Ziekte en reïntegratie

We krijgen regelmatig vragen binnen over de cao-bepalingen ‘loondoorbetaling bij ziekte’ en ‘bonus bij re-integratie in het tweede ziektejaar’. In deze editie van uw vraag – ons antwoord gaan we in op een aantal veel gestelde vragen.

Een medewerker is al geruime tijd ziek. Hoe zit het met de loondoorbetaling in deze periode van arbeidsongeschiktheid?
In artikel 76 van de CAO voor de Bouwnijverheid is de loondoorbetaling bij ziekte geregeld. In lid 2 van dit artikel staat dat gedurende het eerste ziektejaar de medewerker recht heeft op 100% doorbetaling van zijn vast overeengekomen loon of salaris. En tijdens het tweede ziektejaar heeft de medewerker recht op 70% doorbetaling van zijn vast overeengekomen loon of salaris.

Geldt er een maximumdagloon bij loondoorbetaling bij ziekte?
Nee, de CAO voor de Bouwnijverheid heeft geen beperking hierover opgenomen.

Worden vergoedingen voor werkkleding en gereedschap doorbetaald tijdens ziekte?
Nee, de vergoedingen voor niet verstrekte werkkleding en gereedschap gelden per gewerkte dag. Bij arbeidsongeschiktheid komen deze vergoedingen dus te vervallen.


Een medewerker vangt in het tweede ziektejaar zijn werkzaamheden gedeeltelijk weer aan. Hij gaat binnenkort drie uur per dag werken. Normaliter werkt hij van maandag tot en met vrijdag acht uur per dag. Hoe zit het dan met de loondoorbetaling?
In het tweede ziektejaar worden de uren die de medewerker werkt tegen 100% van zijn vast overeengekomen loon uitbetaald. De resterende ‘arbeidsongeschikte’ uren worden tegen 70% van het vast overeengekomen loon doorbetaald. In bovenstaand geval krijgt de medewerker dus drie uur per dag tegen 100% en vijf uur per dag tegen 70% uitbetaald.

Wanneer bestaat er recht op de bonus bij re-integratie in het tweede ziektejaar?
Indien de medewerker in zijn tweede ziektejaar re-integreert in zijn oude of nieuwe functie binnen of buiten het bedrijf of de bedrijfstak, waarbij de medewerker minstens twee maanden onafgebroken weer aan het werk is èn waarbij de medewerker met dit werk minstens 50% verdient van het vast overeengekomen loon of salaris dat hij verdiende voordat hij arbeidsongeschikt werd. Wordt de periode van twee maanden onderbroken door vakantie, dan wordt de periode van twee maanden met de duur van die vakantie verlengd.

Wat houdt de bonus bij re-integratie in het tweede ziektejaar in voor de werknemer?
Wanneer de medewerker aan de voorwaarden voldoet heeft hij over de periode vanaf de eerste dag van zijn tweede ziektejaar tot en met de laatste dag van de tweede maand die hij weer aan het werk is recht op een aanvulling ineens tot 100% van zijn vast overeengekomen loon of salaris dat hij verdiende voordat hij arbeidsongeschikt werd. De (oorspronkelijke) werkgever betaalt deze aanvulling uit aan de medewerker; zie voor de volledige tekst artikel 79 lid 2 en 3 van de cao.

Wat houdt de bonus bij re-integratie in het tweede ziektejaar in voor de werkgever?
In lid 4 van artikel 79 van de cao staat dat de (oorspronkelijke) werkgever die de medewerker een aanvulling ineens heeft uitbetaald, recht heeft op een bonus van € 2.500,- uit het Aanvullingsfonds. De medewerker dient uiteraard aan de gestelde voorwaarden te voldoen. Voor meer informatie en het benodigde aanvraag/declaratieformulier kunt u kijken op administratienet.nl .

 

Contactpersoon

Bouwend Nederland Advies

advies@bouwendnederland.nl, 079 - 3 252 250