Logo Bouwend Nederland

In gesprek met gemeenten in Brabant Mid-West

Vrijdag 18 juni 2021

Gemeenten zijn belangrijke stakeholders voor de leden van Bouwend Nederland. Als vergunningverlener of opdrachtgever hebben ze veel invloed op de dagelijkse praktijk van de bouwers. Daarom gaat Bouwend Nederland regelmatig in gesprek met wethouders van diverse gemeenten in de regio. Afgelopen mei werden gesprekken gevoerd met wethouders van de gemeenten Etten-Leur, Altena, Waalwijk, Rucphen en de leden van Afdeling Brabant Mid-West. Wij kijken terug op goede, constructieve gesprekken waarbij we tot concrete afspraken en acties zijn gekomen.

Gemeente Etten-Leur

Met wethouder de Weert werd vooruitgekeken naar de plannen die er in Etten-Leur de komende jaren moet worden gerealiseerd. Hierbij gaat om bijna 4000 woningen die vooral zullen worden gerealiseerd op twee uitbreidingslocaties namelijk de Haansberg en de Lage Vaartkant. Verder zijn er investeringen nodig in de infrastructuur: er wordt gekeken naar zowel een noordelijke als een oostelijke randweg om de infrastructurele hoofdstructuur van Etten-Leur te verbeteren.

Daarnaast wil de gemeente Etten-Leur de woningen in de gemeente verduurzamen. Hiervoor is ook voldoende duurzame energie nodig die decentraal wordt opgewekt en opgeslagen, dit biedt ook uitdagingen voor het elektriciteitsnetwerk. De eerste proeven in samenwerking met de TU Eindhoven worden al gedaan. Tenslotte hebben we gesproken over het aanbestedingsbeleid van de gemeente. Hierbij hebben we aandacht gevraagd voor lokale ondernemers en duurzaamheid, om dit verder uit te werken staat de gemeente open voor een gesprek met het Aanbestedingsinstituut dat gelieerd is aan Bouwend Nederland.

Gemeente Altena

Ook al is de Omgevingswet en daarmee de Wet Kwaliteitsborging uitgesteld tot 1-7-2021, de gemeente Altena doet ruim ervaring op met de Wkb. Door middel van een proefproject en een webinar in samenwerking met Bouwend Nederland laten ze zien dat ze serieus werk maken van een goede implementatie en samenwerking met bouwers en borgers.

Altena is daarnaast aangesloten bij de citydeal rond Breda-Tilburg. Wat betekent dat ook naar Altena wordt gekeken als het gaat om extra woningen voor het woningtekort in Nederland. Om deze woningen te realiseren worden woontafels georganiseerd om de plannen versneld te realiseren. De eerste woontafel zou al voor de bouwvak moeten plaatsvinden. Bouwend Nederland is in contact met gemeente over deze woontafel.
Ook in Altena hebben we het belang van goed aanbestedingsbeleid onder de aandacht gebracht. Hierover zullen we ambtelijk doorspreken. Daarbij is ook de suggestie gedaan voor een projectenkalender, zodat transparant is wat de gemeente de komende tijd zal uitvragen en in welke vorm. Ook dit pakken we op ambtelijk niveau met de gemeente op. 

Gemeente Waalwijk

Met wethouder Daandels zijn we ingegaan op de ruimtelijke opgaven voor de gemeente Waalwijk. Ook hier zijn extra woningen te verwachten. In combinatie met klimaatadaptatie, verduurzaming en de energietransitie maakt dit ruimtelijke ordening complex. Daarvoor is een extra investering nodig in de gemeentelijke organisatie van 1 miljoen euro.
Over de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging gaan we ambtelijk in gesprek met de gemeente. De Omgevingsvisie die nog moet worden opgesteld bevat alle ruimtelijke plannen van de gemeente en hoe de ruimte verdeeld zal worden. Hierbij zal Bouwend Nederland aandacht vragen voor de belangen van bouwers. Daarnaast zullen we vragen om een heldere participatienota. Participatie zal een verplicht onderdeel worden bij ruimtelijke ontwikkelingen onder de nieuwe Omgevingswet. Wanneer gemeenten heldere en eenduidige eisen en kaders stellen aan de participatie weten leden van Bouwend Nederland waar ze aan toe zijn en hoe ze participatie op een goede manier kunnen organiseren.

Gemeente Rucphen

In het gesprek met wethouder de Bruijn hebben we aandacht gevraagd voor het aanbestedingsbeleid van de gemeente en hoe lokale ondernemers daar voldoende ruimte in krijgen. Daarnaast wezen we op de realisatie van woningen en of deze niet achterblijft bij de plannen van de gemeente? De doelstellingen voor 2021 en 2022 worden gehaald. Er worden genoeg bouwplannen ingediend, maar de omgevingsdialogen zijn in coronatijd moeilijk te organiseren. Verder vertragen problemen met procedures bij de Raad van State ruimtelijke ontwikkelingen van de gemeente Rucphen.  
Samen met De6-gemeenten waar Rucphen onderdeel van uitmaakt werkt Bouwend Nederland aan een evenement op 9-11-2021. Hier willen we de gemeenten van De6-samenwerking en infra-aannemers bij elkaar brengen en verder praten over uitdagingen in de sector zoals goed opgeleid personeel, innovaties in aanbestedingen en een projectenkalender van de gemeentelijke werken.

Wilt u weten of we binnenkort bij een gemeente bij u in de buurt komen, of wilt u meepraten? Neem dan vooral contact op. Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met Petra Landmeter p.landmeter@bouwendnederland.nl of Robbert Becker r.becker@bouwendnederland.nl

Petra Landmeter
Verenigingsmanager afdeling Brabant Mid-West
E-mailadres

Gerelateerd nieuws

Donderdag 23 mei 2024
Standaarden en unieke innovaties besproken in Brabant in Zeeland

Dinsdag 14 mei kwamen weer zo’n 25 leden van Zeeland en Brabant Mid-West samen om ervaringen over digitalisering uit te wisselen. Er waren dit keer een aantal sprekers uitgenodigd.

Dinsdag 14 mei 2024
Gemeente Breda en marktpartijen zoeken naar logistieke oplossingen

De stad Breda staat voor een enorme woningbouwopgave. Het inwoneraantal zal tot 2040 bijna verdubbelen. Die enorme opgave is óók een grote logistieke opgave. Want hoe bouw je efficiënt, met zo min mogelijk verkeershinder en weinig emissies. De gemeente ging hierover graag in gesprek met marktpartijen.

Dinsdag 23 april 2024
Opmars zij-instromers in de bouw en infra

Wist je dat er gemiddeld zo'n 50 kandidaten zich aan het oriënteren zijn voor een carrière in de bouw en infra in de regio Brabant en Limburg?