Nieuwe contacten met gemeenten in Brabant Mid-West

Verslag van de gemeentelijke overleggen van november 2021

Afbeelding Nieuwe contacten met gemeenten in Brabant Mid-West
dinsdag 14 december 2021

Ondanks dat corona het contact met onze stakeholders er niet makkelijker op maakte en de gemeenteraadsverkiezingen voor de deur staan, hebben in november toch een aantal gemeentelijke bouw- en infraoverleggen (gbio's) plaatsgevonden. Voldoende plannen voor woningen, een aanbestedingsbeleid dat kwaliteit beloont en de Omgevingswet en Wet Kwaliteitsborging blijven belangrijke topics en zullen ook in 2022 belangrijke lokale thema’s zijn en blijven.

In afdeling Brabant Mid-West hebben we in 2021 degesprekken die in het verleden met gemeenten plaatsvonden weer opgepakt én we zijn we met een aantal gemeenten waar we voorheen nog niet aan tafel zaten in gesprek gegaan, waaronder Goirle en Heusden. Bij die gemeenten is nu duidelijk met welk doel we deze gesprekken voeren en bij een volgend gesprek zullen we zeker met de juiste personen aan tafel zitten. Dat zullen door de verkiezingen van maart 2022 in een aantal gevallen andere personen zijn.

Namens Bouwend Nederland zit regioadviseur Robbert Becker de gesprekken meestal voor. Verenigingsmanager Petra Landmeter benadert voorafgaand aan de gesprekken een tweetal leden namens de bouw en een tweetal namens de infra, om de leden uit onze afdeling te vertegenwoordigen en mee te gaan naar de betreffende gemeente. 

Gemeente Goirle

3 november gingen leden van Bouwend Nederland in gesprek met wethouder Liselotte Franssen van de gemeente Goirle. Daarbij vroegen we aandacht voor de (kleine) plannen die leden hebben die wel aansluiten bij de behoefte die leven in de gemeente. Er zijn weinig tot geen (koop)woningen beschikbaar in de gemeente, maar moeten er dan niet meer plannen komen? De gemeente geeft aan dat er voor nu voldoende plannen zijn en dat zij vooral inzet op het versnellen van de uitvoering van die plannen zodat er juist gebouwd kan worden. De verstedelijkingsagenda voor de regio Tilburg-Breda kan in de toekomst wel kansen bieden voor extra plancapaciteit. Met “de Bakertand” helpt Goirle de regio door veel nieuwe woningen te realiseren die aan de verstedelijking bijdragen.
Het aanbestedingsbeleid bestaat voor de gemeente Goirle uit drie pijlers: MVI, Innovatie en Social Return on Investment. Daarbij is duurzaamheid een belangrijk thema voor de gemeente. Hierbij wil ze de markt uitdagen om bij te dragen aan de doelen van de gemeente. Er worden steeds vaker UAV-GC contracten gehanteerd, maar dat is niet de norm, de gemeente kijkt wat het beste past. Bouwend Nederland helpt de gemeente met kennisdeling door handreikingen van instituten als CROW aan te reiken. 

Gemeente Rucphen 

Met de gemeente Rucphen is op 18 november gesproken over een versnelling van de woningbouw. Daarbij is de suggestie gedaan om aannemers aan te laten sluiten bij de gemeentelijke Omgevingstafel: op die manier kan er slimmer gebruik worden gemaakt van de beperkte capaciteit. Daarnaast is er gesproken over de samenwerking met het inkoopbureau West-Brabant. Met Bizob (inkoopbureau voor gemeenten in Oost-Brabant) wordt door Bouwend Nederland als samengewerkt aan meer begrip tussen markt en overheid. Dit initiatief zouden we ook graag in West-Brabant op poten zetten. 

Gemeente Heusden 

Gesprek op 22 november. In de gemeente Heusden wordt voortvarend gewerkt aan gebiedsontwikkelingen. Door het grondbeleid van de gemeente in de crisisjaren is er nu ook de ruimte om te ontwikkelen. Daarbij is er zeker nog ruimte voor (particuliere) initiatieven.
De gemeente heeft Bouwend Nederland om mee te denken over de actualisatie van het aanbestedingsbeleid. Deze afspraak staat nu voor januari 2022. Stikstof blijft voor bepaalde ontwikkelingen nog steeds een uitdaging, zoals voor de Oostelijke Langstraat. Woningbouw en infrastructuur gaan hand in hand, dus moet er voor sommige ontwikkelingen worden gewacht op de uitspraken van de Raad van State.
De gemeente is daarnaast druk met de implementatie van de Omgevingswet. Dit heeft impact op de interne processen, omdat plannen onder de Omgevingswet veel sneller moeten worden getoetst. De gemeente doet nu ervaring op met de intaketafel voor nieuwe plannen.

Alle data en verslagen van gesprekken met gemeenten en met de Provincie Noord-Brabant zijn te vinden op deze subpagina van de afdeling.

Vragen of opmerkingen voor de overleggen met overheden kun je kwijt bij Robbert Becker (06-15228497) of Petra Landmeter (06-15557622).

Petra Landmeter Verenigingsmanager Brabant Mid-West