• Home
  • Actueel
  • Nieuws
  • Mobiliteitsanalyse Ministerie I&W onderschrijft noodzaak voor investeringen in infra

Mobiliteitsanalyse Ministerie I&W onderschrijft noodzaak voor investeringen in infra

Integrale Mobiliteits-analyse 2021 brengt ontwikkeling en -opgaven in kaart

woensdag 21 juli 2021

Johran Willegers

beleidsadviseur infrastructuur
Treinstation Amsterdam

De infrasector is hard nodig om de ambities van Nederland te halen op het gebied van economische groei, verduurzaming en bereikbaarheid. De Integrale Mobiliteitsanalyse 2021 (IMA) van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat toont nogmaals het belang van investeringen in onze infrastructuur. Koninklijke Bouwend Nederland roept op om de verwachte knelpunten uit deze analyse spoedig om te zetten in concrete nieuwe projecten en in beheer & onderhoud van bestaande infrastructuur. Om dit te realiseren is een structurele verhoging van de infrabudgetten van 3 miljard euro per jaar benodigd.

Eens in de vier jaar voert het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een analyse uit naar de actuele situatie van personen- en goederenvervoer. Met de Integrale Mobiliteitsanalyse 2021 (IMA) wil het ministerie een beeld krijgen van de mobiliteitsontwikkeling en -opgaven op de lange termijn. Tevens wordt de klimaatgevoeligheid van de netwerken in kaart gebracht. De druk neemt overal in het land toe. De IMA-2021 is de opvolger van de Nationale Markt- en Capaciteitsanalyse 2017. 

Anticiperen op flinke groei goederen- en personenvervoer 

Zeker in het openbaar vervoer, autogebruik en goederenvervoer zijn grote stijgingen te verwachten. Dit komt door de verwachte economische groei en stijging van het aantal huishoudens met bijna 1 miljoen tot 2035. 

Tot 2040 is voor goederenvervoer een toename te verwachten van ruim een kwart over de weg en zelfs meer dan de helft voor het spoor en tot 20 procent extra voor binnenvaart. Ook in het personenvervoer is er een duidelijk groeiscenario voor de trein (40 procent) en de auto (32 procent). Met de verwachte toename van elektrische auto’s ontstaat er een dubbele uitdaging voor zowel extra wegen als de laadinfrastructuur die hiervoor nodig is. Toegenomen ambities en de duidelijke toename van knelpunten moeten hand in hand gaan met extra budget. Daarom pleit Bouwend Nederland voor een structurele verhoging van de infrabudgetten van 3 miljard euro per jaar.  

Investeren in verkeersveiligheid gemeentelijke infrastructuur

Daarnaast is het voor een goede doorstroming van belang dat ook binnen gemeenten de bereikbaarheid op orde is en blijft. Denk hierbij aan laadinfrastructuur om zero emissie mobiliteit mogelijk te maken, het optuigen van hubs en de veiligheid van (fiets)paden. Daarom moet tevens extra geld naar gemeenten voor hun lokale mobiliteitsknelpunten. Dit wordt onderschreven door de IMA die concludeert dat het aantal ernstige verkeersgewonden onder fietsers en berijders van scooters toeneemt. Dit vindt voor het leeuwendeel plaatsvindt op gemeentelijke en provinciale wegen. Bij het voorkomen van (dodelijke) verkeersslachtoffers is het investeren in veiligheid van de lokale infrastructuur dus essentieel.  

Inzet voor nieuw regeerakkoord  

Zowel de extra middelen voor landelijke projecten en een langtermijn beheer & onderhoudsagenda, als budget voor gemeenten vormen een belangrijk onderdeel van de inzet die Bouwend Nederland pleegt richting een nieuw regeerakkoord. Daarom zijn we blij dat politieke partijen in de Kamer deze noodzaak onderkennen. Dit uit zich onder andere in recent aangenomen moties voor een meerjarenplan instandhouding infrastructuur, een onderzoek naar toekomstige opgaven bij verkeersknelpunteneen onderzoek naar de effecten van de nieuwe Duitse E233 en bij toekenning van MIRT-projecten een combinatie te maken met woningbouw