Logo Bouwend Nederland
 1. Home
 2. Kennis
 3. Marktomstandigheden
 4. Bouwteam

Bouwteam

Bij het bouwteam is sprake van samenwerking tussen opdrachtgever, diens adviseur(s) en een vertegenwoordiger van de uitvoerende discipline (dus een bouwbedrijf). Doel van de samenwerking is het maken van een ontwerp voor het door de opdrachtgever gewenste project.

Voordelen

Dat opdrachtgever, zijn adviseurs en het bouwbedrijf in een zeer vroeg stadium van de voorbereiding van een project met elkaar in contact komen en samenwerken om te komen tot een ontwerp, biedt zowel voor opdrachtgever als voor bouwondernemer duidelijke voordelen.

Voordelen opdrachtgever

 • Voor de opdrachtgever betekent het immers dat hij een bij uitstek deskundige op het gebied van de uitvoering van bouwwerken en de daarmee samenhangende kostentechnische aspecten al in de ontwerpfase bij het bouwproject betrekt.
 • De bouwondernemer kan, doordat hij zelf betrokken is bij de voorbereiding van het bouwproject, zijn specifieke ervaring en deskundigheid aan het bouwteam ten dienste stellen. Vanuit deze ervaring en deskundigheid kan de bouwondernemer suggesties doen met betrekking tot kosten, kwaliteit en efficiency van het bouwplan.
 • De opdrachtgever heeft op deze wijze de garantie dat het bouwproject op de meest efficiënte wijze tot stand wordt gebracht, waarbij prijs en kwaliteit in optimale verhouding staan.
 • In vergelijking met andere aanbestedingsvormen biedt het bouwteam het beste uitgangspunt om in de uitvoeringsfase een in oplossingen meedenkende bouwondernemer te hebben.
 • Discussie over meerwerk - bij een gelijkblijvend programma van eisen - ontstaat niet omdat de bouwondernemer zelf verantwoordelijk is voor het ontwerp, het bestek en het plan van aanpak.

Voordelen bouwondernemer

 • Hoewel hij er op het moment dat hij tot een bouwteam toetreedt niet zeker van kan zijn, dat hij te zijner tijd belast zal worden met de eigenlijke uitvoering van het bouwproject, komt hij daardoor toch in een gunstiger positie dan wanneer hij niet bij de voorbereiding van het bouwproject zou zijn betrokken. Immers, omdat hij zelf heeft meegewerkt aan de voorbereiding van het bouwproject, is hij als geen andere bouwondernemer op de hoogte van het te realiseren project.
 • Daarenboven pleegt de bouwondernemer die aan een bouwteam deelneemt, als beloning voor zijn inspanningen tijdens de ontwerpfase, in het vooruitzicht te worden gesteld dat hij als eerste en enige een prijsaanbieding voor het uit te voeren werk mag doen.

Noodzaak tot het maken van afspraken

De opdrachtgever stelt het bouwteam samen. Hij sluit met zijn adviseurs adviesovereenkomsten. Hun positie in verband met de totstandkoming van het ontwerp wordt daarmee geregeld. Dit geldt niet voor het bouwbedrijf. Opdrachtgever en het bouwbedrijf doen er dan ook goed aan om afspraken te maken over de rechten en plichten van het bouwbedrijf als lid van het bouwteam.

VGBouw Model Bouwteamovereenkomst 2021

Het vroegere Model 1992, een Model Bouwteamovereenkomst, is na dertig jaar aan vervanging toe. Na een intensief traject is het nieuwe model voor een bouwteamovereenkomst, de Model Bouwteamovereenkomst 2021, klaar voor gebruik.

Download

Bekijk ook

Marktomstandigheden

Blijf op de hoogte van de laatste marktomstandigheden.