Publicaties

Op deze pagina vindt u een overzicht van de uitgaven van Bouwend Nederland. Naast het ledenmagazine BNL publiceren we visiedocumenten over actuele onderwerpen in de bouw en infra, jaarverslagen met overzichten van wat we bereikt hebben en verschillende brochures. Mist u een publicatie of wilt u een papieren versie opvragen, neem dan contact met ons op.

Werkplan 2018/2019

De afdeling stelt zich ten doel om, met inachtneming van de statuten en binnen de beleidskaders, binnen haar werkgebied de lokale- en/of streekgebonden belangen te behartigen van de onder de afdeling ressorterende leden van Bouwend Nederland, bij te dragen aan het tot stand komen en vertolken van het verenigingsbeleid, om een eigen beleid te ontwikkelen en uit te voeren, collectief de belangen van de leden te behartigen bij gemeentelijke overheden, on-derwijsinstanties, en andere relevante lokale beleidsinstanties alsmede al hetgeen daarmee ver-band houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn in de ruimste zin des woords.

De afdelingsvergadering is onder meer belast met het vaststellen van een activiteitenplan en de werkwijze van de afdelingsvergadering. In dat kader heeft het bestuur onderstaand werkplan opgesteld dat is onderverdeeld in een aantal aandachtsgebieden met activiteiten/verbeter- pun-ten en met aan het eind een aantal speerpunten waaraan speciaal aandacht zal worden gegeven. Ook is het sponsorbeleid meegenomen.

download