Publicaties

Bouwend Nederland biedt leden een uitgebreid aanbod van handige publicaties, variërend van het verenigingsmagazine BNL en Praktijk-specials tot handige brochures en strategische agenda's. Wilt u meer informatie over een publicatie, advies of ondersteuning?

Neem dan contact met ons op

Bestuurdersinformatie

Bestuurdersinformatie | AVG

25 juni 2018

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.

Download


Bestuurdersinformatie | Aardbevingsproblematiek

18 juni 2019

Deze bestuurdersinformatie geeft een actuele stand van zaken van de ontwikkelingen binnen het aardbevingsdossier, dat nog steeds erg in beweging is. De recente aardbeving in Westerwijtwerd (3.4) maakte pijnlijk zichtbaar dat de aanpak van de versterking en de schadeafhandeling nog lang niet de snelheid heeft die nodig is. De roep om onorthodoxe maatregelen leidde ertoe dat afscheid wordt genomen van het Centrum Veilig Wonen (CVW) en de aansturing van de uitvoering een publieke taak worden. De bouwsector wordt tevens vroeger betrokken bij de opgave.

Download


Bestuurdersinformatie | BENG

23 september 2019

Per 1 juli 2020 vervangen de BENG-eisen de Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC) bij het aanvragen van omgevingsvergunningen. Het toepassen van de BENG-eisen heeft grote gevolgen voor de bedrijfsvoering van bouwbedrijven. Bouwbedrijven die zich met nieuwbouw bezighouden, moeten tijdig beginnen om hun organisatie voor te bereiden op deze nieuwe eisen.

Download


Bestuurdersinformatie | Bewust Veilig

25 juni 2018

De bouwbranche hoort tot de drie onveiligste sectoren in Nederland. Dat willen en mogen we niet accepteren. Ongelukken zouden niet mogen voorkomen en dodelijke ongelukken al helemaal niet. Binnen Bouwend Nederland is daar geen discussie over.

Download


Bestuurdersinformatie | BouwActueel

01 november 2017

Bouwend Nederland is in 2014 met BouwActueel begonnen. Samen met het EIB brengt Bouwend Nederland op de website www.bouwendnederland.nl/bouwactueel alle relevante markt- en bedrijfsvoeringsinformatie vanuit de sector. De website biedt inzicht in recente ontwikkelingen, prognoses en kengetallen voor de bedrijfsvoering.

Download


Bestuurdersinformatie | Bouwagenda

01 juni 2017

De Bouwagenda is een nationaal innovatieprogramma voor de hele bouwsector. Overheid, opdrachtgevers, kennisinstellingen en het bedrijfsleven hebben de handen ineen geslagen om samen vanuit de bouw en infra antwoord te geven op enkele zeer dringende maatschappelijke vraagstukken.

Download


Bestuurdersinformatie | Bouwplaats-ID

01 november 2017

Cao-partijen hebben in 2015 een cao-afspraak gemaakt om een Bouwplaats-ID te ontwikkelen. Dat is een systeem dat op basis van gegevens van werknemers, zzp’ers en bedrijven die werkzaam zijn op bouwplaatsen, een bijdrage moet gaan leveren aan een correcte naleving van de cao Bouw & Infra, verplichtingen uit de WAS (Wet Aanpak Schijnconstructies). Het helpt mee om oneerlijke concurrentie te bestrijden.

Download


Bestuurdersinformatie | Breedplaatvloeren

01 november 2017

Zaterdag 27 mei 2017 stortte op Eindhoven Airport een parkeergarage in aanbouw gedeeltelijk in. De instorting gebeurde doordat de vierde verdiepingsvloer het begaf en op de onderliggende vloeren is gevallen. In die garage is een breedplaatvloer met gewichtsbesparende elementen gebruikt. Uit onderzoek blijkt dat vergelijkbare veiligheidsrisico’s zich kunnen voordoen bij andere gebouwen met breedplaatvloeren.

Download


Bestuurdersinformatie | Cao

01 september 2017

Bouwend Nederland streeft naar een moderne cao, zodat ook in de toekomst veel
belangrijke zaken in de bouw en infra collectief goed zijn geregeld. Dit gaat stap voor stap. En soms met een pas op de plaats, zoals nu.

Download


Bestuurdersinformatie | Circulair bouwen

01 september 2017

Januari 2017 heeft Bouwend Nederland, samen met 180 andere partijen, het Nationaal Grondstoffenakkoord getekend, waarin afspraken staan om de Nederlandse economie te laten draaien op herbruikbare grondstoffen.

Download


Bestuurdersinformatie | Cybersercurity

01 maart 2018

De wereld en daarmee ook onze sector digitaliseert in rap tempo. Dat maakt het werk makkelijker en vaak ook leuker. Maar de digitalisering kent een keerzijde. Steeds vaker maken leden melding van computercriminaliteit. Geen reden om te stoppen met digitalisering, wel aanleiding om online veiligheid in de organisatie op orde te brengen. Bouwend Nederland kan daarbij helpen.

