Duurzaamheid

Bouwend Nederland gaat voor een gezonde, veilige en betaalbare woning-, utiliteits- en grond- weg- en waterbouw met geringe impact op het milieu, waarbij economische, sociale en ecologische investeringen en eisen in balans zijn. Klik hier voor onze strategische agenda.

De bouw speelt een belangrijke rol bij duurzame maatschappelijke opgaven:

 • De behoefte aan vermindering van gebruik van primaire grondstoffen, energie, minder vervuilende uitstoot en afval. De inzet op de circulaire economie.
 • De toenemende vraag naar de bouw van energiezuinige woningen, gebouwen en infrastructuur.
 • De forse opgave in de energiebesparing in de bestaande gebouwde omgeving.
 • Klimaatverandering noodzaakt tot forse investeringen in de gebouwde omgeving om de economische schade te beperken.

De doelstellingen van Bouwend Nederland zijn:

 • Vanaf 2020 is alle nieuwbouwproductie in de woning- en utiliteitsbouw energieneutraal.
 • Vanaf 2050 zijn alle bestaande gebouwen in Nederland energieneutraal.
 • De 2,4 miljoen corporatiewoningen zijn in 2021 verduurzaamd tot een gemiddeld energielabel B.
 • Nederland is in 2050 zo goed mogelijk klimaatbestendig en waterrobuust ingericht.
 • Vanaf 2020 worden in alle GWW aanbestedingen duurzaamheidscriteria serieus meegenomen, zodat infrabedrijven duurzaamheid in projecten optimaal kunnen vormgeven.

De doelstellingen zijn, mede, ingegeven door landelijke convenanten, akkoorden, Green Deals en platforms waarin Bouwend Nederland samen met andere ketenpartners werkt aan bovenstaande  maatschappelijke opgaven. Meer informatie over de standpunten en inzet vindt u onder onderstaande kopjes.

Energiezuinige nieuwbouw: BENG

Voor alle nieuwbouw, zowel woningbouw als utiliteitsbouw, geldt dat de vergunningaanvragen vanaf 1 januari 2020 moeten voldoen aan de eisen voor bijna energieneutrale gebouwen (BENG).
Lees meer

Energiezuinige bestaande bouw

Doelstellingen: Vanaf 2050 zijn alle bestaande gebouwen in Nederland energieneutraal. De 2,4 miljoen corporatiewoningen hebben in 2021 ...
Lees meer

Duurzaam inkopen

Visie: Duurzaamheidscriteria moeten in aanbestedingen serieus meegenomen worden, zodat bedrijven duurzaamheid in projecten optimaal ...
Lees meer

Circulaire Economie

Visie: Bouwend Nederland gaat voor een gezonde, veilige, betaalbare woning-, utiliteits- en grond- weg- en waterbouw met geringe impact op het milieu ...
Lees meer

Duurzaamheidsinstrumenten

Duurzaamheid is een containerbegrip. Belangrijk is dat opdrachtgever en opdrachtnemer samen bespreken op welke duurzame aspecten in het project de focus ...
Lees meer

Klimaatadaptatie bebouwd gebied

Visie: Nederland is in 2050 zo goed mogelijk klimaatbestendig en waterrobuust ingericht. Hoe groot de klimaatveranderingen exact zijn en hoe snel ze ...
Lees meer

BAC duurzaamheid

Lees meer over beleidsadviescommissie duurzaamheid
Lees meer

Duurzame bouwprocessen

Visie: Efficiëntere duurzame(re) bouwprocessen leiden tot minder verspilling van materiaal en energie. Samenwerking in de bouwketen ...
Lees meerInteressante publicaties

  Financieringswijzer Energiezuinig (ver)bouwen

  29 oktober 2019

  De Financieringswijzer Energiezuinig (ver)bouwen geeft een overzicht van de huidige financieringsmogelijkheden en bevat veel relevante links. Bouwbedrijven kunnen hiermee klanten adviseren die nadenken over enegiezuinig (ver)bouwen.

   

  Download


  Duurzaamheid in openbare aanbestedingen; analyse 2018

  04 september 2019

  Het Aanbestedingsinstituut heeft alle openbare aanbestedingen uit 2018 geanalyseerd. Ondanks de hoge ambities blijkt uit de analyse dat duurzaamheid nog een beperkte rol speelt in de aanbestedingen. Zo werd in slechts 26,9% van de openbare aanbestedingen gewerkt met duurzame gunningscriteria. En als er werd gegund op duurzaamheid telde dat in 58,4% van de gevallen voor 15% of minder mee in de gunning. De grote lijn: de markt wordt nog onvoldoende beloond voor duurzame innovaties. Hierdoor wordt de innovatiekracht van de markt helaas nog steeds onvoldoende benut.

