Afbeelding Gemeenteraadsverkiezingen 2022

Gemeenteraadsverkiezingen 2022

Samen doorbouwen aan Nederland

De komende gemeenteraadsverkiezingen worden volksvertegenwoordigers gekozen die de belangrijke beslissingen gaan nemen over hoe onze wijken, dorpen en steden er in de nabije en verre toekomst gaan uitzien. De bouw staat zij aan zij met hen die willen doorbouwen aan onze gemeenten. Voor betaalbare huizen, goed bereikbare wijken en een duurzame leefomgeving. Op deze pagina laten we zien hoe we die uitdagingen samen kunnen oppakken.

Aanbevelingen om samen door te bouwen

Aanbevelingen voor omgevingsvisies en -verordeningen

Omgevingsvisies

Bouwend Nederland heeft ook een aantal aanbevelingen voor omgevingsvisies en -verordeningen opgesteld. Hiermee geven we inzicht in de belangen voor de bouw- en infra op dit terrein.

Naar de aanbevelingen

Aanbevelingen per provincie

 

 

 
     

 
Drenthe

 • Maak gebruik van kennis uit de markt om doelstellingen rond Drenthe woont Energieneutraal te behalen.
 • Geef ruimte in regelgeving om programma's als Drenthe woont Circulair en Drenthe bouwt Circulair te laten slagen
 • Leer van elkaar en haak aan bij arbeidsmarktprogramma's die werken. Kopieer goedlopende trajecten tussen arbeidsmarktregio's en deel de best practices op arbeidsmarktgebied via www.scholingsalliantie.nl.
 • Neem kennis van het Innovatieatelier. Door als overheden, opdrachtnemers en ingenieursbureaus samen te werken en vanuit het principe ‘groots denken, klein doen’ wordt ruimte gegeven aan innovatie in de infrasector: www.innovatieatelier.nu.
 • Deltaplan: 220.000 woningen extra bouwen in Friesland, Groningen, Drenthe en Flevoland bij realisatie van de Lelylijn, Nedersaksenlijn en versnelling van het bestaande spoor is voor de noordelijke bouwsector haalbaar. Standpunt Bouwend Nederland Bouwstenen voor het Deltaplan - Bouwend Nederland

Naar het provincieoverzicht

 

 
Noord-Brabant

 • Heldere en eenduidige invoering van zero-emissiezones in de grote Brabantse steden (Breda, Eindhoven, 's Hertogenbosch, Tilburg)
 • Oplossing voor stikstofproblemen voor gebruik en aanleg A58 en A67
 • Snelle verbreding van de A58 tussen Breda, Tilburg en Eindhoven
 • Versnelde aanpak van de A2 tussen Vught en Deil
 • Versnel de aanleg van snelfietspaden tussen Bergen op Zoom-Roosendaal, Breda-Tilburg en Waalwijk-'s Hertogenbosch

Naar het provincieoverzicht

 

 

 

  
Flevoland

 • Maak gezamenlijk plannen om de 100.000 huizen te bouwen waaraan de provincie zich heeft gecommitteerd.
 • Zet in op de bouw van Pampus met als essentiële verbinding de IJmeerverbinding.
 • Zorg dat er voor bouwlogistiek uitzonderingen bestaan in zero emissie zones. Zo voorkomen we kostenstijgingen en vertragingen bij binnenstedelijk bouwen.

Naar het provincieoverzicht

 

 
Noord-Holland

 • Aanleggen IJmeerverbinding (oeververbinding tussen Amsterdam en Almere)
 • Aanleggen verbinding A8-A9
 • Duurzame samenwerking met regionale Servicepunten Techniek (SPT), van werk naar werk (zij-instroom). Zie bijvoorbeeld www.astamsterdam.nl
 • Doortrekken Noord/Zuidlijn
 • Heldere en eenduidige eisen m.b.t. zwaar verkeer en milieuzones Amsterdam/Haarlem
 • Uitbreiding pilot funderingsherstel Zaanstad (sloop/nieuwbouw) naar gemeenten met funderingsproblematiek

Naar het provincieoverzicht

 

 

 

