Duurzaamheid en klimaat

Goede randvoorwaarden voor bouwbedrijven om hun rol te kunnen spelen

Duurzaam bouwen Schoonebeek Drenthe

In 2050 moeten onze steden en dorpen energieneutraal, circulair en klimaatadapatief zijn. Dit is vastgelegd in diverse convenanten, waaronder het Klimaatakkoord. Daarnaast worden natuurinclusief bouwen en reductie van stikstof en andere emissies steeds belangrijker. Om de doelstellingen te behalen is de bouwsector onmisbaar. De sector heeft al veel stappen gemaakt op het gebied van duurzaamheid. Technisch is dan ook al veel mogelijk. Koninklijke Bouwend Nederland zet in op goede randvoorwaarden voor bouwbedrijven om hun rol hierin optimaal te kunnen spelen.

Waarom vinden we dat?

Koninklijke Bouwend Nederland gaat voor een gezonde, veilige en betaalbare woning-, utiliteits- en grond- weg- en waterbouw met geringe impact op het milieu, waarbij economische, sociale en ecologische investeringen en eisen in balans zijn.

Waar zetten wij op in?

 1. Energietransitie gebouwde omgeving
  In 2030 stoot ons land 49% minder CO2 uit ten opzichte van 1990, en vanaf 2050 zijn alle bestaande gebouwen in Nederland energieneutraal zoals afgesproken in het Klimaatakkoord.

 2. Klimaatbestendig Nederland
  Nederland is in 2050 zo veel mogelijk klimaatbestendig en waterrobuust ingericht, zoals vastgelegd in de Nationale Adaptatie Strategie (NAS).

 3. Circulaire bouweconomie
  In 2050 gebruiken we 50% minder primaire grondstoffen ten opzichte van 2014, en in 2050 is Nederland helemaal circulair. Dit is vastgelegd in het Grondstoffenakkoord en wordt in de bouw uitgewerkt via de Transitieagenda Circulair Bouwen (onderdeel van De Bouwagenda).

 4. Transitie naar duurzaam materieel 
  Met het programma de Groene Koers wil Koninklijke Bouwend Nederland de verduurzaming van materieel en bouwmachines in de sector versnellen. Hiermee zet de bouw- en infrasector vol in op emissiereductie. Het verder verduurzamen van het bouwmaterieel is niet eenvoudig. Bouwmaterieel bestaat voornamelijk uit zwaar gereedschap dat draait op diesel. Op dit moment is slechts 5% van de 115.000 mobiele werktuigen in de bouw elektrisch verkrijgbaar. 

 5. Slimmere bouwlogistiek
  Daarnaast wil Koninklijke Bouwend Nederland emissiereductie behalen door slimmer van en naar de bouwplaats te gaan. Met prefab bouw, waarbij bouwelementen in fabrieken buiten de stad worden gefabriceerd zodat ze op de bouwplaats alleen nog in elkaar moeten worden gezet, is veel winst te behalen.

 6. Klimaatadaptief bouwen
  Via het actieprogramma 'Klimaatadaptief bouwen met de Natuur’ (KAN) willen Koninklijke Bouwend Nederland, NEPROM, NVB Bouw en Staatsbosbeheer, gesteund door de ministeries LNV en BZK bestaande kennis en ervaring over dit onderwerp bundelen. Daarnaast wordt gekeken wat aanvullend nodig is om klimaatadaptief en natuurinclusief bouwen structureler vorm te geven.

 7. Duurzaam inkopen
  Bovenstaande transities vragen om forse systeemwijzigingen en verdere duurzame innovaties. Belangrijk is dat bouw- en infrabedrijven zich in de markt kunnen onderscheiden op duurzaamheid. Hiervoor is het belangrijk dat duurzaamheidscriteria (zwaarder) mee gaan wegen in aanbestedingen.
Richard Massar manager communicatie