Afbeelding Provinciale statenverkiezingen

Provinciale statenverkiezingen

Nederland gaat naar de stembus

Waar zetten we op in voor de provinciale statenverkiezingen 2023?

De provincies staan voor belangrijke keuzes. De toegevoegde waarde van Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten klinkt luid door in de vele discussies over duurzaamheid, energie, woningbouw, bereikbaarheid, natuur en stikstof. Waar provinciale politici steeds vaker belangrijke besluiten moeten nemen, zijn er ook mensen nodig die besluiten omzetten in acties. De bouw is daarin een belangrijke partner. Op deze pagina laten we zien hoe we de uitdagingen samen kunnen oppakken.

Onze inzet in hoofdlijnen

Alleen door samenwerking komen we verder en kunnen we ambities realiseren. Daarom is onze inbreng onder te verdelen in:

  • Toekomstbestendige mobiliteit
  • Een passend huis voor iedereen
  • Een duurzame regio
  • Duurzaam evenwicht tussen natuur en ontwikkeling
  • Banen voor de toekomst

Bekijk in dit document welke kansen wij zien voor infrastructuur, woningbouw, verduurzaming, stikstof en menselijk kapitaal. Hieronder lees je waar we ons per provincie op focussen.

Groningen

We ondersteunen de ambities omschreven in het Deltaplan, zowel met betrekking tot het investeren in de bereikbaarheid als de woningbouwopgaven. Daarom: werk de plannen verder uit en betrek de markt vroegtijdig. Daarnaast zien we kansen in het verdubbelen en veiliger maken van de N33 en de Wunderline als spoorverbinding naar Duitsland.

Lees hier alle 31 kansen voor Groningen

Drenthe

Door het instellen van een 'vliegende brigade' krijgen gemeenten hulp bij het afhandelen van de vergunningverlening. Capaciteitstekort bij gemeenten is een groot knelpunt in de bouw. De provincie kan bijspringen en de druk op gemeenten verlichten. Gebruik ook het innovatieatelier om circulair & klimaatadaptief bouwen en de energietransitie aan te vliegen.

Lees hier alle 30 kansen voor Drenthe

Fryslân

Om de benodigde 900.000 woningen te bouwen in Nederland zijn veel – en steeds nieuwe – vergunningen nodig. Vergunningen kunnen nu vaak niet verstrekt worden door het gebrek aan ontwikkelruimte. Zorg dat door de provinciale gebiedsgerichte aanpak op korte termijn en versneld stikstofruimte beschikbaar komt, registreer dit en laat het ten goede komen aan alle sectoren om zo te komen tot natuurherstel, bereikbare huizen, economische ontwikkeling en legalisatie van PAS-melders.

Lees hier alle 31 kansen voor Fryslân

Overijssel

Platform Wonen Deventer is een goed voorbeeld van brede samenwerking tussen provincie, gemeente en marktpartijen met als doel de versnelling van de woningbouw. De provincie Overijssel speelt een belangrijke rol in het aanjagen van deze samenwerking in andere plaatsen. Ook: bouw conform de wettelijke normen. Een stapeling van extra eisen zet de betaalbaarheid van nieuwbouwwoningen verder onder druk.

Lees hier alle 32 kansen voor Overijssel

Flevoland

Flevoland kent een relatief grote netto plancapaciteit. De Flevolandse woonagenda geeft hierbij een volledig beeld van de opgaven die nodig zijn. Wanneer de bouw- en infrasector beter betrokken wordt bij de uitwerking van de woonagenda, wordt de kans op succesvolle realisatie van de mooie ambities groter. Verder willen we inzetten op de De Milieukostenindicator (MKI), een nuttig instrument bij aanbestedingen voor asfalt en betonwerken om de duurzaamheidslat keer op keer hoger te leggen.

Lees hier alle 30 kansen voor Flevoland

Gelderland

De Gelderse Bouwacademie is een initiatief vanuit opleiders, de markt en kennispartners om de productiecapaciteit in de bouw te vergroten. Deze ambitie sluit goed aan bij het Gelderse actieplan wonen. Een extra investering in deze bouwacademie is nodig om het grote tekort aan technisch personeel op te lossen. Gelderland kent ook een succesvolle samenwerking binnen het programma Gelderse Maatregelen Stikstof. Het is belangrijk dat we snel aan de slag gaan met de uitvoering van het programma. De bouw- en infrasector wil binnen deze samenwerking haar verantwoordelijkheid nemen. Daarbij is het van groot belang dat nieuwe ruimtelijke en economische ontwikkelingen worden gecontinueerd.

Lees hier alle 32 kansen voor Gelderland

Utrecht

Utrecht is de snelst groeiende regio van Nederland. Onderzoek daarom ook grotere uitleglocaties buiten de bestaande contouren. Blijf ook inzetten op een verbreding van de Rijnbrug bij Rhenen om doorstroom te stimuleren en woningbouw mogelijk te maken. Versnel de aanleg van nieuwe verbindingen om nieuwbouw mogelijk te maken, zoals de voorgenomen plannen in Rijnenburg. Qua arbeidsmarkt is het Service Punt Techniek een belangrijke ontwikkeling binnen de provincie. Zet in op continuering van deze regeling in samenwerking met de private sectoren.

