava de Ziektewetuitkering wel aan u doorberekend via een ZW-gedifferentieerde premie. Als u eigenrisicodrager bent voor de Ziektewet moet u de uitkering rechtstreeks aan de werknemer betalen als hij uit dienst is. U betaalt dan geen gedifferentieerde Ziektewetpremie. Meer informatie vindt u onder praktijkinformatie - wettelijke regelingen en op de website van het UWV

3 - Wet Verbetering Poortwachter

In de Wet Verbetering Poortwachter hebben werkgever en medewerker een actievere rol gekregen in het re-integratieproces. Onderzoek heeft namelijk uitgewezen dat de eerste maanden van verzuim bepalend zijn voor de duur ervan. Bij een verzuimduur van 13 weken is er al 60% kans om in de WIA terecht te komen. Het snel opstarten van de re-integratie verkort de duur van het verzuim.

De wederzijdse en individuele verantwoordelijkheden van werkgever en medewerker zijn in de wet duidelijk beschreven:

  • De werkgever is gedurende 104 weken verantwoordelijk voor de begeleiding van de medewerker tijdens ziekte en de re-integratie in de eigen instelling of bij een andere werkgever.
  • De medewerker is verantwoordelijk voor het eigen herstel, inspanningen om re-integratie mogelijk te maken, voor het opbouwen van het re-integratieverslag en indien nodig het aanvragen van de eigen WIA (zie paragraaf 4.5).
  • De Arbodienst stelt vast of er sprake is van dreigend langdurig verzuim, maakt een probleemanalyse en geeft een advies over herstel bevorderende maatregelen en de mogelijkheden tot werkhervatting.

Om inhoud te geven aan deze verantwoordelijkheden heeft de wetgever termijnen vastgesteld waarbinnen werkgever en medewerker samen afspraken moeten maken en plannen moeten opstellen, met als doel de duur van het verzuim te beperken en te werken aan een zo spoedig mogelijke terugkeer naar het werk. Zie ook verzuimreglement.

Indien een werknemer langer dan twee jaar ziek is, maar nog wel in dienst is, blijven de werkgever en de werknemer verplicht om re- integratie-inspanningen te verrichten.

Voor een stappenplan, klik hier.

4 - Sancties

De regels rond het verzuim zijn onder de Wet Verbetering Poortwachter niet vrijblijvend. Zowel voor werkgever als medewerker zijn er sancties.

Werkgevers die onvoldoende hebben gedaan om een zieke medewerker aan het werk te helpen, kunnen worden verplicht om maximaal 52 weken langer 70% van het loon door te betalen.
Werknemers die zich onvoldoende hebben ingespannen kan (een deel van) de WIA–uitkering worden geweigerd. Daarnaast kunnen zieke medewerkers die weigeren mee te werken aan hun re-integratie worden geconfronteerd met stopzetting van de loonbetaling of ontslag.
Overigens is het mogelijk dat werkgever en medewerker gezamenlijk de UWV verzoeken om de WIA–keuring uit te stellen, bijvoorbeeld in het geval dat de re-integratie al vergevorderd is.

5 - Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA)

Indien een medewerker na 104 weken nog niet (volledig) aan het werk is, beoordeelt het UWV of de medewerker in aanmerking komt voor een uitkering in het kader van de WIA. Dit is afhankelijk van de beperkingen die iemand heeft en hoeveel men met die beperkingen nog kan verdienen. Zie ook deel 3 Uitstroom.

Bij re-integratie zijn in de cao verschillende afspraken gemaakt onder "Inkomen bij arbeidsongeschiktheid en werkloosheid". Zie ook de 'bonus" bij re-integratie in het tweede ziektejaar.
In de paragraaf in de cao staan ook de aanvullende uitkeringen en rechten arbeidsongeschikten.

De werkgever die niet is aangesloten bij BPF Bouw is verplicht voor zijn werknemers een WGA–verzekering af te sluiten die minimaal gelijkwaardig is aan de regeling, zoals vastgelegd in het reglement Arbeidsongeschiktheidspensioen van de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bouwnijverheid.

Overzicht financiële gevolgen WIA