Duurzame bouwprocessen

Visie: Efficiƫntere duurzame(re) bouwprocessen leiden tot minder verspilling van materiaal en energie. Samenwerking in de bouwketen speelt in veel gevallen een grote rol in het verder optimaliseren en verduurzamen van bouwprocessen. Het verduurzamen van bouwprocessen wordt, ingegeven door wetgeving, marktvragen en intrinsieke motivatie van bedrijven, steeds meer regulier onderdeel van de bedrijfsvoering.

Reduceren van verspilling door inzet LEAN

Om onnodige verspilling van materiaal en energie tijdens de levensfase van een bouwwerk te voorkomen, moet al tijdens de ontwerp- en productiefase systematisch bepaald worden welke elementen waarde toevoegen en welke niet. Dit geldt voor zowel het product als proces. De levensloop van een bouwwerk kent verschillende fasen. Voor elk van die fasen geldt dat er meerdere partijen betrokken zijn. Het samenwerken in een of meerdere modellen die uitwisselbaar zijn is van belang, maar ook is het van belang dat systematisch wordt gekeken dat ontwerp, productie en beheer en onderhoud elementen bevat die waarde toevoegen. Om dit te bereiken is de inzet van LEAN ontwerpen en LEAN bouwen een goed middel gebleken.

Gebouwen met toekomstwaarde

Door gebouwen zo te ontwerpen dat meerdere levens mogelijk zijn, wordt minder materiaal en energie verspilt. Mits het gebouw zo ontworpen wordt dat er bij de functieaanpassing geen grootschalige verbouwingen noodzakelijk zijn en aangesloten wordt op de huidige (of strengere) energetische eisen. De toekomstwaarde van een gebouw neemt toe als deze goed aan te passen is voor ander gebruik, ook wel “adaptief vermogen” genoemd. VNO-NCW, Bouwend Nederland, BNA, DGBC, FME-CWM, Metaalunie, NL Ingenieurs, NVTB, Slim Bouwen en Uneto-VNI hebben met de rijksoverheid het rapport “gebouwen met toekomstwaarde” uitgebracht. Dit rapport beschrijft aan welke eisen een gebouw moet voldoen om toekomstwaarde te hebben, vanuit zowel adaptief vermogen, financieel rendement als duurzaamheid. Het rapport is ontwikkeld door Brink Groep, i.s.m. het Centrum voor Procesinnovatie in de Bouw (CPI) van de TU Delft. Zie www.adaptiefvermogen.nl/

Logistiek in de bouw

De bouwsector is goed voor een derde van het aantal transportbewegingen in Nederland. Samenwerking op dit gebied tussen bouwer, installateurs, transporteurs en toeleveranciers heeft positieve effecten op drie belangrijke gebieden: kosten, congestie en CO2 uitstoot.

Binnen het Platform Logistiek in de Bouw en de Green Deal Logistiek in de bouw wordt met verschillende ketenpartners gewerkt aan het optimaliseren van bouwlogistiek. De Green Deal Logistiek in de Bouw zet in op 20-20-20 in 2020: In 2020 is de Bouwlogistiek 20% slimmer, 20% efficiƫnter en 20% duurzamer. Er zijn diverse bouwlogistieke oplossingen, maar ketenbrede of project overstijgende samenwerking, waarin alle schakels in de keten aan 1 en dezelfde tafel maakt de Green Deal Logistiek in de Bouw extra bijzonder. Zie www.202020in2020.nl/

Aanpak Duurzaam GWW

Duurzaam GWW is een samenwerkingsverband van opdrachtgevers, opdrachtnemers en enkele kennisinstellingen. Binnen dit samenwerkingsverband wordt gekeken hoe de GWW verder kan verduurzamen, op korte en (middel)lange termijn. Zie duurzaamgww.nl/

Er is binnen Duurzaam GWW een Aanpak Duurzaam GWW ontwikkeld. Zie aanpakduurzaamgww.nl/. Kern van deze aanpak is het meewegen van duurzaamheidsaspecten vanaf de eerste planfase door het hele bouwproces met een optimale balans tussen People, Planet en Profit. Onder deze Aanpak hangen 4 instrumenten. De Omgevingswijzer, een methodiek die het gebied analyseert op duurzaamheidskansen. Het Ambitieweb, een hulpmiddel voor het vastleggen en vast blijven houden van de duurzaamheidsambities, waarmee gestart wordt in het begin van een project. En DuboCalc en de CO2 Prestatieladder, zie duurzaamheidsinstrumenten.

Handvatten duurzame bouwprocessen

Bedrijven hebben steeds meer handvatten waarmee zij naast het verduurzamen van processen ook financieel kunnen besparen, bijvoorbeeld op brandstof of manuren. Zo leidt het gebruik van de CO2-Prestatieladder naast het reduceren van de CO2 footprint ook tot reductie van energie en geld. Op de site van SKAO, de beheerder van de CO2-Prestatieladder, staan initiatieven en sectorbrede CO2- reductieprogramma’ s die leiden tot CO2 reductie en brandstofbesparing. Een van de initiateven betreft het Nieuwe Draaien (zie factsheet onder publicaties). Zie www.skao.nl/Initiatieven-en-programmas.

Bouwend Nederland heeft een MVO Zelfscan voor bouw en infrabedrijven ontwikkeld die snel in beeld brengt wat een bedrijf al aan MVO / Duurzaamheid doet en waar nog kansen liggen. Kansen om het bedrijf te verduurzamen en te besparen op energie en materiaal. Klik hier voor de MVO-zelfscan van Bouwend Nederland.Contactpersoon

Helen Visser

Programmamanager Duurzaamheid

Interessante publicaties

  Agenda Duurzaamheid

  16 maart 2016

  Bouwend Nederland gaat voor een gezonde, veilige en betaalbare woning-, utiliteits- en grond- weg- en waterbouw met geringe impact op het milieu, waarbij economische, sociale en ecologische investeringen en eisen in balans zijn. In deze Agenda Duurzaamheid vindt u de strategische koers van de vereniging op het gebied van Duurzaamheid.

  Download


  Informatieblad Het Nieuwe Draaien

  18 december 2014

  Het Nieuwe Draaien: Bespaar brandstof- en kosten!
  “Het Nieuwe Draaien” is het slim toepassen van “Het Nieuwe Rijden” op bouwmachines. Pilots laten zien dat dit tot een brandstof- en kostensparing van 10% kan leiden.
  Bovendien kan Het Nieuwe Draaien een bijdrage leveren aan CO2 doelen voor de CO2 prestatieladder.
  En invulling geven aan de eis van de CO2 prestatieladder om deel te nemen aan een reductieprogramma met een NGO;

  Download