Ondernemerschap en innovatie

Onze sector levert de fysieke verandering in de gebouwde omgeving die nodig is om maatschappelijke
vraagstukken op te lossen. De maatschappij en markt veranderen momenteel echter snel. Klanten vragen hogere kwaliteit, meer verantwoordelijkheid, modernisering en een lagere prijs. De bouw kan het ook steeds minder af met alleen een fysieke oplossing. Steeds vaker spelen het goed omgaan met stakeholders en gebruikers een belangrijke rol. En ook de digitalisering bepaalt meer en meer de slimheid en functionaliteit van de fysieke oplossing en de daarmee samenhangende klanttevredenheid. In sommige gevallen wordt nu al de (installatie)techniek bepalend geacht voor de kwaliteit van het bouwwerk, waardoor de bestaande verhoudingen tussen opdachtgever, hoofdaannemer en onderaannemer of leverancier verschuiven (bijv. afvalwaterzuiveringen, zeesluizen IJmuiden) en de traditionele regierol van het bouw- en infrabedrijf niet meer vanzelfsprekend is. In ieder geval worden de beste oplossingen steeds vaker niet meer door individuele bedrijven maar in samenwerking geleverd.

Strategie en Innovatie

Doelstelling: het is de ambitie van BNL om haar leden te helpen continuïteit voor langere termijn te realiseren. Onder meer door leden te helpen zich te richten op die onderdelen en segmenten waar zij als onderneming het beste kunnen concurreren en de strategische flexibiliteit in hun onderneming in kunnen richten. Daarnaast zet Bouwend Nederland zich in om ruimte te creeren in de markt voor slimmere en innovatieve producten en manieren van werken. Teneinde leden in staat te stellen ook op basis van klantwaarde, kennis en kwaliteit te concurreren, in plaats van uitsluitend op basis van prijs, en meer kostenefficiency te kunnen realiseren o.m. door projectoverstijgend (samen) te kunnen werken.

Optimaliseren bedrijfsvoering

Doelstelling: BNL ondersteunt haar leden om hun bedrijfsvoering verder te kunnen verbeteren zodat ze flexibel kunnen omgaan met de eisen die door de veranderende maatschappij, regelgeving en markt aan hen worden gesteld. Faciliterend aan het ondernemerschap dat kenmerkend is voor de bedrijven in de sector. En met aandacht voor de ontwikkeling van het personeel.

Digitalisering en informatisering

BNL zet zich in om digitalisering en informatisering te benutten bij het slimmer, beter (aansluiting klant en kwalitatief) en efficiënter bouwen. En daarnaast een bijdrage te leveren aan de digitalisering van de gebouwde omgeving. Onder meer bij Internet of Things (IoT). BIM en (big) data bieden hiervoor legio kansen. Tegelijkertijd ontstaan met de alsmaar verdergaande digitalisering nieuwe risico’s. Bijvoorbeeld rondom werken in de cloud, gebruik van data en informatie en asset management. Daarom is cyber security een actueel thema waarbij BNL zich inzet om haar leden hiervan bewust te maken en ze te helpen ontwikkelingen te monitoren en risico’s te managen.

Familiebedrijven

Het overgrote deel van de achterban van BNL bestaat uit familiebedrijven. De dynamiek binnen deze bedrijven heeft specifieke kenmerken. Naast de reguliere zaken bij bedrijfsoverdracht is het de ambitie van BNL om haar leden te helpen de gang van zaken rondom familie, eigendom en management in familiebedrijven goed te organiseren. Belangrijk aspect daarbij is het behouden van de goede familieband, het vooraf nadenken over een vangnet (wat gebeurt er wanneer de directeur/eigenaar wegvalt) en het opleiden van de beoogde opvolger c.q. nieuwe generatie.

Bekijk onze complete strategische agenda Ondernemerschap en innovatie »Interessante publicaties

  De Bouwagenda | Special 2018

  18 december 2018

  In deze tweede 'De Bouwagenda | Special 2018' laten diverse leden van de Bouwagenda zien wat er gebeurt, en vertellen ondernemers over de vernieuwing die zíj hebben doorgevoerd en wat dat hen heeft gebracht. Deze special zit bomvol inspirerende voorbeelden van allerlei innovaties, op het gebied van processen en producten. Ook vertelt Bernard Wientjes wat er tot nu toe bereikt is en waar De Bouwagenda naartoe gaat.

