Analyse collegeprogramma Provincie Limburg

woensdag 25 september 2019
Afbeelding Analyse collegeprogramma Provincie Limburg

Aan een extraparlementair college ligt geen coalitieakkoord ten grondslag, maar een collegeprogramma met een brede betrokkenheid van de politieke partijen (bijvoorbeeld via de verkiezingsprogramma’s) én de samenleving. Bouwend Nederland heeft dit Limburgse collegeprogramma geanalyseerd. Er is gekeken hoeveel en wat er gezegd wordt over de Bouw & Infra in relatie tot waarop Bouwend Nederland gelobbyd heeft.

Hier zie je ‘hoe we gescoord hebben’. De legenda staat onder de tabel. Daarnaast tref je een uitgebreide analyse aan van Provincie Limburg. Deze start met een inhoudsopgave en een toelichting (*Lees deze eerst, zie helemaal onderaan deze pagina). Vervolgens zie je eerst het stoplichtmodel, dan de relevante tekstpassages uit het collegeprogramma per onderwerp en tot slot een wordcloud, die een aardig beeld geeft van de prioriteiten van Provincie Limburg.

In één oogopslag:

Provincie als opdrachtgever:

Kansen voor regionale bedrijven:
In de directe ondersteuning van het MKB en startende ondernemers willen wij toewerken naar een nog betere ondersteuning via één loket voor regelingen (de zogeheten ‘groeischakelaar’), en grensoverschrijdende kansen. Daarbij is een centrale rol weggelegd voor LIOF en Ondernemend Limburg.
Wij zetten het MKB-leningenfonds en het Limburgs Business & Development Fund door, waarbij een extra accent wordt gelegd op het actief bekend maken van de op de provinciale website verwijzingen naar de diverse stimuleringsregelingen.
In het provinciale aanbestedingsbeleid wordt in beginsel gekeken naar het Limburgse MKB als een van de criteria.

Onderhands aanbesteden waar mogelijk:
Niet benoemd

Toepassing Bouw-cao als selectiecriterium:
Niet benoemd

Lok innovaties uit in aanbestedingsbeleid:
In het aanbestedingsbeleid zullen wij naast het Limburgse MKB en ´social return´ ook rekening gaan houden met aspecten gebaseerd op de ´blue economy´ en duurzaamheid (efficiëntie en effectiviteit bij gebruik van energie en grondstoffen).

Plan infra opdrachten bovenjarig in:
Niet benoemd

Geen bankgarantie bij opdrachten onder 500k:
Niet benoemd

Weeg nut & noodzaak bankgarantie per geval:
Niet benoemd

Provincie als ruimtelijk bestuur:

Overprogrammeren woningbouw:
Niet benoemd

Woningbouw waar nodig aan de rand van de stad:
Niet benoemd

Fonds/financiering binnenstedelijke herontwikkeling:
Niet benoemd

Benader woonopgave ook kwalitatief:
Wij stimuleren vernieuwende initiatieven op het gebied van langer thuis wonen van senioren, nieuwe (mantel)zorgconcepten en alternatieve (levensloopbestendige) woonvormen, om daarmee ook op verbindend en vernieuwende wijze eenzaamheid te bestrijden. Wij kijken daarbij wat er per regio nodig is en zullen zo gericht invulling geven aan woningen voor ouderen, huurwoningen in het middensegment, sociale huur en huisvesting voor arbeidsmigranten en studenten.
De Startersleningen willen wij in stand houden en wij zullen met een nadere financiële uitwerking komen.
…Daarvoor zetten wij de acties die zijn voortgekomen uit de Motie 2346 Verhoijsen c.s. inzake beweging op de woningmarkt de komende periode versterkt door, spannen wij ons actiever in om ondersteuning te bieden aan nog meer maatwerkoplossingen voor gemeenten in het bijzonder gericht op speciale doelgroepen waar vanuit de huidige en toekomstige markt onvoldoende aanbod is (starterwoningen, levensloopbestendige woningen).