Lees hier alle 32 kansen voor Utrecht

Noord-Holland

De komende jaren groeit zowel het inwonersaantal als het aantal banen. Een goede aansluiting zorgt voor een optimaal vestigingsklimaat voor het bedrijfsleven en maakt het voor (nieuwe) inwoners eenvoudig om te reizen. Verkeer en vervoer houdt niet op bij de provinciegrenzen. Kijk naar (inter)nationale verbindingen met economische gebieden en zorg dat deze verstevigd worden. Maak daarom werk van de afslag A9 bij Heiloo en neem het initiatief om te komen tot een strategie voor de financiering van het project. Kijk daarnaast naar andere plekken om doorstroom te bevorderen zoals een vaste oeververbinding van de Burgervlotbrug en het doortrekken van de Noord/Zuidlijn naar Schiphol en Hoofddorp.

Lees hier alle 32 kansen voor Noord-Holland

Zuid-Holland

De stikstofpuzzel in Zuid-Holland is lastig te leggen. In duingebieden, waar soms tot wel 95% stikstofdepositie gereduceerd moet worden, is wegens het ontbreken van landbouw in het gebied geen duidelijke oplossing voorhanden. Zet daarom vol in op het vinden van een alternatieve oplossingen, zodat de broodnodige woningbouw doorgaat. Kijk bij grote infrastructurele ontwikkelingen of projecten gecombineerd kunnen worden. Dat het Prins Clausplein pas op de schop gaat nadat de Utrechtsebaan net klaar is, is voor veel mensen onbegrijpelijk.

Lees hier alle 32 kansen voor Zuid-Holland

Zeeland

Zet in op verbreding van de N256. Maak ook een plan voor de renovatie en vervanging van de Zeelandbrug. Zorg dat de werkwijze van de versnellingskamer de Bevelanden, in heel Zeeland toegepast wordt. We zetten ook in op opleiden, in samenwerking met onderwijsinstellingen, voor de energietransitie en pak de verbindende rol als provincie door zoveel mogelijk mensen via reguliere instroom en zij-instroom aan het werk te brengen.

Lees hier alle 32 kansen voor Zeeland

Noord-Brabant

Zet de Techniekcoalitie Noord-Brabant door en voorzie deze van voldoende middelen. Zet ook stevig in op het actieplan arbeidsmarkt Noord-Brabant. Prioriteer het oplossen van de knelpunten op de A50, A58, A59 en A67. Zet ook in op verbreding tussen de A2 tussen Vught en knooppunt Deil.

Lees hier alle 31 kansen voor Noord-Brabant

Limburg

Zet in op heropening van het (Nederlandse) spoortraject tussen Hamont en Weert. Zet in op een warmtenet vanuit Chemelot om het aardgasvrij maken van gemeenten een stevige stimulans te geven. Zet de Techniekcoalitie Limburg door en voorzie deze van voldoende middelen.

Lees hier alle 31 kansen voor Limburg

'Niet stilstaan, maar doorbouwen'

De bouw maakt het: van gave kans tot ingewikkeld knelpunt. De bouw is altijd nodig om provinciale ambities, idee en visie om te zetten in oplossingen die werken voor jouw provincie. Dat doen we met trots, maar we kunnen het niet alleen. Politici in de provincie zijn daar enorm belangrijk voor. De provincie schept mogelijkheden, houdt regie op ruimte, is opdrachtgever, regelgever en aanjager. Juist daarom delen we graag onze inbreng, want samen kunnen we ambities realiseren.

Maxime Verhagen
Voorzitter

Projectenbezoeken op een rijtje

De afgelopen weken zijn hebben (kandidaat-)Statenleden en gedeputeereden werkbezoeken gebracht aan projectlocaties in alle provincies. Daarbij waren steeds onze leden en collega's aanwezig om te praten over de samenwerking tussen de provincie, het Rijk en bouw- en infrabedrijven. Via onderstaande links kan je de verslagen teruglezen.

Groningen Friesland
Drenthe Flevoland
Overijssel Gelderland
Utrecht Noord-Holland
Zuid-Holland Limburg
Zeeland Noord-Brabant

Werkbezoek aanvragen

Wij laten je graag zien hoe de bouw en infra doorbouwt aan Nederland. Ben jij (kandidaat-)statenlid en wil een bouw- of infraproject in jouw provincie bezoeken? Vraag dan via dit formulier een werkbezoek aan. We nemen dan zo snel mogelijk contact met je op.

Contact met onze regiomanagers?

  • Groningen, Drenthe, Fryslân: bel Sander Wubbolts op 06-51677310 of stuur een e-mail
  • Overijssel, Gelderland, Flevoland: bel Wilbert Schellens op 06-83178556 of stuur een e-mail
  • Utrecht, Noord-Holland: bel Jan Overtoom op 06-51517377 of stuur een e-mail
  • Zuid-Holland: bel Hessel Heins-Wunderle op 06-20608825 of stuur een e-mail
  • Zeeland, Noord-Brabant, Limburg: bel Hanneke van Eijndhoven op 806-11378210 of stuur een e-mail