Gevaarlijke stoffen

De bouw- en infrasector wordt zich steeds beter bewust van de risico’s van het werken met gevaarlijke stoffen. Dat komt ook omdat hier door de overheid steeds strenger op wordt gelet.

Om werknemers zo min mogelijk bloot te stellen aan schadelijke stoffen, zijn werkgevers wettelijk verplicht (Arbowet, artikel 3, lid 1) maatregelen te treffen. Hierbij moeten zij de volgende volgorde aanhouden:

  1. Bronaanpak: pas alternatieve materialen of technieken toe.
  2. Afzuiging en ventilatie: werk met bronafzuiging, bronomsluiting en goede ruimteventilatie.
  3. Vermijden blootstelling: voer het meest risicovolle werk het eerst uit, of hou het gescheiden van andere werkzaamheden.

Als bovenstaande maatregelen onvoldoende resultaat opleveren, moeten persoonlijke beschermingsmiddelen ter beschikking worden gesteld.

Voor het werken met kankerverwekkende stoffen, waaronder asbest, zijn de voorschriften nog strenger. De Inspectie treedt hard op als ze overtredingen constateert. Als er bijvoorbeeld asbest wordt aangetroffen en daarbij wordt verkeerd gehandeld, kan de Inspectie een werk stil leggen en uiteindelijk een (hoge) boete uitdelen.

In hoofdstuk 4 van het Arbobesluit staat de regelgeving voor het werken met gevaarlijke stoffen. Voor meer informatie kunt u de Arbocatalogus Bouw & Infra raadplegen. Een kijkje nemen op de website van Arbouw kan natuurlijk (www.arbouw.nl) ook.Contactpersoon

Charles Verheyen

Secretaris Vakgroep Grondwerk, Secretaris Vakgroep Railinfra, Lid programmateam Veiligheid