  Download


  Handvat Klimaatadaptatie in bebouwd gebied

  12 augustus 2019

  Vanaf 2020 moet klimaatbestendigheid standaard onderdeel zijn van overheidsbeleid en uitvoering. Het is een onderwerp waar bouw- en infrabedrijven in alle markten mee te maken krijgen. Maar op dit moment komt Klimaatadaptatie nog beperkt terug in bouwopdrachten. Met dit handvat wil Bouwend Nederland bouw- en infrabedrijven praktische informatie en handvatten bieden rond het in belang toenemende thema Klimaatadaptatie.

  Download


  Handvat Duurzaam materiaalgebruik voor bouw- en infrabedrijven | Praktische tips en voorbeelden (januari 2019)

  31 januari 2019

  Duurzaam materiaalgebruik wordt steeds belangrijker. Het Handvat Duurzaam Materiaalgebruik geeft snel inzicht in de volgende zaken:

  • de ontwikkelingen in wet- en regelgeving rond duurzaam materiaalgebruik;
  • de ontwikkelingen in de uitvraag door opdrachtgevers per marktsegment: GWW, woningbouw en utiliteit;
  • een toelichting op instrumenten, milieuscores en milieukeurmerken, zoals doelgroep, toepasbaarheid etc;
  • de ontwikkelingen rond de 8 meest gebruikte duurzame materialen in de GWW, woningbouw en utiliteit.

  Download


  Duurzaamheid in openbare aanbestedingen | Analyse 2017

  21 december 2018

  Het Aanbestedingsinstituut heeft alle openbare aanbestedingen uit 2017 geanalyseerd. Ondanks de hoge ambities blijkt uit de analyse dat duurzaamheid nog een beperkte rol speelt in de aanbestedingen. Zo werd in slechts 23,3% van de openbare aanbestedingen gewerkt met duurzame aanbestedingscriteria. En als er werd gegund op duurzaamheid telde dat in 64% van de gevallen voor 15% of minder mee in de gunning. De grote lijn: de markt wordt nog onvoldoende beloond voor duurzame innovaties. Hierdoor wordt de innovatiekracht van de markt helaas nog steeds onvoldoende benut.

  Download


  Klimaatadaptatie Gemeenten

  02 oktober 2018

  Vanaf 2020 moet klimaatbestendigheid onderdeel zijn van overheidsbeleid en uitvoering. Gemeenten moeten uiterlijk in 2019 een stresstest uitvoeren naar de effecten van klimaatverandering. Team Vier heeft in opdracht van Bouwend Nederland alle gemeenten benaderd voor hun visie en inzet rond Klimaatadaptatie. Het onderzoek onder geeft een overzicht van de thema’s die gemeenten belangrijk vinden en de concrete maatregelen waar zij aan denken. Ook wordt in beeld gebracht hoeveel gemeenten beleid en budget hebben voor het thema. En gemeenten geven aan dat zij vaker en eerder met het bedrijfsleven willen afstemmen over dit thema.

  Download


  Alternatieven voor aardgas. Zeer energiezuinige nieuwbouw zonder aardgas

  05 april 2018

  Nederland is in de afgelopen jaren verknocht geraakt aan aardgas. Nu breekt er een periode aan waarin we er afscheid van nemen. De winning in Groningen is niet langer verantwoord en het gebruik van aardgas is strijdig met klimaatdoelstellingen. Binnen afzienbare termijn is het aardgastijdperk voorbij.

  Download


  De Bouwagenda 2017 | Anders samenwerken, slimmer werken en innoveren

  18 december 2017

  Het Programmabureau van de Bouwagenda en Bouwend Nederland hebben veel politiek en bestuurlijk werk gedaan om de agenda om te zetten in een praktische aanpak. In deze special willen we u laten zien hoe dat concreet uitpakt. Hoe overheden, gebruikers en ketenpartners op een andere wijze kunnen samenwerken. Welke kansen innovatie biedt. En hoe de maatschappelijke opgaven van De Bouwagenda nu al leuk en uitdagen werk opleveren voor bouwbedrijven. Meer weten over De Bouwagenda? Kijk op onze themapagina over De Bouwagenda »

  Download


  Gemeenteraadsverkiezingen 2018 - Lokaal maatwerk voor een duurzame samenleving

  14 december 2017

  Op 21 maart 2018 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Voor Bouwend Nederland reden om het bouwgeluid onder de aandacht van de gemeentelijke politiek te brengen. Want Nederland is zeker nog niet af!

