Cao, arbeidsvoorwaarden- en verhoudingen

De werknemers- en werkgeversorganisaties in de bouw en infra hebben een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe cao. De lonen gaan structureel met 5,35 % omhoog en ook zetten bedrijven en vakbeweging zich gezamenlijk in om nieuwe werknemers aan te trekken. Ook is afgesproken extra maatregelen te treffen die de veiligheid op de bouwplaats zal verhogen. De nieuwe cao heeft een looptijd van 21 maanden en geldt tot 31 december 2019.

Bekijk hier de laatste informatie over de cao bouw & infra 2018-2019

Pensioen

Pensioen is een belangrijke arbeidsvoorwaarde waar veel geld in omgaat. Pensioen gaat meestal over later, maar is niet van later zorg. Bouwend Nederland ...
Lees meer

Wetgeving

De sociale zekerheid in Nederland is vastgelegd in een groot aantal wetten en besluiten. De regelingen kunnen worden onderverdeeld in sociale ...
Lees meer

Railinfrastructuur

Voor de bedrijven die actief zijn in de aanleg en het onderhoud van het Nederlandse spoorwegnet is een aparte Cao van kracht, de Cao Railinfrastructuur ...
Lees meer

Modern personeelsbeleid en duurzame inzetbaarheid

Personeelsbeleid is meer dan de CAO toepassen. Modern personeelsbeleid geeft invulling aan de manier waarop bedrijven in de bouw en infra invulling ...
Lees meer

Functiewaardering

Met de vakbonden is enkele jaren geleden afgesproken een nieuw functie- en loongebouw op te zetten. Dat is nodig omdat het huidige systeem meer dan ...
Lees meer

Duurzame inzetbaarheid en de cao Bouw & Infra

De bouw- en infrasector kent een aantal centrale, in de cao verankerde voorzieningen die opleiden en ontwikkelen faciliteren en duurzame ...
Lees meer

Duurzame inzetbaarheid

Bouw en infra zijn mensenwerk; zonder mensen wordt er niets gebouwd. Op dit moment zijn juist de mensen een knelpunt in de uitvoering.
Lees meer

Samen op weg naar cao 2020

Hoe moet de cao Bouw & Infra er in 2020 uitzien? Dat was de vraag die Bouwend Nederland eerder aan haar leden voorlegde.
Lees meerInteressante publicaties

  Stageregeling voor de Bouw 2019-2020

  02 juli 2019

  De Stageregeling Bouw & Infra geldt voor het schooljaar 2019-2020.

  Download


  Individueel Budget 2019

  19 december 2018

  Elke werknemer in de bouw & infra heeft een individueel budget. Wat is het individueel budget? Wat kan de werknemer ermee doen? En wat betekent het voor de werkgever? In deze bijgevoegde flyer van cao Bouw & Infra partijen vind u informatie over het individuele budget voor 2019.

  Download


  BouwendNL Duurzame inzetbaarheid

  30 november 2017

  Deze BouwendNL Special staat volledig in het teken van Duurzame Inzetbaarheid en Goed Werkgeverschap, oftewel: Wat doen bouw- en infrabedrijven op het gebied van gezondheid, betrokkenheid en ontwikkeling van hun medewerkers? Experts en bouwbedrijven zelf komen aan het woord over de DIA, de Bouw- en Infrabuffetten, veiligheid en het motiveren van medewerkers.

  Lees deze publicatie

  Download


  Cao Bouw & Infra 2018-2019

  07 maart 2017

  Download


  Individueel budget - hoe en wat?

  07 februari 2017

  Met ingang van 1 januari 2016 heeft iedere werknemer in de bouw & infra een individueel budget. Met ingang van 1 januari 2017 is de hoogte van het individueel budget opnieuw vastgesteld. Wat is het individueel budget? Wat kan de werknemer ermee doen? En wat betekent het voor de werkgever? In deze bijgevoegde flyer van cao Bouw & Infra partijen vind u informatie over het individuele budget.

  Download


  CAO BTER 2016-2019

  26 december 2016

  Deze publicatie behelst de CAO BTER - 1 februari 2017 tot en met 31 maart 2018, gewijzigd per 5 oktober 2017

  Download


  Vergelijking ZZP-er versus bouwplaatsmedewerker

  02 november 2016

  In deze flyer vindt u een vergelijking van het inkomen van een ZZP-er en een bouwplaatsmedewerker bij een gelijk uurtarief.

  Download


  Flyer Samenwerken om aan de slag te blijven

  02 november 2016

  Duurzame inzetbaarheid is noodzaak voor werkgevers en voor werknemers. Voor werkgevers, omdat bedrijven ook in de toekomst over voldoende goed gekwalificeerd personeel moeten kunnen beschikken; voor werknemers omdat zij langer moeten doorwerken tot hun pensioen. Sociale partners in de bouw vinden duurzame inzetbaarheid zo belangrijk dat zij hierover afspraken in de cao hebben gemaakt.

