Logo Bouwend Nederland

Nieuwe handreiking helpt bij versnelling vervangings- en renovatieopgave infrastructuur

Woensdag 5 oktober 2022

Bouwend Nederland wil bijdragen aan een meerjarig fysiek programma voor het versnellen van de vervangings- en renovatieopgave van de civiele infrastructuur. Het programmatische werken en het samenstellen van series kan bijdragen aan de continuïteit die nodig is voor het doen van investeringen en het stimuleren van innovaties.

Om opdrachtgevers en andere marktpartijen hierbij te helpen, hebben Fred Westenberg en Pjotr Mak namens​ Platform Bruggen en in opdracht van Bouwend Nederland het rapport 'Typologie Kunstwerken, seriematig aanbesteden' geschreven. Dit rapport geeft inzicht in de kunstwerkentypologieën. Deze inzichten kunnen opdrachtgevers en marktpartijen helpen bij het organiseren van een proces. De nadruk ligt op het versnellen en toepassen van bestaande (innovatieve) technologische oplossingen in de markt, en minder op het creëren van omstandigheden waaronder innovaties tot stand komen. Download het rapport onderaan dit artikel.

Nederland is de trotse eigenaar van onder andere 84.600 bruggen en viaducten, 3.000 tunnels, 82.600 duikers, 2.000 sluizen en 7.800 gemalen. Daar waar de afgelopen jaren nog circa 1,2 à 1,5 miljard euro uitgegeven is aan vervanging en renovatie van deze kunstwerken en andere onderdelen van de landelijke civiele infrastructuur zal dat in de komende decennia moeten groeien naar zo’n 4,2 miljard per jaar (wellicht zelfs tot 6,4 miljard per jaar). We beschikken alleen over onvoldoende financiële en personele middelen en "milieubudget” om de kunstwerken te bouwen en te onderhouden op een manier zoals we dat tot nu toe gedaan hebben. Een radicale wijziging in de aanpak is noodzakelijk. Innovatie is nodig om de opgave die voor ons ligt aan te pakken. Seriematig aanbesteden oftewel portfolio aanpak zou één van de mogelijke oplossingen kunnen zijn die tegemoet kan komen aan de uitdagingen waarvoor de branche zich gesteld ziet: kosten, capaciteit en duurzaamheid. Maar wat zijn de criteria waar een portfolio aan moet voldoen?

Organisatie opdrachtgevers van doorslaggevende betekenis

In het rapport 'Typologie Kunstwerken, seriematig aanbesteden' is gekeken naar typologische indelingen van bruggen, in combinatie met een optimale grootte voor het bereiken van schaalvoordelen. Vanuit de werkgroep waarin een mix van opdrachtgevers en opdrachtnemers het gesprek aangingen over dit onderwerp, bleek als vrij snel dat de dominante typologie niet over de kunstwerken gaat, maar over de organisatie van de opdrachtgevers. De aard, de grootte en ook de deskundigheid van de opdrachtgever spelen daarin een grote rol. Voor de gemiddelde beheerder van een beperkt aantal kunstwerken is het bijna ondoenlijk om alle aspecten te overzien, wat ervoor zorgt dat modern assetmanagement is uitgegroeid tot een complex vakgebied. Dat vraagt om een grotere organisatie met veel deskundigheid.

Ook het creëren van draagvlak speelt een grote rol bij het samenstellen van series. En dan gaat het draagvlak vaak niet over 'einde levensduur' of 'gelijksoortige objecten', maar eerder over de vraag welk bestuur (lokaal of nationaal) tijd, geld en ruimte heeft voor de V&R-opgave. Zeggenschap voor de burger maar ook volop kansen bieden aan de 'kleinere' mkb'er zijn hierin cruciale factoren.

Samenwerking in de keten

Als sector willen we graag blijven ontwikkelen en zien wij de problematiek rondom de V&R-opgave, het toepassen van integraal supply chain management door middel van een meerjarige programmatische aanpak kan bijdragen aan optimalisaties binnen de hele keten. Dat er ketenbreed wordt samengewerkt tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, juist wanneer het werk veel kennis en specialisme vraagt is cruciaal, zo blijkt ook uit het rapport. We blijven hier de komende tijd aandacht voor vragen door volop kennis te delen en ketenbrede samenwerking te stimuleren.

Download hier het rapport 'Typologie Kunstwerken, seriematig aanbesteden'.

Willemijn Visscher
Coördinator meerjarenprogramma's
E-mailadres