  Download


  Position paper Energietransitie gebouwde omgeving

  13 november 2017

  Om de energietransitie in de gebouwde omgeving te versnellen is behoefte aan oplossingen en aanpakken die toegankelijk, betaalbaar, opschaalbaar en efficiënt zijn. Dit vraagt lokaal maatwerk en een integrale aanpak waarbij ingezet wordt op duurzame opwek en besparing van energie. Gemeenten, netbeheerders en bouwbedrijven zijn hierin onmisbare schakels. Zij moeten samen met bewoners aan de slag met de lokale opgaven. VNG, BNL en NBNL voegen de daad bij het woord en werken al samen in de verkenning en uitwerking wat hier in praktijk en beleid voor nodig is.

  Download


  De Bouwagenda. Bouwen aan de kwaliteit van leven

  28 maart 2017

  De Bouwagenda is een nationaal innovatieprogramma voor de hele bouwsector. Overheid, opdrachtgevers, kennisinstellingen en het bedrijfsleven hebben de handen ineen geslagen om samen antwoord te geven op enkele zeer dringende maatschappelijke vraagstukken. Klimaatverandering en uitputting van grondstoffen dwingen ons tot andere keuzes. Evenals de energietransitie, verduurzaming, digitalisering, vergrijzing, verstedelijking en de grote vervangingsopgave. Bezoek onze themapagina »

  Download


  BouwendNL Duurzaam B&U

  27 februari 2017

  In de ‘reversible’ special Duurzaam van BouwendNL staat deze kant geheel in het teken van Duurzaam B&U. Draait u dit magazine om dan ziet u dat de andere kant geheel in het teken van Duurzaam GWW staat.
  Veel mensen willen best energie besparen en zelf duurzame energie opwekken. Zij komen er vaak niet aan toe om maatregelen te nemen, vanwege de kosten, keuzestress of het gedoe. Lees in Duurzaam B&U meer over de ontwikkelingen op het gebied van energiebesparing in de B&U-sector, over duurzaam materiaalgebruik, wonen in een energieneutraal monument, verduurzaming in de bouw en bijvoorbeeld over de campagne ‘Energiebesparen doe je nu’.

  Lees deze publicatie

  Download


  BouwendNL Duurzaam GWW

  27 februari 2017

  In deze special van BouwendNL informeren wij u over het thema duurzaamheid. Duurzaamheidsambities in de grondwerk, weg- en/of waterbouw zijn er genoeg. Maar hoe zet je die mooie woorden om in concrete projecten? Die vertaalslag is noodzakelijk. Lees in Duurzaam GWW bijvoorbeeld het artikel over duurzaam materiaal en materieel, bekijk de voorbeelden van opzienbare duurzame innovaties, lees over de green deal duurzaam gww 2.0, over klimaatadaptief bouwen en dat in de praktijk blijkt dat in 84 procent van alle aanbestedingen duurzaamheid geen enkele rol speelt.

  Lees deze publicatie

  Download


  BouwendNL Duurzaam B&U en Duurzaam GWW

  26 februari 2017

  Download


  Woningbouw volgens BENG - Do’s and don’ts voor bijna energieneutraal bouwen

  06 februari 2017

  In opdracht van Bouwend Nederland, NEPROM, NVB en Aedes is een aantal woningconcepten aan de voorgenomen BENG-eisen getoetst (energie eisen per januari 2021). Hoe scoren deze woningen? Waar zitten knelpunten, welke verbeterpunten zijn er? In een brochure zijn de BENG-eisen toegelicht en do’s en don’ts beschreven. De brochure bevat veel praktijkvoorbeelden.

  Download


  Verduurzaming Huursector

  27 mei 2016

  In juli heeft Bouwend Nederland aan Team Vier gevraagd een onderzoek uit te voeren naar de verduurzaming van de huurmarkt. Het onderzoek bevat een deskresearch, een kwalitatief onderzoek onder huurders en verhuurders, alsmede een kwalitatief onderzoek onder beide doelgroepen.

  Download


  Agenda Duurzaamheid

  16 maart 2016

  Bouwend Nederland gaat voor een gezonde, veilige en betaalbare woning-, utiliteits- en grond- weg- en waterbouw met geringe impact op het milieu, waarbij economische, sociale en ecologische investeringen en eisen in balans zijn. In deze Agenda Duurzaamheid vindt u de strategische koers van de vereniging op het gebied van Duurzaamheid.