  Wat doet de bouw- en infrasector om de mensen duurzaam inzetbaar te houden?
  • Invoering individueel budget in de cao Bouw- en Infra 2015-2017
  • Oprichting van het kennisinstituut voor duurzame inzetbaarheid in de bouw- en infrasector: Volandis
  • Samenwerking van brancheopleidingsinstituten in Bouwopleiders

  In deze flyer leest u wat de sector doet om de mensen duurzaam inzetbaar te houden en wat u in uw bedrijf zelf kunt doen.

  Download


  Agenda Cao, arbeidsvoorwaarden en -verhoudingen

  11 oktober 2016

  De agenda Cao, arbeidsvoorwaarden- en verhoudingen van Bouwend Nederland vormt het beleidskader voor alle verenigingsonderdelen van Bouwend Nederland. Het legt de ambities en de doelstellingen van Bouwend Nederland voor de komende drie jaar vast. Het geeft lidbedrijven, bestuurders, medewerkers en stakeholders inzicht in de inhoudelijke koers en in de doelen.

  Download


  Vliegende start ledenbijeenkomst 23 juni afdeling Brabant Mid-West

  07 juli 2016

  De nieuwe afdeling Brabant Mid-West maakte op 23 juni een vliegende start met haar eerste ledenbijeenkomst op de mooie locatie bij Martens en van Oord in Oosterhout. Belangrijkste thema's; Cao en Onderwijs & Instroom. Het bestuur wilde input ophalen voor de nieuwe cao onderhandelingen en rondom onderwijs en instroom. Dat lukte uitstekend. Er was volop interactie en discussie. De resultaten zijn verwerkt in bijgaande publicatie.

  Download


  Pensioenregeling BPF-bouw staat als een huis!

  11 september 2015

  Een goed pensioen tegen een aanvaardbaar kostenniveau voor de bouwsector. Dat is waar Bouwend Nederland zich de afgelopen jaren hard voor heeft gemaakt. Een pensioenregeling waar de werknemers en werkgevers trots op mogen zijn. Door de constructieve inzet van Bouwend Nederland kent de bouw vanaf 1 januari 2015 een van de beste pensioenregelingen van Nederland.

  Download


  Lonen en salarissen per 1 juli 2015

  10 juli 2015

  Download


  Meer concurrerend, meer maatwerk, meer loon - UTA-medewerkers

  30 januari 2015

  Download


  Gelijk aan de streep 2 - Een vervolgpublicatie over aanpakken van concurrentievervalsing

  09 juli 2014

  Voor bouwbedrijven is nog steeds geen sprake van een gelijk speelveld. Om die reden is een vervolg gemaakt op de gelijknamige publicatie uit februari 2013. Aanpak van oneerlijke concurrentie en dus creatie van een gelijk speelveld staat ook nu weer centraal.

  Download


  Salarischalen uta per 1-1-2014

  06 februari 2014

  Download


  Garantielonen bouwplaatsmedewerkers 1-1-2014

  06 februari 2014

  Download


  Wijziging inloopschaal bouwplaatswerknemers 1-7-2013

  17 juli 2013

  De inloopschaal voor bouwplaatswerknemers is juli 2013 aangepast. (artikel 42a lid 8 sub a, bijlage 3 deel I  tabel 2,  bijlage 3 deel III lid 2, bijlage 10a en bijlage 10b). Lees hier meer over deze aanpassingen.

  Download


  BouwendNL 2013 - nummer 2

  07 maart 2013

  Gelijk aan de streep, luidt het thema van deze tweede editie van BouwendNL in 2013. Het is de titel van een brochure over en typeert de inzet van Bouwend Nederland in de strijd tegen oneerlijke concurrentie.

  Download


  Gelijk aan de streep - een publicatie over het aanpakken van concurrentievervalsing

  15 februari 2013

  Regelmatig hoort Bouwend Nederland van leden voorbeelden hoe de cao Bouw wordt ontdoken. Dat leidt tot oneerlijke concurrentie en dus een ongelijk speelveld. Om die situatie aan te pakken onderneemt Bouwend Nederland – soms samen met vakbonden – verschillende acties. In deze brochure wordt u uitgelegd waar buitenlandse arbeidskrachten, ZZP-ers en uitzendkrachten zich aan moeten houden. Inmiddels is ook een vervolg op deze brochure verschenen.

  Download


  Detachering naar de Nederlandse bouwnijverheid

  01 december 2011

  Publicatie over verschillende vormen van detachering vanuit het buitenland.

  Download