 
Friesland

 • Werk samen met initiatieven gericht op innovaties, onderwijs en ontwikkeling én geen hiervoor ruimte in aanbestedingen. Bijvoorbeeld www.bowinn.nl.
 • Investeer in de begeleiding van zij-instromers bij bedrijven, zodat de kloof tussen beloning en productiviteit niet te groot is in het begin van een traject. Zo groeien kandidaten naar vak volwassenheid en worden bedrijven geholpen met moeilijk vervulbare vacatures. www.spt-noord.nl
 • Neem kennis van het Innovatieatelier. Door als overheden, opdrachtnemers en ingenieursbureaus samen te werken en vanuit het principe ‘groots denken, klein doen’ wordt ruimte gegeven aan innovatie in de infrasector. www.innovatieatelier.nu
 • Deltaplan: 220.000 woningen extra bouwen in Friesland, Groningen, Drenthe en Flevoland bij realisatie van de Lelylijn, Nedersaksenlijn en versnelling van het bestaande spoor is voor de noordelijke bouwsector haalbaar. Standpunt Bouwend Nederland Bouwstenen voor het Deltaplan - Bouwend Nederland

Naar het provincieoverzicht 

 

 
Overijssel

 • Sturen op aantallen woningen wordt door de provincie in haar regionale woonagenda's losgelaten. Investeer als gemeente op kwalitatieve plannen en wijs hier op tijd locaties voor aan om deze te realiseren.
 • Zorg dat er voor bouwlogistiek uitzonderingen bestaan in zero emissie zones. Zo voorkomen we kostenstijgingen en vertragingen bij binnenstedelijk bouwen.
 • Investeer, in samenwerking met de provincie, in mobiliteitshubs en vaar- en spoorwegen ten behoeve van goederenvervoer, bijvoorbeeld rondom Port of Twente, Port of Twente en de lijn Zwolle-Münster.

Naar het provincieoverzicht

 

 

 

 
Gelderland

 • Zorg dat er voor bouwlogistiek uitzonderingen bestaan in zero emissie zones. Zo voorkomen we kostenstijgingen en vertragingen bij binnenstedelijk bouwen.
 • Zorg dat de gemeente gebruik maakt van provinciale mogelijkheden voor ondersteuning in de ambtelijke capaciteit om zo procedures te versnellen.
 • Breng als betrokken gemeenten bij de woondeal Arnhem-Nijmegen op tijd in kaart welke (OV) verbindingen en bovenwijkse voorzieningen moeten worden gerealiseerd.
 • De wegen rond Arnhem/Nijmegen worden steeds drukker, dit remt de economische en ruimtelijke ontwikkeling in de regio. Daaruit volgen files en sluipverkeer die zorgen voor onveilige verkeersituaties en verminderde leefbaarheid. Daarom oplossen van stikstofprobleem voor de doortrekken van de A15 door en verbreden we de A12.

Naar het provincieoverzicht

 

 
Utrecht

 • Aanleg lightrail/hoogwaardig busvervoer in/rond stad Utrecht
 • Duurzame samenwerking met regionale Servicepunten Techniek (SPT), van werk naar werk (zij-instroom). Zie bijvoorbeeld www.sptmidden.nl
 • Spoedige realisatie knooppunt Hoevelaken
 • Onderzoek grotere uitleglocaties buiten de bestaande contouren

Naar het provincieoverzicht

 

 

 

  
Groningen

 • Maak gebruik van innovatiecentra zoals BuildinG. www.building.nl
 • Investeer in de begeleiding van zij-instromers bij bedrijven, zodat de kloof tussen beloning en productiviteit niet te groot is in het begin van een traject. Zo groeien kandidaten naar vak volwassenheid en worden bedrijven geholpen met moeilijk vervulbare vacatures. www.spt-noord.nl
 • Neem kennis van het Innovatieatelier. Door als overheden, opdrachtnemers en ingenieursbureaus samen te werken en vanuit het principe ‘groots denken, klein doen’ wordt ruimte gegeven aan innovatie in de infrasector. www.innovatieatelier.nu
  - Deltaplan: 220.000 woningen extra bouwen in Friesland, Groningen, Drenthe en Flevoland bij realisatie van de Lelylijn, Nedersaksenlijn en versnelling van het bestaande spoor is voor de noordelijke bouwsector haalbaar. Standpunt Bouwend Nederland Bouwstenen voor het Deltaplan - Bouwend Nederland