  Download


  Klantreis energiebesparing woningeigenaren

  04 januari 2016

  Op basis van bestaande kennis en ervaring is in opdracht van VNG in kaart gebracht welke behoeften woningeigenaren hebben en welke fases zij in het aankoopproces van energiebesparing doorlopen. Op deze reis doen klanten positieve en negatieve ervaringen op. Elke woningeigenaar die, naar tevredenheid, energiebesparing heeft toegepast, heeft ene klantreis doorlopen.

  Download


  Meten is weten. Milieu-impacts van Nederlandse bouw- en sloopactiviteiten

  23 april 2015

  In opdracht van Bouwend Nederland heeft CE Delft een milieuanalyse van de complete Nederlandse bouwsector inclusief indirecte effecten uitgevoerd. Voor het jaar 2010 wordt een totaalbeeld geschetst van de milieudruk waarvoor de Nederlandse bouw verantwoordelijk is. In dit rapport worden de resultaten van deze analyse geleverd en besproken. Ook is een korte inventarisatie gedaan van ontwikkelingen binnen de bouw die tot verduurzaming kunnen leiden.

  Download


  Informatieblad Het Nieuwe Draaien

  18 december 2014

  Het Nieuwe Draaien: Bespaar brandstof- en kosten!
  “Het Nieuwe Draaien” is het slim toepassen van “Het Nieuwe Rijden” op bouwmachines. Pilots laten zien dat dit tot een brandstof- en kostensparing van 10% kan leiden.
  Bovendien kan Het Nieuwe Draaien een bijdrage leveren aan CO2 doelen voor de CO2 prestatieladder.
  En invulling geven aan de eis van de CO2 prestatieladder om deel te nemen aan een reductieprogramma met een NGO;

  Download


  Informatieblad BREEAM voor bouwbedrijven

  06 november 2013

  BREEAM-NL is een beoordelingsmethode die de duurzaamheidprestatie van gebouwen en gebieden bepaalt. Leden van Bouwend Nederland krijgen steeds vaker met de BREEAM methodiek te maken. Daarom heeft Bouwend Nederland MAT25, een adviesbureau gespecialiseerd in duurzaam vastgoed, opdracht verleend een informatieblad BREEAM-NL voor bouwbedrijven op te stellen.
  Onderstaand een korte introductie door Stefan van Uffelen, directeur DGBC. De DGBC beheert en ontwikkelt BREEAM-Nl.

  Download


  BIC Energieneutraal bouwen

  06 november 2013

  Bouwend Nederland en TNO hebben in de periode 2011-2013 in kaart gebracht hoe energieneutraal bouwen vorm en inhoud kan krijgen. Dat gebeurde in het kader van het zogeheten Branche Innovatie Contract Energieneutraal Bouwen (BIC). Deze poster geeft een samenvatting van de belangrijkste
  resultaten.

  Download


  BouwendNL 2013 - nummer 7

  26 september 2013

  In zijn begroting voor 2014 zet het kabinet vooral in op bezuinigen en niet op investeren, zo bleek op Prinsjesdag 2013. Bouwend Nederland zet het komende jaar alles op alles om juist het investeren weer bovenaan op de politieke agenda te krijgen. Voorzitter Maxime Verhagen vertelt in deze editie van BouwendNL hoe dat wordt aangepakt. Het SER Energieakkoord kan de bouwsector veel werk opleveren.

  Download


  Standpunten Duurzaam Inkopen Bouwend Nederland

  26 maart 2013

  Deze publicatie bevat de 10 stanpunten duurzaam inkopen van Bouwend Nederland.

  Download


  Duurzaam inkopen van hout

  13 februari 2013

  Het verduurzamen van de gebouwde omgeving is en blijft een maatschappelijke opgave. Duurzaamheid wordt een steeds belangrijker gunningscriterium.

  Download


  RRBouw nr. 145 EMVI en duurzaamheid

  03 december 2012

  De publieke opdrachtgevers hebben sinds 2010 de ambitieuze doelstelling om 50 tot 100% ‘duurzaam’ in te kopen. Maar opdrachtgevers en opdrachtnemers zijn het er nog niet helemaal over eens wat dat nu precies inhoudt.

  Download


  RRBouw nr. 142: Duurzame Businesscases

  Bouw- en infrabedrijven kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan een duurzame samenleving. De afgelopen jaren zijn rasse schreden gezet richting energieneutraal bouwen; sterker nog: de eerste woningen die energie leveren zijn gebouwd.

  Download