Sectie Infra Midden

Welkom

De sectie Infra Midden bestaat uit bedrijven in de infrasector met een jaaromzet tussen 15 en 200 miljoen euro. De sectie organiseert activiteiten om haar leden te ondersteunen bij de professionalisering van hun bedrijfsvoering.

Wat doet Sectie Infra Midden

De sectie Infra Midden is het platform van Bouwend Nederland voor middelgrote infrabedrijven. De sectie bestaat uit circa 50 veelal bovenregionaal en landelijk opererende MKB-bedrijven. Vanuit de sectie Infra Midden organiseert Bouwend Nederland een aantal zaken voor haar middelgrote infrabedrijven:

Accountmanagement op individuele basis – Via de accountmanager Infra Midden zal in persoonlijk contact met u gekeken worden waar u als lidbedrijf van de sectie Infra Midden behoefte aan heeft en waarin wij als Bouwend Nederland in kunnen voorzien.

Directeurenoverleg Infra Midden – In het DIM komen directeuren van de Infra Midden bedrijven 4 keer per jaar bijeen t.b.v. ontmoeting, uitwisselen ervaringen, benchmark, bespreken ‘sores in de markt’, etc.. Daarnaast worden vraaggestuurd sprekers uitgenodigd worden om specifieke onderwerpen toe te lichten.

Klankbord - Het betreft hier vooral het agenderen van onderwerpen en het input geven op vraagstukken vanuit belangenbehartiging en brancheontwikkeling. Het eerst aangewezen klankbord is het sectiebestuur. In het DIM worden vele onderwerpen met de achterban besproken en de standpunten bepaald die het sectiebestuur meeneemt in haar klankbordrol.

Themabijeenkomsten – Vanuit Infra Midden wordt veelal in samenwerking met andere secties en externe partijen een bijeenkomst georganiseerd over een specifiek onderwerp waar leden zich individueel voor in kunnen schrijven.

Afvaardiging van Infra Midden-leden in (beleidsadvies)commissies, ledenpanels en werkgroepen – met enige regelmaat wordt vanuit de Bouwend Nederlandorganisatie gevraagd deelname van Infra Midden in commissies e.d. om enerzijds expertise in te brengen en anderzijds het belang van het Infra Middenbedrijf te kunnen behartigen. De eerste vraag wordt veelal gesteld aan het sectiebestuur en de accountmanager; zij gaan binnen de sectie op zoek naar kandidaten.

Informatievoorziening – een belangrijk deel van de algemene informatievoorziening geschiedt via de website van Bouwend Nederland (o.m. nieuwsberichten op Infra Midden) en de gepersonaliseerde nieuwsbrief. Vanuit het secretariaat van Infra Midden zal met enige regelmaat een mail verstuurd worden met een update van relevante ontwikkelingen, mede gebruik makend van URL’s die doorverwijzen naar de juiste artikelen op de website van Bouwend Nederland. De notulen van de bestuursvergaderingen van het sectiebestuur Infra Midden zullen eveneens per mail rondgestuurd worden.

Afvaardiging in Bestuur en Algemeen Bestuur - het betreft hier het aandragen van kandidaten om namens de Infra Midden leden zitting te nemen in het dagelijks bestuur of algemeen bestuur.