Arbeidsmarkt

De arbeidsmarkt in de bouw verandert. De werkgelegenheid is de afgelopen jaren fors afgenomen. Bedrijven hebben minder vaste medewerkers en maken vaker gebruik van flexkrachten zoals zzp-ers, uitzendkrachten en tijdelijk personeel. De concurrentie vanuit het buitenland neemt toe. Prijzen staan onder druk en er zijn hardnekkige signalen over concurrentievervalsing. Ontwikkelingen in sociale wet- en regelgeving hebben gevolgen voor de bouwarbeidsmarkt.

Werkgelegenheid

Het aantal dienstverbanden onder de Cao Bouw & Infra neemt sinds het voorjaar van 2016 weer langzaam toe. Op 1 januari 2009 waren er ...
Lees meer

Social return

Het onderwerp social return heeft de afgelopen twee jaar een enorme vlucht genomen en de verwachting is dat dat de komende jaren ook zo ...
Lees meer

Quotumregeling arbeidsgehandicapten

In het regeerakkoord staat dat er een quotumregeling voor arbeidsgehandicapten komt. Het voornemen is deze quotumregeling op te leggen aan alle ...
Lees meer

Oneerlijke concurrentie - WAS

De Wet Aanpak Schijnconstructies wil een belangrijke basis bieden voor het bereiken van gelijk loon voor gelijk werk.
Lees meer

Instroomcampagne

Steeds minder jongeren kiezen voor een opleiding in de bouw en infra. Om te kunnen voldoen aan de vervangingsvraag en verwachte groei zijn de komende ...
Lees meerInteressante publicaties

  Doelgroeponderzoek Vakgroep Rioleringen & Bestratingen

  23 januari 2019

  Bereik de Jeugd
  Wat moet je goed kunnen om grondwerker te worden? Wat lijkt je het mooiste onderdeel van het beroep? Hoe ziet je leven er over drie jaar uit? Lees in ons doelgroeponderzoek wat de jeugd bezig houdt. Lees hoe wij met onze promotiefilm het hart willen raken van toekomstige werknemers voor de sector Rioleringen & Bestratingen.

  Download


  Toekomstmogelijkheden in de bouw en infra

  23 oktober 2017

  De nieuwe brochure ‘Toekomstmogelijkheden in de bouw en infra’ voor jongeren is nu beschikbaar! Met deze brochure willen wij jongeren die op het voortgezet onderwijs zitten en bezig zijn met hun studie- of beroepskeuze bereiken. Deze doelgroep laten we graag zien hoe breed en veelzijdig de bouw is. En dat deze sector veel mogelijkheden biedt om door te groeien.

  Download


  De fiscale scholingsaftrek moet blijven!

  22 februari 2017

  Het kabinet heeft het voornemen om de aftrek voor scholingsuitgaven per 2018 af te schaffen. Dit betekent een bezuiniging van 106 miljoen euro op de scholing van werkenden. Bouwend Nederland is van mening dat het onverstandig is de scholingsaftrek voor werkenden af te schaffen. Wij staan hierin niet alleen. 21 februari jl. hebben Maurice Vlimmen (CNV) en Nic van Holstein (VCP) namens een brede coalitie van werkgevers en werknemers de petitie 'Scholingsaftrek moet blijven!' overhandigd aan de Kamercommissies van OCW en Financiën.

  Download


  Rectificatie artikel BouwendNL 2016 - nummer 3

  27 september 2016

  Helaas is er een fout geslopen in het artikel ‘Banengroei blijft achter bij toename productie’ in BouwendNL van deze maand. Op pagina 23 staat rechts onderaan de pagina net boven de kop ‘Wetgeving werkt averechts, kabinet schiet met wetgeving in eigen voet’ een fout.

  Er staat in de laatste regel van de alinea erboven ‘Nu is het na twee contracten al gedaan’. Dat is feitelijk onjuist. Eerst kon je maximaal 3 contracten voor bepaalde tijd in 3 jaar krijgen. Dat is nu nog steeds maximaal 3 keer, maar dan in een periode van 2 jaar.

  Lees deze publicatie

  Download


  Rapportage arbeidsmarkt en onderwijsinformatie

  26 augustus 2016

  De Rapportage arbeidsmarkt- en onderwijsinformatie 2016 is een coproductie van Fundeon en Annalyse in opdracht van sociale partners in de bouw en infra. Op 1 juli 2016 is Fundeon opgehouden te bestaan en heeft Volandis de publicatie van deze rapportage overgenomen. In voorgaande jaren maakte de afdeling beleid en onderzoek van Fundeon jaarlijks de rapportage in het kader van haar wettelijke taak. Door het overhevelen van de wettelijke taak van het kenniscentrum Fundeon naar SBB verviel de directe aanleiding om deze rapportage op te stellen. Sociale partners in de bouw gaven echter aan ook in 2016 behoefte te hebben aan deze informatie.

  Download


  De bouwarbeidsmarkt in vogelvlucht

  21 januari 2015

  Hoe staat het met de arbeidsmarkt in de bouw en infra? Wanneer trekt het weer aan? Worden er nog steeds grote tekorten verwacht in de techniek?

  Download