Verbind Rijk en gemeente in verduurzamingsopgave:
Als vertaling van de Regionale Energiestrategieën, de wettelijke kaders en bestuursafspraken
zullen wij een provinciale energiestrategie en bijbehorend programma opstellen waarin een keuze wordt gemaakt voor Limburgse sleutel-innovaties, betaalbare energiebesparings-maatregelen en in het juiste tempo, met oog voor haalbaarheid, betaalbaarheid en draagvlak, evenals zorgvuldige ruimtelijke inpassing en oog benodigde infrastructuur-netwerk, belangrijke onderdelen vormen.

…Tevens zullen wij daar ook vanuit onze formele handhavingstaak voor de grotere inrichtingen - gericht op het nemen van energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van binnen vijf jaar – hier actief invulling aan geven via de beide Regionale Uitvoeringsdiensten.
Wij zetten de Limburgse revolverende energiefondsen (Limburgs Energiefonds, Stimuleringsregeling DuurzaamThuis) en de Stimuleringsregeling Duurzame Maatschappelijke
Organisaties, versterkt door.
Onze gemaakte afspraken met de Limburgse grote woningcorporaties (C8) en Enexis/Enpuls voeren wij gezamenlijk uit op basis van realistische businesscases die op termijn ook financieel rendabel zijn.

Investeer in goede en veilige infrastructuur:
Mobiliteit is een belangrijke schakel. En die mobiliteit kan altijd slimmer, efficiënter en grenzelozer.
Daarvoor is een betere doorstroming nodig, met aandacht voor duurzame inzetbaarheid en het vergroten van verkeersveiligheid. Daarbij zien wij infrastructuur als onderdeel van een gelaagd (economisch, sociaal en fysiek) netwerk, waarbij ook de kansen voor een integrale gebiedsontwikkeling en ruimtelijke inpassing bezien moeten worden.
De Provincie Limburg beheert en onderhoudt in totaal circa 455 kilometer weg en 570 kilometer fietspad inclusief de bijbehorende kunstwerken, groen, wegmeubilair en bermen. Wij investeren in ‘smart mobility’ en ‘smart logistics’. Wij creëren ruimte om hiermee innovatief aan de slag te gaan met de langere termijn voor ogen.
Limburg werkt vanuit één multimodaal Mobiliteitsplan, één afwegingskader en één financieel kader voor alle investeringen en risico’s. Limburg kent vervolgens één Meerjarenprogramma voor Infrastructuur aansluitend bij onze planning & control cyclus.
Wij stimuleren meer veiligheid op de provinciale wegen en ondersteunen bewustwordingscampagnes voor het vergroten van de verkeersveiligheid.

Extra investeren in aanpak kunstwerken, bijv. via fonds:
Wij vervullen onze wettelijke rol als eigenaar van de provinciale weginfrastructuur, kunstwerken en naastgelegen voorzieningen zoals fietspaden. Daarbij kiezen we voor sober, doelmatig en duurzaam beheer en onderhoud van onze kapitaalgoederen met het huidige vastgestelde onderhoudsniveau ‘basis’. Het budget is kaderstellend. De beheer & onderhoudsmiddelen én nieuwe initiatieven worden daarbinnen gewogen. Dit zal uitmonden in een Nota Beheer en Onderhoud Infrastructurele Kapitaalgoederen Provincie Limburg 2019-2023

Provincie als aanjager van onderwijs & arbeidsmarkt:

Breder kunnen voldoen aan SROI, bijv. met leerlingen
Wij continueren ons (inkoop)beleid voor ‘social return on investment’. Wij streven (wederom) naar het realiseren van 8.000 extra leerwerkplekken tot en met 2023. Daarbij kiezen wij voor een brede aanpak om alle arbeidspotentieel in Limburg te benutten met de focus op jeugd in kwetsbare groepen, duurzame inzetbaarheid van senioren en Limburgers met een afstand tot de arbeidsmarkt, voor een maximaal maatschappelijk rendement.

