Wetgeving

De sociale zekerheid in Nederland is vastgelegd in een groot aantal wetten en besluiten. De regelingen kunnen worden onderverdeeld in sociale verzekeringen en sociale voorzieningen die een aanvulling vormen op de sociale verzekeringen. De sociale zekerheid in Nederland is de afgelopen decennia meermalen hervormd. Doel was toen vooral paal en perk te stellen aan oneigenlijk gebruik dan wel ongewenste wildgroei van bepaalde voorzieningen. Ook in het huidig tijdbestek is de sociale zekerheid onderwerp van aanpassingen. Dit gebeurt vanuit de wens om de arbeidsparticipatie van ouderen en van groepen mensen die op enigerlei wijze een beroep doen op de sociale zekerheid, te stimuleren zodat de werking van de arbeidsmarkt verbetert.

Voor een meer uitgebreide beschrijving en de toepassing van de sociale zekerheidswetgeving in de praktijk klik hier

Werkloosheid

De WW-voorziening in Nederland ondergaat een kentering. Van een functie die veelal was gericht op inkomensbescherming wordt meer en meer de nadruk gelegd op de arbeidsmarktfunctie. In dat licht zou de WW niet meer dan een tijdelijke voorziening moeten zijn die een periode van werk naar ander werk helpt overbruggen.

Standpunt
Bouwend Nederland sluit zich in grote lijnen bij die opvatting aan. Een beperking in duur en uitkeringsniveau komt het meest tegemoet aan de participatiegedachte. Diverse financieringsscenario’s moeten in samenhang met een aanpassing van het ontslagrecht worden bezien. Overleg hierover met en tussen sociale partners is noodzakelijk.

Naar boven

Arbeidsongeschiktheid

Met de invoering van de WIA in 2005 is er een slag gemaakt in het verschuiven van accenten op het gebied van inkomensondersteuning naar activering en re-integratie. De tussentijdse evaluatie van de WGA heeft aangetoond dat er geen significante prestatieverschillen bestaan tussen het publieke domein (uitvoering door UWV) en het private domein (ERD – Eigen Risico Dragerschap – met herverzekering door private verzekeraars).

Standpunt
Bouwend Nederland heeft eerder (oktober 2010) aangegeven dat een privatisering van de WGA onder de huidige omstandigheden onwenselijk is vanwege een voorziene forse premiestijging om de overgangskosten te kunnen financieren. Desalniettemin zou een volledige privatisering van de WGA aansluiten bij de opvatting dat private verzekeraars veelal intensiever werk maken van re-integratieinspanningen. Om die reden kan een volledige privatisering van de re-integratie op termijn bijdragen aan een snelle en effectieve re-integratie.

Naar boven

Participatiewet

De Eerste Kamer heeft op 4 juli 2014 met een ruime meerderheid ingestemd met de Participatiewet en de maatregelen in de Wet werk en bijstand. De Participatiewet treedt op 1 januari 2015 in werking.
Met het aannemen van deze wetten is een belangrijke hervorming uit het regeerakkoord doorgevoerd.

Participatiewet
De Participatiewet heeft tot doel mensen met een beperking meer kansen te bieden op de arbeidsmarkt. Het kabinet heeft hierover afspraken gemaakt met de sociale partners. De komende jaren komen er bij bedrijven 100.000 extra banen bij voor deze doelgroep en nog eens 25.000 bij de overheid. De extra banen zijn bestemd voor mensen die vanwege een beperking niet in staat zijn het wettelijk minimumloon te verdienen.

Over de wens om te komen tot 1 regeling voor mensen die vanwege een beperking een opstap naar de arbeidsmarkt nodig hebben is jarenlang gedebatteerd. Met de Participatiewet en de andere te decentraliseren regelingen krijgen gemeenten de gelegenheid mensen op maat en meer in samenhang met andere hulpvragen te kunnen begeleiden naar werk of andere vormen van maatschappelijke ondersteuning.

Met ingang van 1 januari 2015 valt iedereen die zich bij de gemeente meldt en kan werken maar niet in staat is het wettelijk minimumloon te verdienen onder één regeling. Nu is dat nog verspreid over 3 regelingen: de Wwb (de Wet werk en bijstand), de Wsw (de Wet sociale werkvoorziening) en mensen met arbeidsvermogen in de Wajong.

Klik hier voor een kennisdocument van het ministerie van SZW met handige tips, antwoord op vragen en nuttige links.