  Wil u meer weten over De Bouwagenda? Klik hier en kijk op onze themapagina over De Bouwagenda »

  Download


  Innovatieatelier | Noord-Nederland maakt werk van de innovatie in de infrasector

  10 december 2018

  De bouwsector is volop in beweging. Dat is nodig, want we staan voor een aantal grote en complexe maatschappelijke opgaven. Het kabinet heeft besloten de gebouwde omgeving in hoog tempo te verduurzamen, met het oog op de klimaatverandering. Ook wil ons land een boegbeeld worden in circulair werken, met grondstoffen die steeds opnieuw gebruikt kunnen worden. Daarvoor zijn in nationale en internationale akkoorden handtekeningen gezet; van het Klimaatakkoord van Parijs tot de Bouwagenda, het nationale innovatieprogramma voor de bouwsector.

  Download


  BNL special Marktvisie

  31 mei 2018

  In deze BNL special staat de Marktvisie centraal. Met concrete voorbeelden wordt het effect en idee van de Marktvisie verteld. Zowel vanuit opdrachtgevers als opdrachtnemers. Lees onder meer over gedragsverandering, het mkb-convenant, project DOEN2, Workshop Marktvisie in de praktijk, het risicofonds en het optimalisatie initiatief en bijzondere werksessies.

  Lees deze publicatie

  Download


  Fiscale maatregelen van Rutte III in 2018

  14 december 2017

  Belastingwijzigingen worden standaard tegelijk met de miljoenennota op Prinsjesdag gepresenteerd. Op Prinsjesdag 2017 was het oude kabinet Rutte II nog in functie maar hadden de verkiezingen al plaatsgevonden. Om een nieuw kabinet niet voor de voeten te lopen heeft het oude kabinet weinig wijzigingen op fiscaal gebied voorgesteld. Pas na Prinsjesdag heeft een nieuw kabinet Rutte III haar regeerakkoord gesloten. In dat akkoord zijn meer fiscale maatregelen afgesproken. De invoering daarvan kan niet ineens plaatsvinden, mede omdat zo laat in het jaar de Belastingdienst niet meer in staat is haar systemen tijdig hierop aan te passen. Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste wijzigingen per 1 januari 2018 en de wijzigingen in de jaren daarna die nu al door Rutte III zijn aangekondigd.

  Download


  Agenda Ondernemerschap & Innovatie

  28 september 2017

  De Agenda Ondernemerschap & Innovatie van Bouwend Nederland vormt het beleidskader voor alle verenigingsonderdelen van Bouwend Nederland. Het legt de ambities en doelstellingen van Bouwend Nederland voor de komende drie jaar vast. Het geeft lidbedrijven, bestuurders, medewerkers, en stakeholders inzicht in de inhoudelijke koers en in de doelen. De Agenda Ondernemerschap & Innovatie is tot stand gekomen in samenwerking met een aantal leden en bestuurders vanuit verschillende onderdelen van Bouwend Nederland.

  Download


  BouwendNL 2017 - nummer 3

  28 september 2017

  In deze derde BouwendNL van 2017: de Bouwagenda, met de ontbijtsessie met Aedes en het project DOEN als mooie voorbeelden. Met 'Bouwen doen we samen' wordt aandacht gevraagd voor grote investeringen die nodig zijn in de bouw, en met de oprichting van de Taskforce Veiligheid moet het aantal dodelijke ongevallen in de bouw naar nul. Daarnaast ook: stroomopwekkend glas, cybersecurity, de BNL Academy, de instroomcampagne en nog veel meer nieuws en achtergrond uit de bouw- en infrawereld.

  Lees deze publicatie

  Download


  De Bouwagenda. Bouwen aan de kwaliteit van leven

  28 maart 2017

  De Bouwagenda is een nationaal innovatieprogramma voor de hele bouwsector. Overheid, opdrachtgevers, kennisinstellingen en het bedrijfsleven hebben de handen ineen geslagen om samen antwoord te geven op enkele zeer dringende maatschappelijke vraagstukken. Klimaatverandering en uitputting van grondstoffen dwingen ons tot andere keuzes. Evenals de energietransitie, verduurzaming, digitalisering, vergrijzing, verstedelijking en de grote vervangingsopgave. Bezoek onze themapagina »

  Download


  Special Preventie en Verzekeren

  13 oktober 2016

  In deze special draait het om preventie, het voorkomen van schade en daarmee het beperken van kosten. Wij geven u hierover praktische voorbeelden en tips. Uiteraard worden de verzekeringen ook besproken, maar die zijn het sluitstuk van uw risicoanalyse.

