Statuten en gedragscode

Afbeelding Statuten en gedragscode

Statuten en reglementen

De grondregels van Bouwend Nederland zijn vastgelegd in de statuten. Hierin staan onder andere bepalingen over de bevoegdheden en verplichtingen van het bestuur en de wijze van benoemen. Voor de praktische toepassing van deze grondregels is een algemeen reglement opgesteld.

Klik hier voor de statuten en hier voor het algemeen reglement.

Gedragscode

De leden van Bouwend Nederland vinden maatschappelijk verantwoord ondernemen belangrijk. Integriteit en mededinging zijn hierbij de belangrijkste kernwaarden. De bouw- en infrabedrijven zijn ook gebaat bij het waarborgen van een goede beeldvorming. Hiervoor zijn duidelijke spelregels nodig. Bouwend Nederland heeft deze regels vastgelegd in een gedragscode.

Daarnaast vragen opdrachtgevers maar ook overheden en de politiek aan de brancheorganisaties om een adequaat systeem voor de aanpak van overtredingen van regels. Dit mede gezien eerdere incidenten in de bedrijfstak en in de vastgoedsector. Uiteraard willen bouw- en infrabedrijven het goede imago van de bedrijfstak kunnen beschermen. De regels gelden vanaf 1 januari 2012.

Klik hier voor de gedragscode voor de leden van Bouwend Nederland (geactualiseerd januari 2023).

Klik hier voor de toelichting bij de gedragscode voor de leden van Bouwend Nederland (geactualiseerd januari 2023).

Klik hier voor het procedurereglement voor naleving van de gedragscode (geactualiseerd m.i.v. 8 februari 2023).

Klik hier voor het aangifteformulier voor het indienen van een klacht.

(klik op de afbeelding voor een groter printbaar bestand)

Diversiteit in bedrijf

Bouwend Nederland is medeondertekenaar van het Charter Diversiteit. Het Charter Diversiteit is gericht op het bevorderen van diversiteit en inclusie op de werkvloer, langs vijf dimensies: arbeidsvermogen, etnisch-culturele diversiteit, gender, leeftijd en LHBTI+. Het Charter is een initiatief van Diversiteit in Bedrijf. Met de ondertekening wil de vereniging graag een impuls geven aan een gemêleerd personeelsbestand en een inclusief bedrijfsklimaat. Bij de ondertekening is het kennisdocument Bouwen aan diversiteit uitgebracht.

Meer informatie over het charter en de hulpmiddelen vind je op de website van Diversiteit in Bedrijf.