Ga aan de slag/door met Techniekpact
Wij willen ook in gesprek met Limburgse scholen over ‘opleidingen die niet opleiden voor een baan’. Dit vraagt om sluitende ‘human capital agenda’s’, een Techniekpact en centra voor vakmanschap met de onderwijsinstellingen, ondernemers en alle betrokken overheden.

Ontwikkel eenduidige arbeidsmarktroutes voor zij-instromers
Wij streven naar het realiseren van 8.000 extra leerwerkplekken met ondernemers en scholen, tot en met 2023. Daarbij leggen wij de focus op: het Limburgse MKB in ‘kraptesectoren’; jeugd in kwetsbare groepen (onder andere MBO); jongvolwassenen tussen opleiding en arbeidsplek (‘de NEET’s’, dat staat voor Not in Education, Employment or Training); mensen met een arbeidsbeperking; inzet van senioren en Limburgers met een afstand tot de arbeidsmarkt inclusief de mogelijkheden van zij-instroom door een Limburgs scholingsfonds. Daarbij willen inzetten op de mogelijkheden van bij- en omscholing. Vanuit de Rijksoverheid zijn hier ook te benutten mogelijkheden voor (vouchers, ontwikkelbudget etc.).

Wordcloud

Toelichting

Achtergrondinformatie bij de analyse

In deze analyse staan de 17 aanbevelingen van Bouwend Nederland aan programmacommissies (die de verkiezingsprogramma’s schreven) en formateurs en formerende partijen centraal. Er is gekeken of aanbevelingen geheel of ten dele zijn overgenomen, of dat er zaken in de coalitieakkoorden staan die in strijd zijn met onze aanbevelingen. De relevante tekstpassages uit de akkoorden zijn opgenomen in deze analyse, gerangschikt per regio, provincie en aanbeveling.
Zo stellen we vast of de lobby effectief is geweest, welke zaken richting uitwerking van beleid kunnen worden gebracht, of waar nog (meer) actie nodig is.

Deze analyse is geen totale analyse van ieder coalitieakkoord op alle voor onze sector relevante punten. Voor een volledig beeld van een standpunt van een provincie over bijvoorbeeld duurzaamheid of arbeidsmarkt moet het betreffende coalitieakkoord geraadpleegd worden. Deze zijn over het algemeen beknopt en helder geschreven en zodoende is het volledige beeld snel te verkrijgen.

De analyse valt per provincie in een aantal delen uiteen. Het begint met een stoplichtmodel waarin zichtbaar is of en in hoeverre onze aanbevelingen zijn overgenomen. Daarna volgt de tekstanalyse, waarin de relevante passages rond onze aanbevelingen uit het akkoord zijn overgenomen. Tot slot volgt een wordcloud.

Aan het eind van ieder provinciaal hoofdstuk staat een zogenaamde Wordcloud. Een wordcloud is een grafische weergave van een telling hoe vaak een bepaald woord voorkomt in een stuk tekst. Hoe vaker een woord voorkomt, hoe groter het wordt weergegeven. Dit geeft een aardig beeld over prioriteiten binnen coalitieakkoorden.

Bepaalde aanbevelingen zijn in weinig of geen enkel coalitieakkoord overgenomen. Daar zijn een aantal redenen voor. Zo is ‘Nieuwbouw waar nodig aan de rand van de stad’ lang niet overal in Nederland relevant. Daarnaast is een aantal aanbevelingen eigenlijk te specifiek om in een coalitieakkoord te worden opgenomen, zeker als de coalitie uit veel partijen bestaat. Voorbeelden hiervan zijn die rond bankgaranties en toepassing van de bouw-cao. Daarnaast is het belangrijk voor ogen te houden dat het puur om de inhoud van coalitieakkoorden gaat, het is heel goed mogelijk dat de provincie wel degelijk beleid op deze punten heeft maar dat dit simpelweg niet is opgenomen in het coalitieakkoord.