• Home
  • Actueel
  • Nieuws
  • Regie op woningmarkt alleen mogelijk met stikstofruimte, versnelling procedures en investeringen in infra

Regie op woningmarkt alleen mogelijk met stikstofruimte, versnelling procedures en investeringen in infra

Woningbouw bij vriestemperaturen
vrijdag 17 februari 2023

Met de Wet Versterking Regie op de Volkshuisvesting wil het kabinet dat de overheid meer kan sturen op volkshuisvesting. Het Rijk, de provincies en gemeenten hebben hiermee handvatten om de woningnood op te lossen. Bouwend Nederland vindt het goed dat minister De Jonge meer regie pakt om de woonbouwambities van het kabinet te realiseren. De gewenste aantallen kunnen alleen gebouwd worden als naast zeggenschap, procedures versneld worden en voldoende stikstofruimte en benodigde investeringen in infrastructuur beschikbaar komen.

De Wet geeft zowel Rijk als provincies de mogelijkheid juridisch te sturen op het aantal te bouwen woningen. Het Rijk kan woningbouwlocaties afdwingen en streeft naar tweederde betaalbare nieuwbouw. In de praktijk hangt het effect van deze wet af van hoe de maatregelen worden ingezet.

Extra aandacht voor doorstroming en continue bouwproductie

Bouwend Nederland deelt het streven naar meer betaalbare nieuwbouwwoningen, maar vraagt ook extra aandacht voor doorstroming op de woningmarkt. Volgens het EIB start 90% van de starters namelijk in een bestaande woning. Maar dan moeten deze woningen wel beschikbaar komen. Kijk naar de marktomstandigheden, het percentage van tweederde betaalbare nieuwbouw moet richtinggevend zijn, maar moet zeker geen dogma worden.

Zorg samen met gemeenten, provincies, het Rijk, corporaties en marktpartijen dat de nieuwbouw op planniveau gemonitord wordt, zodat tijdig kan worden bijgestuurd en we een continue bouwproductie krijgen. Het is essentieel dat we met elkaar zorgen dat er een oplossing komt voor de oorzaken die opschaling bemoeilijken, denk hier aan stikstof en investeringen in infrastructuur. We zijn blij dat de minister deze richting ook voorstaat.    

Blij met versnellen van procedures

Naast regie op aantallen en betaalbaarheid wil de minister procedures versnellen. De regering wijst categorieën bouwprojecten aan die versneld behandeld worden bij de rechter. Voor die projecten komt er één gang naar de rechter in plaats van twee. Bouwend Nederland is positief over het versnellen van procedures. Bij de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) wordt invulling gegeven aan de categorieën die versneld door de procedure kunnen. Hiervoor moet het gaan om zwaarwegende maatschappelijke belangen. Bouwend Nederland is verheugd terug te zien dat de regering het van zwaarwegend maatschappelijk belang vindt om woningbouwprojecten versneld uit te voeren. De precieze invulling van de AMvB is vooralsnog onbekend.

Bouwend Nederland volgt dit op de voet en denkt graag mee over de uitvoering. Met de beperking van de gang naar de rechter vervalt de beroepsgang bij de rechtbank. Dit leidt op papier tot versnelling. De vraag is echter of er voldoende capaciteit is bij de RvS om deze versnelling te realiseren.

Richard Massar manager communicatie