• Home
  • Actueel
  • Nieuws
  • Extra geld natuurherstel onmisbaar voor houdbare drempelwaarde stikstofuitstoot bouw

Extra geld natuurherstel onmisbaar voor houdbare drempelwaarde stikstofuitstoot bouw

dinsdag 10 december 2019
Graafwerkzaamheden

De Tweede Kamer heeft de Spoedwet Aanpak Stikstof vorige week goedgekeurd. Wanneer over deze wet wordt gestemd in de Eerste Kamer is op dit moment nog niet precies bekend.

Met de spoedwet worden er belangrijke eerste stappen gezet. Echter een drempelwaarde voor stikstofdepositie is nog steeds de beste manier om de bouw weer vlot te trekken. De voorlichting van de Raad van State stelt dat dit kan en mag. Bouwend Nederland roept het kabinet dan ook op snel een drempelwaarde voor bouw- en infraprojecten in te voeren. Deze waardes zullen per Natura2000-gebied moeten worden vastgesteld. Om onnodige vertraging te voorkomen moeten de drempelwaardes gefaseerd worden ingevoerd als voor een gebiedsgerichte aanpak wordt gekozen.

Het stikstofregistratiesysteem dat het kabinet optuigt met de spoedwet stikstof kan ruimte bieden voor de bouw- en infrasector. We zien echter dat het kabinet eenzijdig gericht is op de woningbouw.

“De Bouw staat voor een enorme maatschappelijke opgave en die beperkt zich niet alleen tot het oplossen van de hoge woningnood en de grote infrastructurele projecten. Ook op het gebied van duurzaamheid en mobiliteit liggen er grote uitdagingen die met spoed moeten worden aangepakt. Daarom pleit ik ervoor dat de ruimte die ontstaat door het inrichten van een stikstofregistratiesysteem ook met voorrang wordt  aangewend voor utiliteits- en kleinere infraprojecten. Zo voorkom je verdere ontslagen en faillissementen zo veel mogelijk.”, aldus Maxime Verhagen voorzitter van Bouwend Nederland.

Om drempelwaardes voor stikstofuitstoot houdbaar te houden is robuust natuurbeleid nodig. Alleen door stevig beheer en herstel van natuurgebieden ontstaat weer ruimte voor economische activiteit. Dit kost veel geld maar levert veel op. Bouwend Nederland roept het kabinet op om hier jaarlijks 1 miljard euro voor vrij te maken.

“Ruimhartig  en structureel geld vrij maken voor een stevig herstel van onze natuur is verstandig. Het geld dat hieraan wordt uitgegeven rendeert driedubbel. Er ontstaat natuur van hoog niveau die tegen een stootje kan. Het levert ruimte op voor nieuwe economische activiteit en dus welvaart. Tenslotte maakt het ons land mooier en biedt het volop ruimte om te recreëren.”, aldus Verhagen. 

Voor de lange termijn is het dan wel noodzakelijk dat beheer- en herstelplannen een voldoende wettelijke basis krijgen, zodat ze afdwingbaar worden, dat het tijdstip van uitvoering bekend is en dat het geld verzekerd is. Dit zou via toevoegingen in tranches aan de Crisis- en herstelwet kunnen of via een aparte Wet Natuurherstel. Daarmee kan het Kabinet laten zien dat het inderdaad het groenste Kabinet ooit is en de duidelijke keuzes maakt waar gemeenten, provincies, bouw- en infrabedrijven en NGO’s naar snakken.