Stikstofpuzzel: 'Geef bouw de ruimte en versterk de natuur'

vrijdag 15 januari 2021
Afbeelding Stikstofpuzzel: 'Geef bouw de ruimte en versterk de natuur'

"We willen een helder, consistent en structureel beleid van de overheid zodat we bouw en infra aan het werk kunnen houden, kunnen groeien en tegelijkertijd kunnen zorgen dat de natuur wordt beschermd en de Natura 2000-gebieden worden versterkt", schetst Richard Mulder van Koninklijke Bouwend Nederland de insteek van de lobby richting overheid. Een overzicht van de stand van zaken.

In het wetsvoorstel 'Stikstofreductie en Natuurverbetering' dat afgelopen najaar bij de Tweede Kamer is ingediend, is op aandringen van Koninklijke Bouwend Nederland een 'bouwdrempel' opgenomen. Vooral voor de bouw van woningen in de buurt van Natura 2000-gebieden is die drempel heel belangrijk. "Hij zorgt ervoor dat er geen uitgebreid vergunningstraject nodig is voor activiteiten die voor tijdelijke uitstoot zorgen", legt Mulder uit. "Voorwaarde is dat die uitstoot onder een bepaalde waarde blijft. Wij denken dat onder de 1 mol per hectare per jaar genoeg is om verdere verslechtering van natuur te voorkomen maar of het kabinet die waarde ook in het Wetsvoorstel heeft opgenomen, is afwachten."

Emissiearme bouw en infra

Ook al zorgen bouw en infra bij lange na niet voor de hoogste emissie (totaal 0,6%), de branche wil ook zelf blijvend bijdragen aan een lagere uitstoot. Die zou in 2030 60% tot 80% lager kunnen liggen dan in 2018. "We geloven dat dat kan. We vragen de overheid ons daarbij te ondersteunen met onder meer financiƫle middelen en een landelijk aanbestedingsbeleid dat inzet van duurzaam materieel en processen doorslaggevend beloont."

Vijfkilometergrens

Bij wegenprojecten worden stikstofoxiden die verder dan vijf kilometer van de bron neerslaan, niet meegenomen in de berekening van de stikstofdepositie. De Commissie Hordijk heeft de overheid geadviseerd voor wegenbouw hetzelfde rekenmodel te hanteren als voor landbouw en industrie. De vijfkilometergrens zou dan komen te vervallen. Dat zou zeer grote gevolgen kunnen hebben voor wegenprojecten en grote gebiedsontwikkelingen en dus voor de infrasector. "Er zijn veel valide redenen om het rekenmodel voor de wegenprojecten overeind te houden. We proberen de overheid er dan ook van te overtuigen dit advies niet op te volgen."

Stikstofruimte

Er is structureel stikstofruimte nodig voor broodnodige infraprojecten en grote gebiedsontwikkelingen en voor het realiseren van maatschappelijke opgaven als verduurzaming, energietransitie en woningbouw. Net zo belangrijk is het dat natuur in bescherming wordt genomen en versterkt. "Koninklijke Bouwend Nederland maakt zich er dan ook hard voor dat bouwactiviteiten en natuurherstel prioriteit krijgen als er ruimte nodig is."

Salderen

In diverse provincies is het al mogelijk om extern te salderen. Stikstofruimte kan dan worden overgenomen van veehouderijen die geheel of gedeeltelijk stoppen. De aanpak verschilt per provincie. Koninklijke Bouwend Nederland zet in op een landelijke aanpak waarbij gebruik wordt gemaakt van de 'stikstofbank' die voor dat doel is opgericht. Invoering van een voldoende hoge 'bouwdrempel' zal ook veel onnodige salderingsproblematiek voorkomen, zeker voor kleine bouwactiviteiten met een nagenoeg verwaarloosbare stikstofuitstoot.