Thema's Regio Noord

Binnenhof

Bouw- en inframarkt

Thema's waarmee regio Noord zich wat betreft de bouw- en inframarkt bezighoudt, zijn onder meer duurzaamheid, de economische krimp in de woningmarkt en de samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.

Onderwijs- en arbeidsmarkt

In het arbeidsmarktgebied Noord-Nederland (Groningen, Friesland en Drenthe) worden tekorten aan (middenkader) personeel gesignaleerd. Om deze tekorten voor aannemers in Noord Nederland structureel en constructief aan te pakken is op initiatief van de lidbedrijven Bouwend Nederland en met financiële steun van de noordelijke subsidieverstrekkers het project Bouwen aan de Bouw opgezet.

Bouwen aan de Bouw is een project in Friesland  om meer en beter gekwalificeerd personeel in de bouw te krijgen. De bouw voorziet in de komende jaren een groot tekort aan gekwalificeerd personeel. Door nieuwe ontwikkelingen in de sector, zowel b & u als de infra, zijn steeds beter opgeleide mensen nodig. Met name mensen met een midden- of hogere kaderopleiding.

De projectleiding is in handen van een extern ingehuurd bureau. De projectleider rapporteert aan de stuurgroep, samengesteld uit afdelingbestuurders van de afdeling Friesland, de directie van het Samenwerkingsverband in Friesland en een beleidsmedewerker van het regiokantoor van Bouwend Nederland Noord in Groningen.

Doelstellingen

De doelstellingen van het project zijn:

  • extra instroom aan middenkaderpersoneel realiseren;
  • de kwalitatieve doorstroom van leerlingen/studenten tussen opleidingen vergroten;
  • de uitstroom in de bouw beperken;
  • het imago van de bouwopleidingen en beroepen versterken.

Bouwen aan de Bouw doet veel zaken zoals het organiseren van voorlichtingsbijeenkomsten voor decanen en mentoren,  voorlichting aan docenten Bouwtechniek,  gastlessen en praktijkbezoek voor leerlingen van groep 7 en 8 van de basisschool, middelbare scholieren kennis laten maken met de bouw, het organiseren van gastlessen, excursies en praktijkopdrachten voor leerlingen VMBO, MBO en HBO, meer vrouwen in de bouw, het organiseren van open dagen bij bouwprojecten en het ontwikkelen van het computerspel TOM voor leerlingen van groep 7 en 8 over bouwen. Daarnaast is het van belang voor bouwondernemers een kwalitatief goed personeelsbeleid te ontwikkelen. Daarvoor worden een aantal instrumenten ter ondersteuning ontwikkeld, waaronder een pilot met een HRM-adviseur, HRM-studiegroepen en een campagne over HRM in de bouw.

Sociale zaken

Bouwend Nederland heeft als taak haar leden te voorzien van informatie en ondersteuning te bieden voor goede uitvoering van de bedrijfsvoering. Regionaal worden in het voor- en najaar een aantal informatiebijeenkomsten gehouden om de leden te informeren op het terrein van Arbeidsvoorwaarden, cao (bedrijfstakeigenregelingen), Sociale wetgeving en Arbeidsomstandigheden. Informatie en ondersteuning op deze terreinen is van essentieel belang voor de uitvoering van een goed personeels- en organisatiebeleid.

Aan de uitvoering van dit beleid zijn financiële belangen en risico’s verbonden die een stevige invloed op de (administratieve) bedrijfsvoering hebben. De ontwikkelingen en wijzigingen op bovengenoemde terreinen gaan snel, zodat goede informatie wenselijk en noodzakelijk is. De informatiebijeenkomsten zijn bestemd voor directeur/eigenaren, de partners van de ondernemer, medewerkers P&O en administrateurs en zijn kosteloos.

In regio Noord worden voorjaars- en/of najaarsbijeenkomsten op verschillende locaties, verspreid in de regio, gehouden. De onderwerpen worden in overleg met het centrale bureau vastgesteld, waarbij de actualiteit bepalend is. De contactpersoon hiervoor is Alja Vos, bel 050 5 240 414 of mail naar a.vos@bouwendnederland.nl.