Maatregelen Wet werk en bijstand
In de wet maatregelen Wet werk en bijstand worden de regels verduidelijkt voor bijstandsgerechtigden. De bijstand dient als vangnet en moet eraan bijdragen dat mensen weer aan het werk gaan. Vanzelfsprekend blijft de bijstand ook in de toekomst een vangnet voor mensen die het op eigen kracht niet redden.

Standpunt
Bouwend Nederland is op zich niet tegen het in dienst nemen, maar dit vraagt in de praktijk veel maatwerk. Potentiële werkgevers dienen ontzorgd te worden m.b.t. sociaal-maatschappelijke begeleiding en administratieve lasten. Ook moet er voor hen een escape-mogelijkheid bestaan.

Klik hier voor het kennisdocument van SZW over de Participatiewet, versie najaar 2017

Klik hier voor meer informatie over de Quotumregeling, die deel uitmaakt van de participatiewet

Naar boven

Modernisering Ziektewet


De Ziektewet richt zich op zieke personen zonder werkgever, zogenaamde vangnetters. Het ontbreken van de mogelijkheid van re-integratie bij een eigen werkgever werkt belemmerend. Gezien de hardnekkigheid van de vangnetproblematiek die zich uit in een relatief langdurig ziekteverzuim en relatief hoge instroom in de WIA is verdere modernisering van de ZW aangewezen. De activerende werking van het vangnet-ZW moet verder worden versterkt.

Bij de verdere uitwerking dient aandacht besteed te worden aan de functie van de flexibele schil op de arbeidsmarkt. Deze functie dient in tact te blijven. Bezien wordt hoe hierbinnen het beroep op de ZW beperkt kan worden, de prikkels voor werkgever/inlener en werknemer meer in balans gebracht kunnen worden en de duurzame inzetbaarheid (het in dienst nemen en in dienst houden) van deze werknemers versterkt kan worden.

Naar boven

AOW

De AOW-leeftijd wordt geleidelijk verhoogd tot 66 jaar in 2018 en 67 jaar in 2021 en vervolgens gekoppeld aan de stijging van de levensverwachting. Dit betekent dat een arbeidsintensieve sector als de bouw zich goed moet voorbereiden om dit te kunnen faciliteren.

Standpunt
Bouwend Nederland vindt de verhoging van de AOW-leeftijd een toekomstgerichte en onontkoombare maatregel is. Bovendien past deze maatregel ook in de doctrine die voorschrijft dat de arbeidsparticipatie in Nederland moet worden gestimuleerd.

Bouwend Nederland is tevens van mening dat de randvoorwaarden – het zogeheten flankerend beleid – voor de AOW-leeftijdverhoging goed moeten worden ingericht. Een blijvende investering in arbeidsomstandigheden, ondersteund door de Stichting Arbouw, behoort daartoe. Maar ook investeringen in proces- en productinnovaties zijn belangrijke elementen evenals scholing, herscholing en bijscholing, levensfasebewust personeelsbeleid, die integraal deel moeten uitmaken van het HR-beleid van iedere onderneming. Ook de eigen verantwoordelijkheid van de werknemer speelt hierin een belangrijke rol.

Interessante links:

Praktijkinformatie Wetgeving Sociale Zekerheid

Naar bovenContactpersoon

Jørgen Hulsmans

Adviseur Beleid & Vereniging

Interessante publicaties

    Fiscale maatregelen van Rutte III in 2018

    14 december 2017

    Belastingwijzigingen worden standaard tegelijk met de miljoenennota op Prinsjesdag gepresenteerd. Op Prinsjesdag 2017 was het oude kabinet Rutte II nog in functie maar hadden de verkiezingen al plaatsgevonden. Om een nieuw kabinet niet voor de voeten te lopen heeft het oude kabinet weinig wijzigingen op fiscaal gebied voorgesteld. Pas na Prinsjesdag heeft een nieuw kabinet Rutte III haar regeerakkoord gesloten. In dat akkoord zijn meer fiscale maatregelen afgesproken. De invoering daarvan kan niet ineens plaatsvinden, mede omdat zo laat in het jaar de Belastingdienst niet meer in staat is haar systemen tijdig hierop aan te passen. Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste wijzigingen per 1 januari 2018 en de wijzigingen in de jaren daarna die nu al door Rutte III zijn aangekondigd.

    Download