  Lees deze publicatie

  Download


  BouwendNL - Special ICT

  28 juni 2016

  “We schieten met elkaar het digitale tijdperk in”, aldus Maxime Verhagen in de zojuist verschenen ICT-special. De effecten van het internet op de bouw- en infrabedrijven is groot. De klanten, de producten, de processen; alles wordt anders. Dat dit snel gaat blijkt bijvoorbeeld uit de adaptatie van BIM, maar ook door websites als Bouwnu.nl is er meer transparantie in de sector. Het leveren van goed werk is belangrijk, want het is zichtbaarder dan ooit. Maar ook het delen van informatie en kennis, het digitaliseren van orderbonnen, digitale ledenvoordelen, gebruik van robots in fabrieken en meer.

  Laat u inspireren en bekijk hier de ICT-special van Bouwend Nederland.

  Download


  Special Ledenvoordelen 2016: Méér dan korting

  27 mei 2016

  In deze special geven wij u graag een kijkje achter de schermen van de ledenvoordelen waar u als lid van kunt profiteren. Achtergrondinformatie, ontwikkelingen binnen de markt en nuttige tips. Veel van deze voordelen sluiten aan bij de thema's van Bouwend Nederland en helpen u bij uw bedrijfsvoering. Doe er uw voordeel mee!

  Lees deze publicatie

  Download


  Bankgaranties in de bouwsector. De kosten van zekerheid.

  04 maart 2015

  Op grond van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van Werken (UAV) die op veel aannemingsovereenkomsten van toepassing worden verklaard, vragen opdrachtgevers vaak aan aannemers om ten behoeve van de opdrachtgever een bankgarantie te stellen. Hetzelfde geldt als op het werk de UAV-GC (UAV Geïntegreerde Contracten) van toepassing zijn.

  Download


  Meer werk

  01 december 2014

  Dat de markt onder druk staat is inmiddels bij ons allemaal wel bekend. Daarin gezonde omzet binnen halen is een probleem wat bij iedere ondernemer wel is door gedrongen. Hiermee is het waarom wel duidelijk en roept dat de vraag op 'hoe'.

  Download


  Samen staan we sterk

  27 mei 2014

  In deze brochure vindt u in het kort de voordelen van het lidmaatschap van Bouwend Nederland. Deze brochure is gemaakt om te verspreiden bij bijvoorbeeld bijeenkomsten en beurzen.

  Download


  BouwendNL 2013 - nummer 6

  21 juni 2013

  Maxime Verhagen neemt de voorzittershamer over van Elco Brinkman. In deze laatste editie van BouwendNL voor de vakantieperiode komt hij uitgebreid aan het woord over zijn plannen, ideeën en ambities.
  Ook in dit nummer een beeldverslag van een succesvolle want drukbezochte Dag van de Bouw, meer informatie over de BouwApp die bij die gelegenheid is gelanceerd en de resultaten van een jaar bouwprestaties.nl.

  Download


  BouwendNL 2013 - nummer 5

  30 mei 2013

  In deze editie van BouwendNL ruim aandacht voor veiligheid. Een belangrijk thema voor alle partijen in de bouw en infra, en een van de voornaamste speerpunten van Bouwend Nederland. Veiligheid is namelijk een zaak van ons allemaal. Werkgevers, werknemers, opdrachtgevers,opdrachtnemers, de ontwerpers, de overheid, brancheorganisaties: allemaal kunnen we ons steentje bijdrage om deze sector een stuk veiliger te maken. Vanaf pagina 15 leest u er meer over.
  Eerder heeft u dan al een overzicht aangetroffen van alle deelnemende projecten aan de Dag van de Bouw, waarvan er twee zijn uitgelicht voor onze rubriek Bouw in Beeld. Op zaterdag 1 juni 2013 is het namelijk weer zover en zijn zo’n 230 projecten voor even toegankelijk voor het grote publiek. Wij wensen alle deelnemende projecten en bedrijven veel bezoekers toe!

  Download


  BouwendNL 2013 - nummer 4

  25 april 2013

  De bouw en infra zucht onder de economische malaise. Een steuntje in de rug is dan ook voor veel bedrijven meer dan welkom. Dan treft het dat u lid bent van Bouwend Nederland. Want via onze ledenservice bieden wij u de nodige ondersteuning, praktisch zowel als financieel. U leest er meer over in het themadeel van dit vierde nummer van BouwendNL.

  Download