  Bevingsdossier
 • Meer inzicht in voortgang, planning en prioritering.
 • Wij vinden het van belang dat er inzicht komt in prioritering, fasering en planning. Bouwers moeten meegenomen worden in de planning om hick-ups in capaciteit tijdig te zien aankomen. Tijdig communiceren voorkomt onnodige vertragingen tijdens het proces met als gevolg ontevreden bewoners binnen de gemeente.
 • BLVC (bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid & communicatie) zijn van essentieel belang voor een goede aanpak en uitvoer in het gebied.
 • Voor gemeenten die zich bevinden in het aardbevingsgebied is het extra belangrijk om zich tijdig voor te bereiden op de invoer van de WKB en de OW in combinatie met versterken/schadeherstel.

Naar het provincieoverzicht

 

 
Zeeland

Naar het provincieoverzicht

 

 

 

  
Limburg

 • Voorkom risico's van stijgend grondwaterpeil door sluiting van Duitse (bruin- en steenkoolmijnen).
 • Versterk en versnel de aanleg van het gemeentelijk snelfietsnetwerk.
 • Investeer in klimaatadaptief bouwen en een duurzame inrichting van onze openbare ruimte. De zomer van 2021 heeft laten zien wat dat Limburg gevoelig is voor klimaatverandering. De mate en frequentie van overstromingen dwingt tot herziening van waterafvoer en -huishouding. Er moet voldoende water zijn in tijden van schaarste, maar water moet ook worden afgevoerd wanneer er een teveel aan is. Dit vraagt om extra investeringen om de Limburgse gemeenten klimaatbestendig te maken.
 • Actualiseer woningbouwplannen en plancapaciteit. Door corona en stijgende woonlasten in de rest van Nederland wordt Limburg aantrekkelijk om te wonen. Demografische veranderingen betekent een grotere vraag naar woningen in Limburg. Hiervoor is het noodzakelijk dat de plancapaciteit wordt geactualiseerd naar de kwalitatieve en kwantitatieve behoeften van de Limburgers.

Naar het provincieoverzicht

     

Zuid-Holland

 • Om de enorme woningbouwopgave in Zuid-Holland te kunnen halen en betaalbaar te houden, moeten we inzetten op zowel binnenstedelijke als randstedelijke woningbouw. Er is ook behoefte aan een ander type woonomgeving met meer groen in de buurt. Woningbouw in bijvoorbeeld de Gnephoek in Alphen aan den Rijn kan een grote bijdrage leveren aan de woningbouwopgave.
 • Los van hittestress en wateroverlast is het tegengaan van bodemdaling een grote opgave in Zuid-Holland. De vijfde kern in de gemeente Zuidplas en de bestaande bebouwing in Gouda ondervinden hier gevolgen van. Investeer in een programma dat bodemdaling in de regio tegen gaat.
 • De capaciteit van uw ambtelijke organisatie staat onder druk. Met name in de middelgrote gemeenten in Zuid-Holland. Dit zorgt voor ernstige vertragingen in de realisatie van woningbouw en stilvallen van woningbouwplannen. Zorg voor realisatie van voldoende woningen: Investeer in voldoende capaciteit van uw ambtelijk apparaat.
 • Veel aanbestedingen in Zuid-Holland worden gegund op laagste prijs. Dit leidt tot minder kwaliteit, moeizame samenwerking en soms tot onverwachte (meer)kosten. In vergelijking met andere regio’s in Nederland wordt in Zuid-Holland weinig samenwerkingsgericht aanbesteed. Zet in op aanbestedingsprocedures die samenwerking stimuleren en ruimte geven aan innovatie, zoals bouwteams. Dit zorgt echt voor een betere prijs-kwaliteit verhouding van het werk.

Naar het provincieoverzicht

Kom kijken op de bouwplaats

Aan de landelijke en lokale politiek laten we graag zien hoe de bouw- en infrasector werkt aan een toekomstbestendig, duurzaam en veilig Nederland.

Vraag een werkbezoek aan