Marktgroep Deltabouwers

Welkom

Deltatechnologie staat voor technologische vernieuwingen die het leven en werken in delta’s, kust- en riviergebieden veilig, schoon en duurzaam moeten gaan maken.
Lees verder »

De helft van de wereldbevolking leeft nu al in delta’s, kust- en riviergebieden en naar verwachting zal het percentage in 2050 zelfs oplopen tot zeventig procent. Delta’s hebben een enorm potentieel, maar zijn ook kwetsbaar. Ook in Nederland zorgen de stijgende zeespiegel, onberekenbare rivieren, inklinkende bodems en schaarser wordende ruimte ervoor dat we de strijd tegen het water niet kunnen staken. Diezelfde strijd heeft ons echter ook een enorme kennis opgeleverd over de manier waarop wij laaggelegen gebieden veilig kunnen bewonen.

Doordat steeds meer mensen in deltagebieden leven, neemt de druk op deze gebieden toe. Daarmee neemt wereldwijd de vraag naar kennis en technologie op het gebied van water, ondergrond en deltabeheer toe. Meer en meer wordt onderkend dat technologische doorbraken op dit gebied nodig zijn.

Het Topteam van de Topsector Water ziet de (internationale) waterproblematiek als één van de grootste uitdagingen van de toekomst. De Nederlandse watersector heeft cruciale kennis en kunde in huis om een antwoord te geven betreffende deze problematiek. De watermarkt in Nederland is circa 3,6 miljard euro groot. Jaarlijks is er zo’n 1 miljard euro beschikbaar binnen investeringsprogramma’s zoals het Hoogwaterbeschermingsprogramma en het Deltaprogramma.


Zie voor meer informatie over de markt het rapport “Waterbouw en waterschappen tot 2020” welke u kunt downloaden onder Publicaties (na login mijn.Bouwend Nederland). Tevens treft u hier publicaties over innovatieopgaven binnen de deltatechnologie.