Social return

Het onderwerp social return heeft de afgelopen twee jaar een enorme vlucht genomen en de verwachting is dat dat de komende jaren ook zo blijft. Steeds meer aanbestedende partijen ”willen iets” met social return. En wat ze willen, verschilt nogal van elkaar. Maar het gaat altijd over het bieden van werk aan mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt. Bouwend Nederland staat in beginsel positief tegenover social return, mits de uitgangspunten voor succesvol gebruik in acht worden genomen.

Situatie

Door de inpassing van social return bij aanbestedingen creëren overheden en andere aanbestedende diensten werkplekken voor mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. Social return staat momenteel volop in de belangstelling, zowel bij aanbestedende partijen als de overheid als bij veel van onze leden. Van enige uniformiteit is echter (nog) geen sprake.

Bepleit wordt dat opdrachtgever en opdrachtnemer(s) met elkaar in dialoog gaan over de invulling van social return en specifieke, meetbare, acceptabele, realistische en tijdgebonden (SMART) afspraken maken.

Uit ervaring blijkt dat als de volgende uitgangspunten gehanteerd worden, social return tot win-win-win situaties kan leiden, zowel voor de opdrachtgever, de opdrachtnemer als de social return kandidaat.

 • Proportionele social return criteria hanteren. Bouwend Nederland hanteert hierbij als vuistregel: 5% van de loonsom of 2% van de aanneemsom bij projecten waar de loonkosten ca. 40% zijn.
 • Social return kandidaten in de gelegenheid stellen een opleiding of cursus te volgen. Kandidaten worden daardoor beter inzetbaar en productiever én de kansen op duurzame participatie op de arbeidsmarkt worden vergroot.
 • Ook niet-projectgebonden inspanningen van bedrijven erkennen. Een prestatieladder kan hierbij een goed hulpmiddel zijn.
 • De inzet van leerlingen ook meetellen als social return inspanning.
 • Voorkomen dat social return leidt tot verdringing op de arbeidsmarkt.

Consequenties

Social return kan een bijdrage leveren aan de verwachte tekorten op de arbeidsmarkt.

Standpunt

Bouwend Nederland staat in beginsel positief tegenover social return, mits de hierboven genoemde uitgangspunten in acht worden genomen.Interessante publicaties

  Bestektekst - Social return on investment

  22 december 2014

  Dit document omvat de intentieverklaring voor het ontwerpen van een bestektekst en de uiteindelijke bestektekst zelf, met voorwaarden en voorschriften van toepassing.

  Download


  Handleiding social return voor opdrachtnemers in de bouw en infra

  09 september 2013

  Opdrachtgevers van bouw- en infraprojecten stellen bij aanbestedingen in toenemende mate eisen op het gebied van werkgelegenheid voor kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt. Deze zogenaamde ‘social-returneisen’ zijn voor veel bedrijven nieuw en complex. Dit hulpmiddel maakt bedrijven in de bouw- en infrasector wegwijs in het onderwerp.

  Download


  Social return bij aanbestedingen in de bouw en infra

  29 juli 2013

  Dit informatieblad is bedoeld voor opdrachtgevers die nadenken over de opzet en invulling van hun social returnbeleid, zoals gemeenten, provincies, waterschappen, woningbouwcorporaties, zorginstellingen en bedrijven. In dit blad leest u hoe u een social returnregeling voor de sector beter uitvoerbaar maakt en daardoor de kans op succes vergroot. Klik hier voor de printversie.

  Download


  BouwendNL 2013 - nummer 2

  07 maart 2013

  Gelijk aan de streep, luidt het thema van deze tweede editie van BouwendNL in 2013. Het is de titel van een brochure over en typeert de inzet van Bouwend Nederland in de strijd tegen oneerlijke concurrentie.

  Download