Klimaatadaptatie bebouwd gebied

Visie: Nederland is in 2050 zo goed mogelijk klimaatbestendig en waterrobuust ingericht. Heel Europa ondervindt de negatieve effecten van klimaatverandering. Hoe groot de klimaatveranderingen exact zijn en hoe snel ze plaatsvinden is onzeker. Maar niet anticiperen, leidt tot enorme schade. De Rekenkamer geeft op basis van een Europese studie aan dat de economische gevolgen van klimaatverandering voor lidstaten zeer groot zijn. Zonder mitigatiemaatregelen betreft dit gemiddeld 4%-10% bruto binnenlands product (BBP) verlies.

Jaarlijks is binnen het Hoogwaterbeschermingsprogramma en Deltaprogramma circa 1 miljard euro beschikbaar om in te spelen op klimaatveranderingen ten gevolge van hoogwater (zee en rivieren). Klimaatadaptatie in de bebouwde omgeving is minder ver ontwikkeld. Opdrachtgevers in de gebouwde omgeving vullen klimaatadaptatie vooral in met de verplichte waterbergingsopgave in ruimtelijke plannen. Om aanvullende gebiedsmaatregelen of maatregelen op gebouwniveau wordt nog weinig gevraagd.

Nieuwbouw en Herstructurering Intentieverklaring Ruimtelijke Adaptatie

De maatschappelijke aandacht voor klimaatadaptatie in de gebouwde omgeving neemt toe. De “Deltabeslissing Ruimtelijke adaptatie” (september 2014) bevat voorstellen voor een klimaatbestendige en waterrobuuste inrichting van stedelijk gebied. Oktober 2014 is de “Nieuwbouw en Herstructurering Intentieverklaring Ruimtelijke Adaptatie” getekend door meer dan 90 partijen. Overheidspartijen hebben de gezamenlijke ambitie vastgelegd dat Nederland in 2050 zo goed mogelijk klimaatbestendig en waterrobuust is ingericht. Streven is om in 2020 ruimtelijke adaptatie in alle ruimtelijke plannen mee te nemen.

Klimaatadaptatie is een urgent probleem waarvoor structurele veranderingen nodig zijn

Om Nederland daadwerkelijk klimaatadapatief te maken is meer nodig dan praktische maatregelen aan bestaande gebouwen, infrastructuur en gebieden. Het gaat hierbij zowel om technische wijzigingen (hoe moeten we gaan bouwen en plannen) als procesmatige wijzigingen (wat moet veranderen om dit te kunnen regelen). Allerlei bestuurlijke, financiële, procesmatige of technische belemmeringen moeten opgelost worden om Nederland snel klimaatadaptief te maken. Bouwend Nederland werkt aan een inventarisatie van de noodzakelijk structurele veranderingen om Nederland klimaatadaptief te maken. En inzicht in de belemmerende factoren.

Kennis Ruimtelijke adaptatie

Via het Stimuleringsprogramma Ruimtelijke Adaptatie is een kennisportaal opgezet; www.ruimtelijkeadaptatie.nl, met hulpmiddelen en praktijkvoorbeelden. Er is ook een team van deskundigen die partijen (markt en overheid) helpen klimaatbestendig en waterrobuust te ontwerpen. Bijvoorbeeld bij het uitvoeren van een klimaat stresstest, het formuleren van doelen en adaptatiestrategieën en het verankeren hiervan in beleid en concrete projecten.

Relevante linksContactpersoon

Helen Visser

Programmamanager Duurzaamheid

Interessante hulpmiddelen

Interessante publicaties

  Handvat Klimaatadaptatie in bebouwd gebied

  12 augustus 2019

  Vanaf 2020 moet klimaatbestendigheid standaard onderdeel zijn van overheidsbeleid en uitvoering. Het is een onderwerp waar bouw- en infrabedrijven in alle markten mee te maken krijgen. Maar op dit moment komt Klimaatadaptatie nog beperkt terug in bouwopdrachten. Met dit handvat wil Bouwend Nederland bouw- en infrabedrijven praktische informatie en handvatten bieden rond het in belang toenemende thema Klimaatadaptatie.

  Download


  Water passerende verhardingen, wat werkt?

  17 april 2019

  Rutger van Hogezand (Hogeschool van Amsterdam) vertelt over de water passerende verharding. Bespreekt gebruikerservaringen, infiltrerende verharding, infiltratiecapaciteit, onderzoeksmethode en het belang van goed onderhoud. Voorlopige conclusies: meer onderzoek naar belang onderhoud, omgevingsfactoren en constructie opbouw gewenst.

  Download


  Het klimaat past ook in uw straatje

  29 oktober 2018

  De waarde van klimaatbestendig inrichten
  Dit voorbeeldenboek toont de mogelijkheden van eenvoudige en haalbare klimaatbestendige inrichtingen van woonstraten. Het boek geeft inzicht in oplossingen, kosten en voordelen.

  Download


  Klimaatadaptatie Gemeenten

  02 oktober 2018

  Vanaf 2020 moet klimaatbestendigheid onderdeel zijn van overheidsbeleid en uitvoering. Gemeenten moeten uiterlijk in 2019 een stresstest uitvoeren naar de effecten van klimaatverandering. Team Vier heeft in opdracht van Bouwend Nederland alle gemeenten benaderd voor hun visie en inzet rond Klimaatadaptatie. Het onderzoek onder geeft een overzicht van de thema’s die gemeenten belangrijk vinden en de concrete maatregelen waar zij aan denken. Ook wordt in beeld gebracht hoeveel gemeenten beleid en budget hebben voor het thema. En gemeenten geven aan dat zij vaker en eerder met het bedrijfsleven willen afstemmen over dit thema.

  Download


  Agenda Duurzaamheid

  16 maart 2016

  Bouwend Nederland gaat voor een gezonde, veilige en betaalbare woning-, utiliteits- en grond- weg- en waterbouw met geringe impact op het milieu, waarbij economische, sociale en ecologische investeringen en eisen in balans zijn. In deze Agenda Duurzaamheid vindt u de strategische koers van de vereniging op het gebied van Duurzaamheid.

  Download