Openbare reactieronde BRL SIKB 2000 en protocollen

Afbeelding Openbare reactieronde BRL SIKB 2000 en protocollen
donderdag 14 oktober 2021

De ontwerpversie van BRL SIKB 2000 Veldwerk bij milieuhygiënisch bodem- en waterbodemonderzoek en bijbehorende protocollen 2001, 2002, 2003 en 2018 zijn vrijgegeven voor een openbare reactieronde. Lees verder voor meer informatie en de mogelijkheid tot reageren.

De BRL SIKB 2000 en de protocollen 2001, 2002, 2003 en 2018 gaan alweer ruim twintig jaar mee. In de loop van de jaren is er het nodige aan veranderd. Zo ontstond ook de behoefte aan een wat grondiger modernisering van deze documenten. Het document AS SIKB 2000 is hierin nog niet meegenomen, maar de protocollen maken ook onderdeel uit van dat schema.

Richtlijn en protocollen

De beoordelingsrichtlijn BRL SIKB 2000 is onderdeel van een certificatieschema voor:

  • Het veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek, dat verricht wordt bij een verkennend bodemonderzoek opgezet volgens NEN5740, een oriënterend onderzoek, een nader onderzoek, een monitoringsonderzoek, waterbodemonderzoek en hydrografisch onderzoek volgens NEN 5720, onderzoek naar asbest in de bodem volgens NEN 5707, onderzoek naar asbest in waterbodem en baggerspecie volgens NEN5720;
  • Het hierboven genoemde veldwerk, inclusief de daarvoor benodigde secundaire processen, dat begint bij de acceptatie van de opdracht voor het veldwerk en dat eindigt bij de overdracht van veldgegevens en monsters, inclusief het daarbij horende veldwerkverslag, aan de opdrachtgever.

De eisen aan de uitvoering van veldwerk zijn, zo veel mogelijk gekwantificeerd, vastgelegd in de hieronder vermelde protocollen. De organisatie kan voor certificering van de organisatie kiezen uit één of meer van deze protocollen:

Protocol 2001 Plaatsen van handboringen en peilbuizen, maken van boorbeschrijvingen, nemen van grondmonsters
Protocol 2002 Het nemen van grondwatermonsters
Protocol 2003 Veldwerk bij milieuhygiënisch waterbodemonderzoek
Protocol 2018 Maaiveldinspectie en monsterneming van asbest in bodem

Belangrijkste verschillen

De belangrijkste verschillen tussen de ontwerpversie van de documenten en de nu geldende versie zijn:

  • De competentie eisen;
  • Vereenvoudiging: bundeling van eisen en beter leesbare teksten;
  • Toevoeging van nieuwe datasets van digitale gegevens;
  • Verwerking inhoudelijke praktijkpunten en aansluiting op voorschriften in de veranderende NEN normen waarnaar wordt verwezen;
  • Verwerking van het op 27 februari 2020 vastgestelde wijzigingsblad (dat formeel nog niet in werking is getreden).

In dit document vind je een samenvatting van de belangrijkste inhoudelijke wijzigingen, zodat je die snel in BRL of protocol kunt vinden.

Planning en reageren

Tot uiterlijk 21 november 2021 kan er gereageerd worden op de in de ontwerpversie van de BRL en de protocollen zichtbaar aangebrachte wijzigingen. Wanneer de nieuwe versie van de documenten in werking zullen treden is nog niet precies bekend. Er zal een overgangstermijn zijn van vijftien maanden vanaf de datum van in werking treden. De volledige tekst van de ontwerpversie van BRL SIKB 200 en de protocollen 2001, 2002, 2003 en 2018 vind je hier, let op dat je de versies gebruikt onder de regel 'ontwerpversie voor openbare reactieronde'. Om te reageren maak je gebruik van het daartoe ontwikkelde format, zodat de verwerking van reacties eenvoudig is en beheerskosten worden bespaard. Het hele artikel vindt je hier op de site van SIKB.

Yvonne de Rijck Adviseur Techniek Vakgroep Ondergrondse Netwerken en Grondwaterbeheer

Tags

Veiligheid