Download


Bestuurdersinformatie | Derde WW-jaar

01 juni 2017

In de crisistijd werd de duur van de WW-uitkering tot twee jaar beperkt. Een derde WW-jaar zou per sector ‘gerepareerd’ en bekostigd kunnen worden via de betreffende cao. In 2013 werden in het Sociaal Akkoord al principeafspraken gemaakt daarover, tussen vakbonden en werkgevers. Die afspraken worden nu verder ingevuld.

Download


Bestuurdersinformatie | Instroomcampagne Jongeren

01 september 2017

Steeds minder jongeren kiezen voor een opleiding in de bouw en infra. Dat is een probleem, want veel oudere werknemers gaan met pensioen én de bouw- en infrasector groeit weer. Ook zijn er helaas in de crisis duizenden vakmensen verdwenen uit de sector. We voorzien dat er in de komende vijf jaar naar schatting 8000 nieuwe arbeidskrachten nodig zijn. Het gaat niet alleen om vakmensen, maar ook om hoger opgeleiden. Er is sprake van een tekort op alle niveaus.

Download


Bestuurdersinformatie | Klimaatakkoord

17 juni 2019

Op 10 juli 2018 is het Klimaatakkoord gepresenteerd. Dit akkoord houdt in dat we in 2030 bijna de helft minder broeikasgassen mogen uitstoten dan in 1990. Concreet betekent dit voor de bouw een reductie van 3,4 megaton CO2. Het uiteindelijke doel is een CO2-neutrale gebouwde omgeving in 2050. Dit akkoord moest er komen omdat Nederland in 2015 met 194 andere landen het Akkoord van Parijs ondertekende en toezegde dat de aarde in 2050 niet meer dan 2 graden is opgewarmd.

Download


Bestuurdersinformatie | PAS

23 september 2019

Op 29 mei 2019 heeft de Raad van State een uitspraak gedaan die een streep heeft gezet door het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Dit heeft grote gevolgen voor de (uitiliteits)bouw- en infrasector. Er moet snel noodwetgeving komen die moet dienen als wettelijk kader voor de middellange termijn, de overgangsperiode tot het definitieve wettelijke kader gereed is.

Download


Bestuurdersinformatie | PFAS

23 september 2019

De afgelopen twee jaar is er maatschappelijke onrust ontstaan rondom gefluoreerde koolwaterstoffen (PFAS). Deze stoffen zijn mogelijk kankerverwekkend en komen voor in de bodem. Door het ontbreken van normen en regelgeving over de stoffengroep PFAS is afgelopen maanden het grond- en baggerverzet ernstig gestagneerd.

Download


Bestuurdersinformatie | Social Support

16 juli 2018

Schulden, een scheiding of depressieve klachten; het kan iedereen overkomen. In zo'n periode bestaat er vaak geen scheiding meer tussen werk en privé. Men sjouwt de last overal mee naar toe, dus ook mee naar het werk. Op dat moment komt Social Support om de hoek kijken. Social Support biedt werknemers niet alleen een luisterend oor, we staan ze vooral bij met raad en daad. Waar nodig verwijzen we door naar relevante hulpinstanties.

Download


Bestuurdersinformatie | Veiligheid in de bouw & infra

01 september 2017

Veiligheid is topprioriteit in de bouw en infra. Er wordt veel aandacht aan besteed. Toch gaat het nog regelmatig mis, blijkt uit de rapportage over 2016 van de Inspectie SZW. De sector Bouw staat op de tweede plaats van de meest onveilige sectoren in Nederland. De stijging van het aantal ongevallen komt volgens de Inspectie SZW overeen met de omzetontwikkeling in de bouwsector.

Download


Bestuurdersinformatie | Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA)

01 maart 2018

De Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) moest wijken voor de wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA), als onderdeel van de strijd tegen schijnzelfstandigheid. Het was echter niet duidelijk of bedrijven door deze nieuwe wet opeens boetes en naheffingen riskeerden bij de inhuur van zzp'ers. Dus ontstond er veel commotie bij bedrijven en zzp'ers. Daarna werd de handhaving ervan meerdere keren uitgesteld, nu tot 1 januari 2020. Vanaf die datum moet de opvolger van de wet DBA ingaan. Dat is afgesproken in het regeerakkoord van het kabinet Rutte III.

Download


Bestuurdersinformatie | Wet Kwaliteitsborging voor bouwen

17 juni 2019

De Eerste Kamer stemde op 14 mei 2019 in met Wet kwaliteitsborging voor het bouwen. Tot de invoering van de wet in 2021 wordt met ongeveer 10% van de bouwprojecten in gevolgklasse 1 pilotprojecten gedaan. Het Rijk, gemeenten en uitvoerende partijen monitoren de komende jaren of de kwaliteit daadwerkelijk omhoog gaat en de kosten aanvaardbaar blijven. Het is goed dat er nu duidelijkheid is, gemeenten en markt hebben lang in onzekerheid gezeten. Het is nu zaak om onze leden zo goed mogelijk voor te bereiden op het nieuwe stelsel.

Download