Quotumregeling arbeidsgehandicapten

In het regeerakkoord staat dat er een quotumregeling voor arbeidsgehandicapten komt. Het voornemen is deze quotumregeling op te leggen aan alle werkgevers die meer dan 25 mensen in dienst hebben.

Wetsvoorstel Quotumregeling naar de Tweede Kamer

Met de aanbieding van de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten op 1 juli 2014 aan de Tweede Kamer voegt het kabinet een belangrijke bouwsteen toe aan de uitvoering van de Participatiewet en de banenafspraak uit het sociaal akkoord. Dit moet leiden tot een beter perspectief voor mensen met een arbeidsbeperking op een reguliere baan. In de nieuwe wet is de door het kabinet en sociale partners gemaakte banenafspraak vastgelegd en is de mogelijkheid opgenomen om een quotumregeling te activeren als de gemaakte afspraken niet worden gerealiseerd.

Nulmeting

Hoewel veel bedrijven al bezig zijn met de inrichting van werkplekken voor mensen met een beperking, staat het onderwerp nog niet bij alle ondernemers op de kaart. In het sociaal akkoord is vastgelegd dat er tussen nu en het jaar 2026 in de marktsector 100.000 extra banen komen voor mensen met een arbeidsbeperking. In de overheidssector moeten er de komende 10 jaar 25.000 banen voor dezelfde doelgroep bijkomen. Dit is geregeld in de Participatiewet die op 1 juli 2014 door de Eerste kamer is aangenomen.

Om dit te kunnen vaststellen wordt nog dit jaar een nulmeting uitgevoerd, waarbij 1 januari 2013 als ijkpunt is gekozen om de groei van het aantal nieuwe banen te kunnen berekenen. Werkgevers kunnen bij het aanbieden van banen aan deze groep ondersteuning krijgen met voorzieningen als loonkostensubsidie, no-risk polissen, jobcoaches en werkplekaanpassingen.

Doelgroep voor de extra banen zijn mensen die niet in staat zijn het wettelijk minimumloon te verdienen. Het UWV beoordeelt op verzoek van gemeenten of iemand tot de doelgroep behoort. Sociale partners en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) hebben afgesproken dat de eerste jaren Wajongers en Wsw'ers die op de wachtlijst staan als eerste voor deze extra banen in aanmerking komen.

Quotumregeling

In 2016 controleert het kabinet voor het eerst of de afgesproken aantallen extra banen over het jaar 2015 zijn gehaald. Als dat niet zo is, treedt de quotumregeling na overleg met de sociale partners en de VNG in werking. In dat geval bedraagt de heffing € 5.000 per niet ingevulde arbeidsplaats. In het regeerakkoord is afgesproken dat het quotum niet geldt voor kleinere bedrijven met minder dan 25 werknemers. De quotumheffing wordt op zijn vroegst per 1 januari 2017 geactiveerd.

De administratieve lasten voor werkgevers en werknemers blijven beperkt omdat een eventuele quotumheffing wordt berekend aan de hand van gegevens die al bij de overheid bekend zijn. De berekening van een eventuele heffing wordt uitgevoerd door het UWV en de uitkomst hiervan wordt via een beschikking van de Belastingdienst aan de werkgever bekend gemaakt.

Inlenen

Er is een breed gedragen wens bij zowel de sociale partners, de uitzendbranche, de Wsw-sector en de politiek om werknemers met een beperking die werken via een zogeheten 'inleenconstructie' mee te laten tellen voor de extra banen. Met de genoemde partijen is afgesproken om dit mogelijk te maken. Dit is in de wet vastgelegd en zal nog verder worden uitgewerkt.

Interessante links:

Participatiewet

Social ReturnInteressante publicaties

    Kamerbrief - Contouren participatiewet

    14 februari 2013

    In deze brief informeert het kabinet over de contouren van de Participatiewet.

    Download